Minilex - Lakipuhelin

Törkeä avustuspetos

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avustuspetos on kirjattu Suomen rikoslakiin, ja siitä on säädetty myös törkeä tekomuoto. Kun avustuspetoksella tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä ja teko on myös kokonaisuudessaan arvostellen törkeä, on kyse törkeästä avustuspetoksesta, josta tuomitaan vankeusrangaistus. Huomattavan taloudellisen hyödyn määritteleminen ei ole aina ongelmatonta törkeässä avustuspetoksessa, eikä sille ole voitu asettaa mitään tarkkarajaista arvomäärää.

Avustuspetos on rikoslain mukaan kyseessä, kun joku

  1. antaa avustuksesta päättävälle väärän tiedon seikasta tai salaa sellaisen seikan, joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan avustuksen saantiin, määrään tai ehtoihin, tai
  2. jättää ilmoittamatta sellaisesta avustuksen saantiin, määrään tai ehtoihin olennaisesti vaikuttavasta olosuhteiden muutoksesta, josta myöntämispäätöksen yhteydessä tai muuten on erityisesti velvoitettu ilmoittamaan, ja tällä tavalla hankkii tai yrittää hankkia itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä.

Avustuksella tarkoitetaan lain mukaan taloudellista tukea, joka myönnetään muuhun kuin henkilökohtaiseen kulutukseen lakisääteisesti tai harkinnanvaraisesti valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön tai muun yhteisön tai säätiön varoista sen mukaan kuin siitä lailla erikseen säädetään, tai Euroopan yhteisöjen talousarvioista. Taloudellisena tukena pidetään myös lainaa, korkotukea ja lainan vakuutta. Avustuksella tarkoitetaan lisäksi myös valtionosuutta tai -avustusta kunnalle tai kuntayhtymälle. 

Törkeä avustuspetos on kyseessä, kun avustuspetoksessa tavoitellaan huomattavaa hyötyä ja avustuspetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Lainsäätäjän ja oikeuskäytännön mukaan huomattava taloudellinen hyöty on arvioitava yleisen mittapuun mukaan tapauskohtaisesti, eikä sille näin ollen ole asetettu selkeää rahamääräistä rajaa. Törkeästä avustuspetoksesta tuomitaan vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Arviointi

Arvioinnissa se, että menettelytavat osoittavat tietoista pyrkimystä saada hyötyä valtion tuesta selvästi moitittavalla tavalla, puoltaa törkeää avustuspetosta. Kuitenkaan arviointia ei perusteta vain yksittäisten seikkojen varaan, vaan arvioidaan kokonaisuus. Kokonaisuuden tulee olla törkeä, jotta voidaan tuomita törkeästä avustuspetoksesta. Mikäli esimerkiksi painotettaisiin vain tahallisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta, voisi tuottamuksellista moitittavuutta osoittavat teot joutua liian ankaran rangaistuksen kohteeksi.

Avustuspetoksessa on kyse julkisiin varoihin kohdistuneesta petoksesta. Rikoslain esitöissä ei ole sellaisia mainintoja, joiden mukaan tavoitellun hyödyn määrää ankaroittamisperusteena erityisesti julkisiin varoihin kohdistuvissa erilaisissa talousrikoksissa tulisi arvioida eri perustein. Huomattavan hyödyn tulkinnalle voidaankin saada sovellettavia arviointiperusteita muiden omaisuusrikosten törkeämpää tekomuotoa koskevien säännösten soveltamisesta. Huomattavan hyödyn tulkintasuosituksen ja arvioinnin tulisi olla vastaavissa eri rikoksissa lähtökohtaisesti samanlaista. Oikeuskäytännössä on myös todettu se, että rikoksille tyypillisten tekotapojen puolesta ei synny tarvetta tavoitellun hyödyn erilaiseen arviointiin eri rikosten välillä.

Törkeyttä arvioitaessa tietyt henkilökohtaiset olosuhteet voivat osaltaan vaikuttaa arviointiin alentavasti. Tällaisiin voi esimerkiksi lukeutua taloudellinen ahdinko. Kun tämän kaltaisia toiminnan syyksi oletettuja toimia ei ole olosuhteista esitetyn selvityksen perusteella syytä epäillä, voidaan ne mahdollisesti ottaa huomioon rangaistusta jonkin verran alentavina seikkoina. Pääsääntöisesti arvioinnissa sovelletaan objektiivista arviota eli niin sanottua yleistä mittapuuta.

Törkeä avustuspetos arvioidaan aina tapauskohtaisesti, ja onkin vaikea asettaa erityisen tarkkoja kriteerejä sen arvioinnille. Lakivaliokunnan mukaan törkeitä talousrikoksia, kuten törkeää avustuspetosta ei ole voitu sisällyttää sellaisiin rikoksiin, joiden tutkinnassa on mahdollista käyttää telekuuntelua, sillä sitä ei ole toistaiseksi määritelty riittävän tarkoin. Törkeän avustuspetoksen määrittely on jäänyt melko epäselväksi.

Vinkit

- Törkeän avustuspetoksen tulee olla myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. 

- Huomattava taloudellinen hyöty arvioidaan tapauskohtaisesti.

Varoitukset

  • Moitittava tietoinen hyödyn tavoittely puoltaa törkeää avustuspetosta. 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa