Minilex - Lakipuhelin

Päätöksen täytäntöönpano Luganon sopimuksen pohjalta - KKO:2002:34

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Luganon sopimus

Tässä Korkeimman oikeuden ratkaisemassa tapauksessa on kyse ulkomaalaisen tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanosta Suomessa.

Ranskalainen Société Chantiers et Ateliers de la Perriere (CAP) haki ranskalaisen Rennesin muutoksenhakutuomioistuimen 13.3.1996 Hollming Oy:tä (Hollming) vastaan antaman tuomion täytäntöönpanoa Suomessa Rauman käräjäoikeudelta. Käräjäoikeus katsoi, ettei täytäntöönpanolle ollut tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden täytäntöönpanosta yksityisoikeuden alalla Luganossa 16.9.1988 tehdyn yleissopimuksen (Luganon sopimus) 27 tai 28 artiklassa säädettyä estettä, ja määräsi yleissopimuksen 31, 34 ja 36 artiklan nojalla tuomion pantavaksi täytäntöön.

Hollming valitti Turun hovioikeuteen ja vaati kanteen kumoamista sillä perusteella, että koska yritykselle ei oltu annettu alkuperäistä haastetta asianmukaisesti tiedoksi, ei Rennesin muutoksenhakutuomioistuimen tuomio olisi täytäntöönpanokelpoinen Suomessa. Hovioikeus päätyi hylkäämään CAP:n hakemuksen tuomion täytäntöönpanosta.

CAP:lle myönnettiin valituslupa Korkeimpaan oikeuteen. Korkein oikeus teki ennen käsittelyä välitoimen. Se kehotti CAP:ia toimittamaan alkuperäisenä tai oikeaksi todettuna jäljennöksenä asiakirjan, josta ilmenee, että haasteasiakirja tai muu vastaava oikeudenkäynnin aloittamista Lorientin kauppaoikeudessa koskeva asiakirja oli annettu tiedoksi Hollmingille.

Korkeimman oikeuden tekemä välitoimi on sille tehdyn valituksen ja valitukseen saadun vastauksen jälkeinen toimi ennen itse oikeuskäsittelyn aloittamista. Korkein oikeus voi vaatia esimerkiksi lisäselvitystä, kuten tässä tapauksessa, jos katsoo sen välttämättömäksi asian oikealle ratkaisulle ja kohtuulliseksi molempia osapuolia kohtaan.

Hollming vetosi Korkeimman oikeuden käsittelyssä, että CAP:lla ei ole puhevaltaa asiassa. Oikeus kuitenkin totesi, että asiassa ei ole ilmennyt sellaisia seikkoja, joista olisi pääteltävissä, ettei CAP:lla olisi asiassa puhevaltaa.

Vaikka oikeudenkäynti Lorientin kauppaoikeudessa oli tullut vireille jo ennen Luganon sopimuksen voimaantuloa Suomessa, voitiin sitä soveltaa. Luganon sopimuksen 54 artiklan 2 kappaleen mukaan sopimuksen määräyksiä tuomion täytäntöönpanosta sovelletaan, jos täytäntöön pantavaksi pyydetty tuomio on annettu sen jälkeen, kun sopimus on tullut voimaan tuomiovaltion (tässä Ranska) ja täytäntöönpanovaltion (tässä Suomi) välisessä suhteessa, vaikka asia on pantu vireille ennen tuota ajankohtaa.

Luganon sopimuksen 34 artiklan 2 kappaleen mukaan tuomioistuin, jolta täytäntöönpanoa on pyydetty, voi hylätä hakemuksen ainoastaan jollakin 27 ja 28 artiklassa mainitulla perusteella. Sopimuksen 27 artiklan 2 kohdan mukaan tuomiota ei tunnusteta, jos tuomio on annettu poisjäänyttä vastaajaa vastaan, eikä haastehakemusta tai vastaavaa asiakirjaa ole annettu asianmukaisesti tiedoksi niin hyvissä ajoin, että hän on voinut valmistautua vastaamaan asiassa.

Korkein oikeus tarkasteli sitä, oliko Hollming ollut Ranskassa oikeudenkäynnissä laillisesti edustettuna. Yhtiötä oli kauppaoikeudessa edustanut kaksi asianajajaa, jotka edustivat Sofraret-yhtiötä, joka taas puolestaan edusti Hollmingia. Korkein oikeus katsoi, että selvitystä siitä, että Sofraret-välittäjäagentilla olisi ollut tuon asemansa perusteella tai muutoin oikeus edustaa Hollmingia tuomioistuimessa ei oltu näytetty.

Korkein oikeus korosti, että haaste saapua Lorientin kauppaoikeuteen oli annettu tiedoksi vain Sofraret-yhtiölle. Asiassa ei oltu selvitetty, että Sofraret-yhtiöllä sen ja Hollmingin välisen agenttisopimuksen nojalla olisi ollut oikeutta Hollmingin puolesta ottaa vastaan haasteiden tai vastaavien asiakirjojen tiedoksiantoja tai että Sofraret-yhtiöllä olisi muullakaan perusteella ollut tällaista valtuutusta.

Korkein oikeus päätyi näillä perustein hylkäämään CAP:n hakemuksen Rennesin muutoksenhakutuomioistuimen tuomion täytäntöönpanosta Suomessa.

Kansainvälisten tuomioiden täytäntöönpano on riippuvainen Suomea koskevista kansainvälisistä sopimuksista. Esimerkiksi Euroopan Unionin sisällä on monia yleissopimuksia, joiden pohjalta tuomiot pitää tunnustaa ja täyteenpanna jäsenvaltioissa. Vain tunnustetulla ulkomaisella tuomiolla voi olla oikeusvaikutuksia Suomessa. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa