Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäynnin julkisuus yleisissä tuomioistuimissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lähtökohta oikeudenkäyntien julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa on julkisuusperiaate, jonka mukaan oikeudenkäynti on julkinen, ellei toisin ole säädetty.

Julkisia ovat tiedot tuomioistuimessa käsiteltävän asian laadusta, asiaa käsittelevästä tuomioistuimesta, käsittelyn vaiheista, suullisen käsittelyn ajankohdasta ja paikasta sekä asianosaisten yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot. Suullisen käsittelyn julkisuus tarkoittaa sitä, että kenellä tahansa on oikeus olla läsnä asian käsittelyssä ja tuomioistuimen on lisäksi ilmoitettava käsittelystä viimeistään istunnon alkaessa istuntopaikan juttuluettelolla, josta selviää muun muassa asian laatu, käsittelyn alkamisaika ja asianosaisten nimet, lukuun ottamatta asianomistajan nimeä syyttäjän ajamassa rikosasiassa.

Tuomioistuin voi kuitenkin määrätä salassa pidettäviksi tiedot asian asianomistajan henkilöllisyydestä sellaisessa rikosasiassa joka käsittelee erityisen arkaluonteista yksityiselämän seikkaa tai turvapaikan hakijan henkilöllisyyden kun käsitellään säilöön ottamista koskevaa asiaa, ellei tällöin pidetä selvänä ettei henkilöllisyydestä annettava tieto vaaranna turvapaikanhakijan tai hänen läheistensä turvallisuutta.

Lisäksi tuomioistuin voi määrätä myös suullisen käsittelyn osittain tai kokonaan toimitettavaksi ilman yleisöä jos asiassa käsitellään arkaluonteisia yksityiselämään, terveyteen, vammaisuuteen tai sosiaalihuoltoon liittyviä seikkoja tai jos käsittelyssä esitetään salassa pidettävä asiakirja tai ilmaistaan salassa pidettävää tietoa jonka julkinen esitys aiheuttaisi merkittävää haittaa tai vahinkoa salassapitovelvollisuuden suojaamille eduille. Käsittely voidaan määrätä yleisöttä toimitettavaksi myös jos sen julkisuus voisi vaarantaa turvapaikanhakijan tai hänen läheisensä turvallisuuden, syytteessä rikoksesta on alle 18-vuotias eikä suljettu käsittely ole vastoin erittäin tärkeää yleistä etua, asiassa on kuultavana alle 15-vuotias tai henkilö, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu, tai rikosasiassa kuultavana on henkilö joka hänen henkilökohtaiset olosuhteensa ja rikoksen laatu huomioiden on erityisen suojelun tarpeessa. Suljettu käsittely järjestetään myös jos julkinen käsittely todennäköisesti vaarantaisi Suomen ulkoista turvallisuutta tai aiheuttaisi merkittävää haittaa Suomen kansainvälisille suhteille.

Julkisessakin käsittelyssä yleisön läsnäoloa voidaan rajoittaa jos tuomioistuin katsoo, että se on tarpeellista kuultavan, asianosaisen tai heidän läheistensä suojaamiseksi henkeen tai terveyteen kohdistuvalta uhalta. Yleisön määrän rajoittaminen on lisäksi mahdollista tungoksen välttämiseksi.

Myös asian ratkaisu on julkinen, ellei sitä erikseen säädetä salassa pidettäväksi. Peruste ratkaisun salassapidolle on esimerkiksi se, että ratkaisu sisältää salassa pidettäviä tietoja. Salassa pidettävästäkin ratkaisusta on kuitenkin laadittava julkinen seloste jos kyseessä on yhteiskunnallisesti merkittävä asia tai asia, joka on julkisuudessa synnyttänyt huomattavaa kiinnostusta. Selostuksesta on käytävä pääpiirteissään ilmi selostus asiasta ja ratkaisun perusteluista.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa