Minilex - Lakipuhelin

Ympäristöluvan hakeminen ja lupaviranomaisen menettely

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ympäristölupahakemus on toimitettava sähköisesti toimivaltaiselle lupaviranomaiselle. Luonnollinen henkilö voi jättää lupahakemuksen ja sen liitteet myös paperisina. Muuten paperisia hakemusasiakirjoja on toimitettava vain viranomaisen pyynnöstä, jos se on tarpeen asian käsittelyn vuoksi. Lupahakemus olisi hyvä lähettää kuukausia tai jopa vuotta ennen toiminnan aloittamista.

Ympäristölupahakemukseen on liitettävä lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista. Tarvittaessa mukaan on myös liitettävä ympäristövaikutusten arviointiselostus ja luonnonsuojelulain mukainen arviointi. Hakemuksen laatijalla on oltava riittävä asiantuntemus ja hakemuksesta on käytävä tarpeen mukaan ilmi, mihin aineistoon ja menetelmään annetut tiedot perustuvat. Lupaviranomaisen on pyynnöstä neuvottava hakijaa hakemuksen tekemisessä. Hakijalle on annettava tilaisuus täydentää hakemustaan viranomaisen asettamassa määräajassa, jos se on tarpeellista ratkaisun tekemiselle.

Lupaviranomaisen on pyydettävä hakemuksesta lausunto lupaharkinnan kannalta tarpeellisilta tahoilta, kuten toiminnan sijaintikunnan terveydensuojeluviranomaiselta. Ennen asian ratkaisemista, lupaviranomaisen on varattava asianosaisille tilaisuus tehdä muistutuksia lupa-asiaan liittyen. Muille kuin asianosaisille on varattava tilaisuus mielipiteensä ilmaisuun. Lupaviranomaisen on annettava ympäristölupahakemus tiedoksi julkisella kuulutuksella niin, että se on nähtävillä vähintään 30 päivän ajan. Tieto kuulutuksesta on julkaistava myös toiminnan vaikutusalueen kunnissa ja tarvittaessa myös vaikutusalueen yleisessä sanomalehdessä. Kuulutus on annettava erikseen tiedoksi asianosaisille.

Ympäristölupapäätöksessä on vastattava hakemuksen sisältöön ja sitä koskeviin yksilöityihin vaatimuksiin. Lupapäätös on annettava tiedoksi julkisella kuulutuksella, josta on julkaistava tieto myös toiminnan vaikutusalueen kunnissa. Lupapäätös on lähetettävä hakijalle, asiaan osallisille ja tarpeellisille viranomaisille. Lupapäätös on myös lähetettävä niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet.

Huomaathan, että alla oleva asiakirjamalli sisältää vain yleistä oikeudellista tietoa ja eikä se siten sellaisenaan välttämättä sovellu käytettäväksi kaikissa yksittäistapauksissa. Mikäli olet epävarma asiakirjan soveltumisesta lakiasiaasi tai haluat saada tarkempaa neuvoa asiakirjaan liittyen, niin pyydämme kääntymään lakimieheen puoleen soittamalla lakipuhelimeen 0600 12 450. Voit myös pyytää lakimiestä laatimaan asiakirjasi tai sopimuksesi valmiiksi alusta loppuun.

Tässä näet esimerkinomaisen asiakirjamallin valituksesta ympäristölupa-asiassa suuntaa-antavine täyttöohjeineen ilmaiseksi:

VALITUS YMPÄRISTÖLUPA-ASIASSA
VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE

1.   Kohde
[Päätös, johon haetaan muutosta]

2.   Kantaja
[nimi ja kotipaikka; Esimerkki: Yritys A Oy, Helsinki]

3.   Asiamies ja prosessiosoite
[Asianajaja Etunimi Sukunimi]
[Asianajotoimisto Malli & Co Oy]
[osoite]
[puhelin]
[faksi]
[sähköpostiosoite]

4.   Hakija
[Esimerkki: Yritys B Oy]

5.   Vaatimukset
1a. Valituksenalainen päätös tulee kumota ja ympäristölupa evätä kokonaisuudessaan, jos hallinto-oikeus ei pidä kohdassa 1a mainittua vaatimusta mahdollisena, niin;
1b. Ympäristöluvan lupamääräyksiin tulee tehdä tässä valituksessa tarkoitetut muutokset.
2. [Päätöksen tehnyt toimielin] ja hakija tulee velvoittaa korvaamaan yhteisvastuullisesti kantajan oikeudenkäyntikulut hallinto-oikeudessa korkolain mukaisine viivästyskorkoineen, siitä lukien kuin päätöksen antamisesta on kulunut kuukausi.

6.   Perustelut
[Esimerkki: Vesistövaikutukset, luontoarvot, maankäyttösuunnitelmat, ilmastovaikutukset jne. Lisäksi yksityiskohtainen selostus siitä, millaisia vaikutuksia luvanvaraisella toiminnalla on ympäristöön ja miten vaikutukset ilmenevät ympäristössä]

7.   Ympäristönsuojelulain asettamat luvanmyöntämisedellytykset
a) Terveyshaitta
[Ympäristönsuojelulain 49 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa.]
[Tarkempi selvitys luvanvaraisen toiminnan mahdollisista terveyshaitoista ja niiden ilmenemismuodoista sekä haitallisista seurauksista]

b) Pohjaveden pilaantumisvaara
[Ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan toiminnasta ei saa aiheutua lain 16-18 §:ssä tarkoitettua seurausta. Lain 17 §:ssä säädetään pohjaveden pilaamiskiellosta. Lisäksi lain 49 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan toiminta ei saa vaarantaa erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella.] 
[Tarkempi selvitys luvanvaraisen toiminnan mahdollisesti aiheuttamasta pohjaveden pilaantumisesta, ja miten tämä ilmenee sekä pilaantumisen seuraukset]

c) Naapuruussuhdelaissa tarkoitettu kohtuuton rasitus
[Ympäristönsuojelulain 49 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan ympäristölupaa ei voida myöntää, jos toiminnasta aiheutuu eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.]
[Naapuruussuhdelain 17 §:n 1 momentin mukaan kiinteistöä ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta taikka huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista. Lainkohdan 2 momentin mukaan arvioitaessa rasituksen kohtuuttomuutta on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen alkamisajankohta sekä muut vastaavat seikat.]
[Tarkempi selvitys luvanvaraisen toiminnan mahdollisesti aiheuttamasta kohtuuttomasta rasituksesta, sen ilmenemismuodoista sekä haitallisista seurauksista]

8.   Lupamääräykset
Jos hallinto-oikeus kuitenkin vastoin kantajan käsitystä katsoo, että ympäristöluvan myöntämisedellytykset ovat käsillä tässä tapauksessa, niin lupamääräyksiin tulee joka tapauksessa tehdä seuraavat haittoja ja vahinkoja vähentävät muutokset:
[Esimerkki lupamääräyksestä: Luvan voimassaoloaika]
[Esimerkki: Luvan voimassaoloaika tulisi rajoittaa kuuteen (6) kuukauteen.]

9.   Oikeudenkäyntikulut
Oikeudenkäyntikulujen suhteen tulee sovellettavaksi [laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 95 §], jonka mukaan luvan myöntänyt viranomainen sekä hakija ovat kantajan vastapuolia, jotka voidaan täten velvoittaa korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut.
Tässä tapauksessa olisi edellä mainitun lain mukaisesti kohtuutonta, mikäli kantaja joutuisi [päätöksen tehneen viranomaisen] virheellisen lainsoveltamisratkaisun vuoksi kärsimään tässä valituksessa kuvatuista aiheutuneista haitoista, jos luparatkaisu jäisi voimaan. Hakija taas on hakenut lupaa ympäristölle haitalliselle hankkeelle tietoisena sen vaikutuksista. Mainitut asiantilat eivät ole oikaistavissa muutoin kuin hallinto-oikeuteen valittamalla.

10.   Laatija
[paikka ja päivämäärä]
[Hakija Yritys B Oy]

_________________________
[Etunimi Sukunimi]
[ammatti]
[paikkakunta]

11.   Liitteet

--

TÄYTTÖOHJEET
Asiakirja on tarkoitettu muokattavaksi tapauskohtaisesti.

YLEISTÄ
Muutosta ympäristölupa-asiassa haetaan oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusoikeus on sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen jo jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; alueellisella ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristösuojeluviranomaisella sekä muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Sillä, jolla on oikeus hakea muutosta ympäristölupa-asiassa, kutsutaan kantajaksi ja hänen vastapuoltaan eli ympäristöluvan saajaa hakijaksi.

Valituskirjelmässä on esitettävä:
1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan
4) oikeudenkäyntikulujen korvaamisvaatimus, jos kantaja pitää sitä aiheellisena
Lisäksi siinä on esitettävä kantajan nimi ja kotikunta tai vaihtoehtoisesti kantajan laillisen edustajan / asiamiehen / valituksen laatijan nimi ja kotikunta.

Kantajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä:
•       päätös, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä
•       todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan
        alkamisajankohdasta (normaalisti ei tarvita, sillä tämä ilmenee päätöksestä)
•       asiakirjat, joihin kantaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin
         toimitettu lupaviranomaiselle

Mikäli kantaja käyttää asiamiestä on valitukseen liitettävä myös valtakirja tai laillisen edustajan selvitys edustamisoikeudestaan.

KOHTA 1. KOHDE
Valituskirjelmässä on yksilöitävä se päätös, johon haetaan muutosta. Päätöksestä on hyvä antaa seuraavat tiedot: päätöksen tehnyt viranomainen, milloin päätös on tehty sekä se, mihin ympäristölupa on myönnetty.

KOHTA 2. KANTAJAT
Tähän kohtaan merkitään kantajan / kantajien nimi ja kotipaikka.

KOHTA 3. ASIAMIES JA PROSESSIOSOITE
Mikäli kantaja käyttää apunaan asiamiestä, merkitään tähän kohtaan tiedot asiamiehestä (nimi ja kotipaikka). Tämän lisäksi kohtaan merkitään prosessiosoite eli se osoite, johon valitusta koskevat kutsut, kehotukset ja ilmoitukset voidaan lähettää.

KOHTA 4. HAKIJA
Tähän kohtaan merkitään hakijan nimi eli se taho, jolle ympäristölupa on myönnetty.

KOHTA 5. VAATIMUKSET
Tähän kohtaan merkitään kantajan vaatimukset. Toisin sanoen tähän merkitään miltä kohdin kantaja hakee päätökseen muutosta, ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi. Tämän lisäksi kohdassa on mainittava, mikäli kantaja vaatii oikeudenkäyntikulujen korvaamista.

KOHTA 6. PERUSTELUT
Tässä kohdassa mainitaan ne perusteet, joilla kantaja vaatii muutosta päätökseen.  Tällaisia perusteita voivat olla muun muassa vesistövaikutukset, luontoarvot, maankäyttösuunnitelmat tai ilmastovaikutukset. Tämän lisäksi tarkempi selostus tällaisen perusteen vaikutuksista ympäristöön ja miten vaikutukset ilmenevät ympäristössä.

KOHTA 7. YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN ASETTAMAT LUVANMYÖNTÄMISEDELLYTYKSET
Tähän kohtaan merkitään ympäristönsuojelulain asettamat edellytykset ympäristöluvan myöntämiselle ikään kuin kantajan perusteluiden tueksi. Mikäli myönnetty ympäristölupa on terveyshaitta, siihen liittyy pohjaveren pilaantumisvaara tai naapuruussuhdelaissa tarkoitettu kohtuuton rasitus, on näistä seikoista ja niiden ilmenemismuodoista sekä haitallisista seurauksista kerrottava mahdollisimman tarkasti tässä kohdin.

KOHTA 8. LUPAMÄÄRÄYKSET
Mikäli hallinto-oikeus katsoo, että ympäristöluvan myöntämisedellytykset täyttyvät eikä luvan myöntäminen aiheuta terveyshaittaa, pohjaveden pilaantumisvaaraa tai kohtuutonta rasitusta, voi kantaja tässä kohdin ehdottaa mielestään sopivia seikkoja, joilla päätöstä voidaan muuttaa vähemmän haittaa aiheuttavaksi. Tarkoituksena on saattaa hallinto-oikeuden huomioitavaksi sellaisia seikkoja, joiden avulla kantajan mielestä voidaan vähentää ympäristöluvan aiheuttamia vahinkoja sekä haittoja. Tällainen seikka voi olla esimerkiksi ympäristölupaan liitettävä määräys, jolla ympäristöluvan voimassaoloaikaa rajoitetaan. Jokainen kantajan ehdottama lupamääräys on merkittävä valitukseen omana kohtanaan, jossa kantaja tuo esille lupamääräyksen sisällön sekä sen ympäristöä edistävän vaikutuksen.

KOHTA 9. OIKEUDENKÄYNTIKULUT
Mikäli kantaja katsoo aiheellisena, on tähän kohtaan merkittävä vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Kantajalla on oikeus vaatia vastapuolta korvaamaan hänelle asiasta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

KOHTA 10. LAATIJA
Tähän kohtaan on merkittävä valituskirjelmän laatijan tiedot (nimi, ammatti ja kotipaikka).

KOHTA 11. LIITTEET
Valituskirjelmään on liitettävä:
    •       päätös, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä
    •       todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys
            valitusajan alkamisajankohdasta (normaalisti ei tarvita, sillä tämä ilmenee
            päätöksestä)
    •       asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin
             toimitettu lupaviranomaiselle
Lopuksi valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa