Minilex - Lakipuhelin

Oletus maksukyvyttömyydestä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velkojalla on velvollisuus näyttää toteen konkurssin edellytysten täyttyminen hakiessaan velallisen asettamista konkurssiin. Maksukyvyttömyyden osoittaminen voi kuitenkin olla vaikeaa, sillä velkoja harvemmin saa tietoja velallisen varallisuussuhteista. Tästä johtuen velkojille on varattu mahdollisuus vedota maksukyvyttömyyden sijasta sellaisiin tosiseikkoihin, jotka lain mukaan osoittavat maksukyvyttömyyden.

 

Lähtökohtaisesti konkurssin aloittamisen edellytyksenä on siis velallisen maksukyvyttömyys. Ensisijaisesti siis konkurssi aloitetaan, jos maksukyvyttömyys voidaan todeta, mutta toissijaisena keinona on olettamat maksukyvyttömyydestä.

 

Nämä olettamukset maksukyvyttömyydestä on lueteltu tyhjentävästi konkurssilaissa. Ensimmäinen olettama koskee velallisaloitteista konkurssia: Velallista voidaan pitää maksukyvyttömänä, jos velallinen itse näin ilmoittaa eikä ole erityisiä syitä olla hyväksymättä velallisen ilmoitusta. Tavallisesti velallinen sisällyttää tämän olettaman konkurssihakemukseensa, jolloin se toimii konkurssihakemuksen perusteluna. Ellei erityisiä syitä ilmene, tuomioistuin ei tutki velallisen maksukyvyttömyyden todenperäisyyttä. Velallisaloitteisessa konkurssissa kuitenkin riskinä on se, että velallinen ei välttämättä aina toimi vilpittömässä mielessä. Toki on syytä todeta, että on melko harvinaista, että velallisaloitteisesta toiminnasta syntyy esimerkiksi rikosepäily, mutta tätä vaihtoehtoa ei ole syytä sulkea milloinkaan pois.

 

Lisäksi lakiin on otettu kolme velkoja-aloitteista konkurssia tukevaa olettamaa. Velallista voidaan pitää lain mukaan maksukyvyttömänä, jos: 

  1.  Velallinen on maksuongelmien vuoksi lakkauttanut maksunsa
  2. Ulosotossa on viimeisen puolen vuoden aikana ilmennyt, että velallisella ei ole riittävästi varoja velkojen maksuun
  3. Kirjanpitovelvollinen velallinen ei ole viikon kuluessa maksukehotuksen saatuaan suorittanut selvää ja erääntynyttä velkaansa

 

Näin ollen velkoja voi konkurssihakemuksensa perusteena vedota johonkin näistä kolmesta maksukyvyttömyyden osoittavasta olettamasta. Jos velkoja haluaa vedota 2. tai 3. kohtien olettamiin, hänen on kuitenkin haettava konkurssia kolmen kuukauden kuluessa kohdassa mainitun määräajan päättymisestä. Lisäksi edellyksenä on, että velka on edelleen maksamatta. Tällaisessa tilanteessa velkojan on myös osoitettava maksukehotus velalliselle todisteellisesti, josta on ilmettävä saatavan peruste ja määrä.

 

Lisätietoa maksukyvyttömyyden olettamasta sekä konkurssin edellytyksistä voi kysyä Minilexin lakipuhelimen välityksellä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa