Minilex - Lakipuhelin

Ylimääräinen muutoksenhaku ja asian kiireelliseksi määrääminen - KKO:2012:51

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Ylimääräinen muutoksenhaku
    Tuomion purkaminen rikosasiassa
    Asian kiireelliseksi määrääminen

Ratkaisussa KKO:2012:51 käsiteltiin tuomion purkamista. Asiassa A oli pyytänyt hakemuksessaan käräjäoikeutta määräämään vireillepanemansa rikosasian kiireelliseksi. Käräjäoikeus totesi, että oikeudenkäymiskaaren mukaan kiireelliseksi määräämiselle tulee olla erityisen painava syy huomioiden oikeudenkäynnin kesto, asian laatu ja merkitys asianosaiselle sekä muut perusteet kiireelliseksi määräämiselle. Käräjäoikeus hylkäsi A:n hakemuksen, koska kiireelliseksi määräämiselle ei ollut perusteita. A vaati Korkeimmalta oikeudelta käräjäoikeuden päätöksen purkamista ja asian määräämistä kiireelliseksi.

KKO:n tuli ratkaista, voitiinko käräjäoikeuden päätökseen hakea muutosta. Asiassa KKO totesi, että oikeudenkäymiskaaren 31 luvun säännösten mukaan tuomion purkamista koskevan hakemuksen kohteena voi olla vain lainvoimainen tuomio tai lainvoimaiseen tuomioon rinnastettava oikeudellinen ratkaisu. Siten KKO:n mukaan ratkaisu olla määräämättä asia kiireelliseksi, ei ole lainvoimainen tuomio. KKO totesi, että tulee arvioida, voidaanko ratkaisua pitää lainvoimaiseen tuomioon rinnastettavana oikeudellisena ratkaisuna, jolloin se voisi olla tuomion purkamista koskevan hakemuksen kohteena.

KKO:n mukaan asian kiireelliseksi määräämisellä turvataan asian joutuisa käsittely ja estetään sen viivästyminen. Lisäksi oikeudenkäymiskaaren 19 luvun 5 §:n mukaan asian kiireelliseksi määräämistä koskevaan ratkaisuun ei saa hakea erikseen muutosta. KKO:n tulkinnan mukaan lain esitöissä todetaan, että kielteinen ratkaisu määrätä asia kiireelliseksi ei estä asianosaista esittämästä vaatimusta myöhemmin uudelleen olosuhteiden muututtua ja siten ei ole kyse lainvoimaiseen tuomioon rinnastettavasta ratkaisusta. KKO lisäksi totesi kiireelliseksi määräämisen koskevan sitä, otetaanko asia käsittelyyn ennen muita asioita ja siten kielteinen päätös ei sido käräjäoikeutta eikä estä asian määräämistä kiireelliseksi myöhemmin uuden vaateen johdosta. Siksi KKO katsoi asiassa, että A:n hakemuksen kohteena ollut ratkaisu ei ollut sellainen, joka voitaisiin purkaa oikeudenkäymiskaaren 31 luvun säännösten perusteella. A:n hakemus jätettiin tutkimatta.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa