Minilex - Lakipuhelin

Oikeusvoima - KKO:2009:20

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Maanvuokra
    Oikeusvoima

Vuokranantajan kanne edeltävä maanvuokrasopimuksen mukaisen vuokran määrän korottamiseksi oli hylätty lainvoimaiseksi jääneellä tuomiolla vuonna 2000. Vuokranantaja vaati vuonna 2006 vireille tulleessa kanteessa vuokran määrän korottamista vedoten yleiseen kustannustason nousuun vuoteen 2005 mennessä.

Käräjäoikeus ratkaisi kysymyksen, estikö vuokrasopimusta koskeneen aikaisemman oikeudenkäynnin tuomion oikeusvoima kanteen tutkimisen. Käräjäoikeus lausui, että ”kielto vedota uudessa oikeudenkäynnissä uusiin seikkoihin vaatimusten tueksi koski sellaisia seikkoja, jotka olivat olleet olemassa ja joihin olisi voitu vedota jo ensiprosessissa. Vasta tuomion antamisen jälkeen ilmitulleet sellaiset oikeustosiseikat, joita ei ollut voinut saattaa tuomiossa arvioitaviksi, eivät voineet estää asianosaista saattamasta asiaa tuomioistuimen tutkittavaksi. Tällaisena asianosaisten väliseen oikeussuhteeseen vaikuttavana jälkisattumuksena saattaisi maanvuokrasuhteessa tulla kysymykseen esimerkiksi sellainen täysin ennalta arvaamaton vuokramarkkinoihin heijastuva yleisen kustannustason huomattava muutos, jota ei ollut voitu vuokrasopimuksesta neuvoteltaessa ennakoida ja joka johti jommankumman sopijapuolen täysin kohtuuttomaan tilanteeseen.” Tällaisesta tilanteesta ei tapauksessa ollut kysymys.

Hovioikeus hylkäsi valituksen ja asia eteni korkeimpaan oikeuteen. Korkein oikeus lausui, että pääsäännön mukaan lainvoiman saaneella tuomiolla ratkaistua asiaa ei voida kanteella saattaa uudelleen tutkittavaksi tuomioistuimessa. Tapauksessa kanteessa vaadittu vuokrankorotus perustui vuoteen 2005 mennessä tapahtuneeseen elinkustannusindeksin nousuun. Tätä olosuhteiden muutosta ei ole ratkaistu aikaisemman kanteen johdosta annetulla, 26.1.2000 lainvoimaiseksi tulleella tuomiolla. Kun A:n B:tä vastaan nostamassa uudessa kanteessa oli kysymys aikaisempaan kanteeseen nähden eri asiasta, aikaisempi tuomio ei ollut esteenä uuden kanteen tutkimiselle. Näin ollen alemmat oikeudet eivät olisi saaneet jättää A:n kannetta tutkittavaksi ottamatta.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa