Minilex - Lakipuhelin

Virkaan nimittämisen edellytyksistä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Millaisia edellytyksiä hakuprosessin pitää täyttää?

Yleensä virka pitää julistaa haettavaksi ennen kuin se voidaan täyttää. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää. Vain poikkeuksellisesti virka voidaan täyttää ilman, että se julistetaan ensin haettavaksi. Virkamies voidaan nimittää tiettyyn virkaan taikka virkasuhteeseen. Nimitysharkinnassa otetaan huomioon erinäisiä seikkoja ja vertaillaan hakijoita keskenään tietyillä perusteilla. Nimitysharkinnassa arvioidaan erikseen hakijoiden ansioita, sopivuutta ja toisaalta kelpoisuutta virkaan.

Virantäyttöön liittyvät henkilötiedot tulee lähtökohtaisesti hankkia hakijalta itseltään. Viranhakijan suostumuksella tietoja voi hakea myös muualta. Tietyin edellytyksin voidaan tietoja hakea myös hakijalle kertomatta tietojen luotettavuuden lisäämiseksi.

Millaisia edellytyksiä virkamiehellä on oltava?

Virkamiehen on täytettävä virkaan kuuluvat yleiset ja erityiset kelpoisuusehdot. Yleisistä kelpoisuusehdoista säädetään virkamieslaissa. Erityiset kelpoisuusehdot ovat ehtoja jotka liittyvät vain tiettyihin virkoihin. Tällaisista ehdoista säädetään erikseen laissa tai asetuksissa.

Yleisiä kelpoisuusehtoja ovat muun muassa ikä, terveydentila tai joidenkin virkojen kohdalla Suomen kansalaisuus. Virkasuhteeseen otettavan on oltava täysi-ikäinen eli 18-vuotias. Tätä korkeampi kelpoisuusikä voi kuitenkin olla valtionhallinnossa erityissäännöksen perusteella. Virkamieheksi voidaan kuitenkin nimittää 15 vuotta täyttänyt ja oppivelvollisuutensa suorittanut henkilö, jos nimittämistä voidaan virkamiehen tehtävien asianmukaisen hoitamisen kannalta pitää sopivana. Virkaan nimittämisen edellytyksenä on esimerkiksi myös, että virkaa hakenut tai siihen ilmoittautunut henkilö viranomaisen pyynnöstä antaa tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevia tietoja sekä osallistuu lisäksi tarvittaessa asian selvittämiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. Suomen kansalaisuutta edellytetään niihin virkoihin, joihin se on lailla vahvistettu kelpoisuusvaatimukseksi.

Kun viranomainen tekee päätöstä virkaan nimittämisestä, se ei saa asettaa henkilöä perusteettomasti eri asemaan toisiin nähden. Laissa on kerrottu perusteet, joiden perusteella on kielletty eri asemaan asettaminen. Nämä perusteet ovat syntyperä, etninen alkuperä, kansalaisuus, sukupuoli, sukupuolinen suuntautuminen, uskonto, vakaumus, vammaisuus, ikä, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta sekä muu näihin verrattava seikka. Vaikka terveydentila otetaan huomioon arvioitaessa henkilön kelpoisuutta virkaan, saadaan arvioinnissa kiinnittää huomiota vain seikkoihin jotka ovat relevantteja haettavan virankannalta, eikä sellaisiin terveysongelmiin jotka eivät vakavasti vaikeuta viranhoitoa tule kiinnittää huomiota, vaan tällainen käytös katsottaisiin syrjinnäksi.

Miten virkaan nimittäminen eroaa työsopimuksen solmimisesta?

On syytä ottaa huomioon, että virkaan nimittäminen on hallintotoimi. Se merkitsee sitä, että tällainen hallintotoimi on mahdollista purkaa. Virkaan nimittäminen on siis hallintopäätös eikä suinkaan sopimus. Tässä mielessä virkasuhde poikkeaa työsuhteesta, koska työsuhteessa laaditaan sopimus. Virkaan ei voida nimittää ilman nimitettävän suostumusta. Ketään ei voida siis pakottaa virkaan. Virkamies ja viranomainen voivat kuitenkin tehdä sopimuksen palvelussuhteen ehdoista, jossa voidaan sopia esimerkiksi palkkauksesta.

Vinkit

  • Vaikka virkamieslaista löytyvät virkamiesten yleiset kelpoisuusedellytykset, on hyvä ottaa huomioon että yksittäiseen viraan liittyvistä erityisistä kelpoisuusedellytyksistä säädetään usein myös muualla.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa