Minilex - Lakipuhelin

Ylimääräinen muutoksenhaku kanteluna - KKO:2012:13

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Ylimääräinen muutoksenhaku
    Kantelu

Ratkaisussa KKO:2012:13 A vaati hovioikeuden päätöksen poistamista KKO:ta, koska Euroopan ihmisoikeustuomioistuin oli tuomiossaan todennut menettelyn hovioikeudessa loukanneen A:n oikeutta oikeuden mukaiseen oikeudenkäyntiin.

Oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 1 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla lainvoiman saanut tuomio voidaan tehdystä kantelusta tuomiovirheen perusteella poistaa, jos oikeudenkäynnissä on tapahtunut oikeudenkäyntivirhe, jonka havaitaan tai voidaan otaksua olennaisesti vaikuttaneen jutun lopputulokseen. KKO totesi tähän lainkohtaan perustuvan kantelun tekemisen määräajan olevan kuusi kuukautta alkaen siitä päivästä, jona tuomio sai lainvoiman oikeudenkäymiskaaren luvun 2 §:n 2 momentin mukaan. Kuitenkin saman lainkohdan 3 momentin mukaan kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden valvomisessa toimivaltaisen lainkäyttö- tai valvontaelimen todettua oikeudenkäyntivirheen asian käsittelyssä, kantelu voidaan 2 momentin estämättä tehdä kuuden kuukauden kuluessa kyseisen valvontaelimen lopulliseksi jääneen ratkaisun antamisesta. KKO:n mukaan asiassa sovelletaan tätä 3 momenttia, koska kyse on ihmisoikeustuomioistuimen päätöksestä. Asiassa soveltaen oikeudenkäymiskaarta ja ihmisoikeustuomioistuinta koskevia säännöksiä sen tuomion antamisesta sekä lainvoimasta A:lle oli jäänyt vähintään kolmen kuukauden kanteluaika sen jälkeen, kun ihmisoikeustuomioistuimen jaoston tuomio on tullut lopulliseksi. KKO katsoi tämän ajan olevan riittävä ja kohtuullinen koskien asiaa, jossa ihmisoikeustuomioistuin on todennut oikeudenkäyntivirheen tapahtuneen. Asiassa soveltaen edellä mainittuja säännöksiä KKO totesi, ettei A ollut tehnyt ajoissa kanteluaan, vaikka hänellä oli ollut aikaa yli neljä kuukautta tehdä se ja siten A:n kantelu jätettiin tutkimatta.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa