Minilex - Lakipuhelin

Pesänjakajan sopimattomuus tehtäväänsä - KKO:2013:32

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Pesänselvitys
    Pesänselvittäjä
    Pesänjakaja
    Testamentti

Pesänselvitystä ja perintökaaren 3 luvun mukaista pesänjakoa toimittanut pesänselvittäjä ja -jakaja oli löytänyt kuolinpesän asunnosta perittävän ja tämän puolison keskinäisen testamentin, jossa oli toissijaismääräys. Toimitusmies katsoi, että testamentin saajiksi tulivat jälkeen eläneen sukulaiset ja antoi testamentin tiedoksi ensiksi kuolleen perillisille. Kysymys siitä, oliko toimitusmies tämän vuoksi sopimattomana vapautettava tehtävistään.

A oli kuollut 31.12.2003 eikä häneltä ollut jäänyt rintaperillisiä.Hänen kuolinpesänsä ainoa osakas ja perillinen oli ollut hänen puolisonsa B. B oli kuollut 26.7.2008. B:n kuolinpesän osakkaina olivat hänen kolme sisartaan ja kolmen sisaruksen lapset tai lapsenlapset, kaikkiaan 14 perillistä.

Käräjäoikeus oli määrännyt 4.12.2008 A:n ja B:n kuolinpesät luovutettavaksi pesänselvittäjän hallintoon. Pesänselvittäjäksi käräjäoikeus määräsi varatuomari X:n, joka määrättiin samalla myös pesänjakajana toimittamaan perinnönjaot A:n ja B:n jälkeen.

Hakemuksessaan käräjäoikeudelle C ja D vaativat X:n vapauttamista pesänselvittäjän ja -jakajan tehtävästä ja asianajaja Y:n määräämistä suostumuksensa mukaisesti pesänselvittäjän ja -jakajan tehtäviin. Perusteluina C ja D lausuivat, että pesänselvittäjän toimivaltaan ja tavanomaiseen toimintatapaan ei kuulunut yksittäisen perillisen asian ja edun edistäminen testamentin voimaansaattamisessa eli perintökaaren 14 luvun mukaisissa toimissa, vaan kyseiset toimet kuuluvat joko testamentin saajan itsensä tai tämän asiamiehen suoritettaviksi. Kun X oli ryhtynyt B:n perillisten lukuun sellaisiin avustajatoimenpiteisiin, jotka tavanomaisesti kuuluvat pesänosakkaan avustajalle, X:n puolueettomuus suhteessa A:n toissijaisiin perillisiin oli vaarantunut eikä hän näin ollen enää ollut sopiva pesänselvittäjäksi ja -jakajaksi.

Käräjäoikeus hylkäsi C:n ja D:n hakemuksen ja hovioikeus katsoi, että aihetta käräjäoikeuden ratkaisun muuttamiseen ei ollut ilmennyt.

Perintökaaren mukaan jollei pesänselvittäjä ole toimeensa sopiva, on hänet siitä vapautettava, milloin joku, jonka oikeus riippuu pesänselvityksestä, sitä vaatii. Myös oikeus voi omasta aloitteestaan vapauttaa selvittäjän toimestaan, jos oikeuden tietoon tulee seikkoja, joiden perusteella selvittäjää on pidettävä toimeensa sopimattomana. Pesänjakaja tulee vapauttaa tehtävästään myös silloin, jos hänet havaitaan tehtäväänsä sopimattomaksi ja joku, jonka oikeus on perinnönjaosta riippuvainen, sitä pyytää.

Korkein oikeus katsoi, että ryhtyessään testamentin tiedoksiantoon X on tehnyt toimenpiteen, joka ei hänelle toimitusmiehenä kuulu, ja lisäksi toiminut tavalla, joka on ristiriidassa toimitusmieheltä vaadittavan puoluettomuuden kanssa. Kysymys on sellaisesta virheellisestä ja sopimattomasta menettelystä, joka osoittaa, että hän ei ole tältä osin ymmärtänyt tehtäväänsä ja asemaansa oikein.

Korkein oikeus totesi, että pesänselvittäjän ja -jakajan tehtäviä ja asemaa koskevat perintökaaren säännökset ovat niukat ja yleisluontoiset. Lain esityöt ovat iäkkäät ja hajanaiset. Monet kysymykset ovat oikeuskäytännön varassa. Toimitusmiehen puolueettomuudesta oikeuskirjallisuudessa esitetyt kannat eivät ole johdonmukaiset. Tähän nähden ja koska X:n ei ole muuten väitetty menetelleen toimitusmiehenä virheellisesti, Korkein oikeus katsoo, ettei häntä virheellisestä menettelystään huolimatta ole pidettävä sillä tavalla sopimattomana toimimaan selvittäjän ja jakajan tehtävissä kuin perintökaaressa tarkoitetaan. Asiassa ei ole ilmennyt syytä muuttaa hovioikeuden tuomion lopputulosta.

Myös Korkein oikeus näin ollen hylkäsi C:n ja D:n kanteen.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa