Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja veropetos

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rikoslaissa on säädetty veropetos rikosoikeudellisesti rangaistavaksi teoksi. Veropetoksessa pyritään vaikuttamaan maksettavien verojen määrään laittomin keinoin. Aina veron välttämisessä ei ole kysymys rikollisesta toiminnasta. Verovelvollisella on lähtökohtaisesti oikeus päättää, miten toimintansa järjestää. Verosuunnittelussa on kyse eri toimintavaihtoehtojen poikkeavien verotuskohteluiden vertailusta. Esimerkiksi elinkeinonharjoittaja voi laillisen verosuunnittelun keinoin järjestää toimintansa siten, että maksettavan veron määrä pienenee. Veropetoksessa on kyse laittomasta toiminnasta.

Veropetoksesta tuomitaan se, joka aiheuttaa tai yrittää aiheuttaa veron määräämättä jättämisen tai sen määräämisen liian alhaiseksi taikka veron aiheettoman palauttamisen antamalla viranomaiselle verotusta varten väärän tiedon veron määräämiseen vaikuttavista seikoista, salaamalla verotusta varten annetussa ilmoituksessa veron määräämiseen vaikuttavan seikan, veron välttämistarkoituksessa laiminlyö verotusta varten säädetyn velvollisuuden, jolla on merkitystä veron määräämiselle tai muuten petollisesti.

Myös veropetoksen yritys on rangaistava yhtä ankarasti kuin onnistunut veropetos. Seuraavassa käsitellään veropetoksen tekotapoja ja yleisimpiä tilanteita.

Veropetoksen tekotavat

Veropetoksen tyypillinen tekomuoto on väärän tiedon antaminen veron määräämiseen vaikuttavasta seikasta. Kyse voi olla esimerkiksi verotettavien pääomatulojen ilmoittamisesta liian pienenä. Kyse voi olla myös vähennyskelpoisten tulonhankkimismenojen ilmoittamisesta liian suurena tai sellaisten menojen ilmoittamisesta vähennyskelpoisina, joita ei lain mukaan saa vähentää. Esimerkiksi elinkeinonharjoittajan ilmoittamat yksityistalouden menot vähennyksinä.

Väärä tieto on annettava viranomaiselle verotusta varten. Yleensä kyse on puutteellisen veroilmoituksen jättämisestä Verohallinnolle. Tiedon voi myös antaa esimerkiksi verovirkailijalle puhelimitse. Muulle viranomaiselle annetut virheelliset tiedot eivät täytä veropetoksen tunnusmerkistöä, ellei tietoja anneta nimenomaan verotusta varten. Esimerkiksi ulosottomiehelle annetut väärät tulotiedot eivät täytä veropetoksen tunnusmerkistöä. Tosin kyse voi tällöin olla velallisen petoksesta.

Veropetokseen voi syyllistyä salaamalla verotusta varten annetussa ilmoituksessa veron määräämiseen vaikuttavan seikan. Kyse on kokonaisten tulo- tai varallisuuslajien ilmoittamatta jättämisestä.

Verotusta varten säädetyn velvollisuuden laiminlyönnissä on kyse niin sanotusta passiivisesta veropetoksesta. Kyse on yleensä ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä, joka vaikuttaa määrättävän veron määrään. Esimerkiksi ilmoitusvelvollisuus voi koskea arvonlisäveron alaisen toiminnan aloittamis-, valvonta- tai vuosi-ilmoitusta tai lahjaveroilmoitusta. Myös ”pimeän palkanmaksun” yhteydessä sekä työnantaja että työntekijä syyllistyvät veropetokseen, kun työnantaja jättää ilmoittamatta maksamansa palkan ja työntekijä saamansa ansiotulon.

Veropetokseen voi syyllistyä myös muulla petollisella toiminnalla, jolla aiheutetaan tai yritetään aiheuttaa veron määräämättä jättäminen tai veron määrääminen liian alhaiseksi. Esimerkkeinä voidaan mainita tulli- tai valmisteveron alaisen tavaran maahantuonti tullitoimipaikka kiertämällä.

Rangaistuksen kohdentuminen ja rangaistusseuraamus

Veropetoksesta rangaistaan sitä, joka on vastuussa verotusta koskevan tiedon antamisesta tai sitä, kenen vastuulla tiedon antaminen verotusta varten olisi ollut. Vastuu on usein yrityksen toimitusjohtajalla ja hallituksella. Myös kirjanpitäjä voidaan tuomita avunannosta veropetokseen, jos hän tahallaan avustaa verovelvollista veropetoksen tekemisessä. Veropetoksesta rangaistaan vain tahallisena tekona. Siten esimerkiksi erehtyminen luulemaan menoa vähennyskelpoiseksi ei täytä tahallisuusvaatimusta, jos menon luonne selvästi ilmoitetaan veroilmoituksessa.

Veropetoksesta voidaan määrätä sakko- tai vankeusrangaistukseen. Vankeusrangaistuksen enimmäispituus on kaksi vuotta, ja se voidaan tuomita ehdollisena tai ehdottomana. Lisäksi yhteisösakon tuomitseminen on mahdollista. Veropetokseen syyllistynyt tuomitaan myös suorittamaan se veron määrä, joka veropetoksen vuoksi on jäänyt maksuunpanematta.

Vinkit

  • Verosuunnittelu tarkoittaa eri toimintavaihtoehtojen veroseuraamuksien ennakointia ja verotuksellisesti edullisen toimintavaihtoehdon valitsemista
  • Verohallinnon sivuilla löytyy paljon ohjeistuksia verojen suorittamisesta

Varoitukset

  • Väärät verotustiedot voivat johtaa arvioverotuksen tai veronkorotuksen toimittamiseen
  • Rikos- tai hallinnollisten seuraamusten lisäksi verorikokseen syyllistyneelle voi koitua myös muunlaisia sanktioita, esimerkiksi työsuhteen päättyminen

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa