Minilex - Lakipuhelin

Vakuus konkurssin esteenä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuten minkä tahansa oikeudellisen menettelyn ja prosessin osalta, edellytykset jokaiselle tapaukselle on tutkittava, eikä konkurssi ole tästä poikkeus. Konkurssilaki sisältää muutamia tilanteita, joissa konkurssin aloittaminen voi kaatua jo konkurssihakemukseen. Näistä yksi tilanne on vakuus. Edellytykset konkurssin aloittamiselle on yksi kategoria, ja esteet toinen. Tässä artikkelissa käsitellään yhtä estettä, joka voi aiheuttaa konkurssihakemuksen kaatumisen jo alkuunsa.

 

Konkurssin perimmäinen tarkoitus on ratkaista velallisen maksukyvyttömyyteen liittyvät ongelmat. Konkurssin lähtökohtana on turvata velkojille kuuluvat konkurssisaatavat eli näille velkojille konkurssi tarjoaa vahvaa oikeussuojaa. Konkurssilaissa vakuusvelkojien oikeutta hakea velallista konkurssiin on kuitenkin rajoitettu.

 

Konkurssihakemus ei menesty, jos on olemassa jokin laissa säädetty este velallisen asettamiseen konkurssiin. Tällaiset esteet tutkitaan yksittäistapauksittain ja ne voivat johtaa muuten perustellun hakemuksen tuloksettomuuteen. Perinteisen konkurssiin asettamisen esteen muodostaa velkojan saatavaa turvaava vakuus. Lain perusteluissa on viitattu pääsääntöön, jonka mukaisesti konkurssia hakevalla velkojalla tulee olla tarve oikeussuojaan. Tällaista oikeussuojan tarvetta ei ole, jos velkojalla on oikeus saada velkansa perityksi vakuuden arvosta, eikä velkoja voi tällöin hakea velallisen asettamista konkurssiin. Velkojalla voi olla vakuus esimerkiksi esinevakuuden tai takauksen muodossa.

 

Vakuus voi olla perinteinen panttioikeus tai mikä tahansa muu maksun turvaava vakuusjärjestely. Näin ollen muun muassa omavelkainen pankkitakaus, yrityskiinnitys sekä omistuksenpidätys voidaan lukea konkurssin estäväksi vakuudeksi.

 

Jotta vakuus muodostaisi esteen velallisen asettamiselle konkurssiin, sen tulee olla oikeudellisesti turvaava. Tämä tarkoittaa, että vakuus todella suojaa velkojan saatavaa. Vakuus ei ole tällainen, jos yksittäistapauksessa on mahdollista, että vakuus voi peräytyä lain nojalla takaisin konkurssipesään. Näin on myös, jos on olemassa vaara, että vakuus julistetaan myöhemmin tehottomaksi tai pätemättömäksi. Lisäksi edellytetään, että vakuus on arvoltaan riittävä eli vakuus kattaa velkojan saatavana olevan velan määrän kokonaisuudessaan.

 

Myös kolmannen asettama vakuus muodostaa esteen konkurssiin asettamiselle, mikäli konkurssin hakeminen on vastoin niitä ehtoja, jotka velkojan on vakuuden vastaanottaessaan katsottava hyväksyneen. Velallista ei voida asettaa velkojan hakemuksesta konkurssiin myöskään, jos velkojan saatava ei ole erääntynyt ja velkojalla on saatavastaan kolmannen asettama maksun turvaava vakuus tai kolmas tarjoaa maksun turvaavan vakuuden. Velallinen ei voi kuitenkaan itse torjua konkurssia asettamalla viime hetken vakuutta.

 

Vakuuden asettamisesta ja sen vaikutuksesta konkurssiin voi kysyä aina tapauskohtaisesti esimerkiksi soittamalla Minilexin lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa