Minilex - Lakipuhelin

Yleiset nimitysperusteet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yleiset nimitysperusteet

Perustuslaissa säädetään yleisistä nimitysperusteista julkisiin virkoihin, eli perusteista joilla valitaan uusi virkamies viranhakijoiden joukosta. Tällaisia yleisiä virkanimitysperusteita on kolme. Ne ovat kyky, taito ja koeteltu kansalaiskunto. Nimitysperusteiden tarkoituksena on löytää hakija, jolla on parhaat edellytykset hoitaa virkaa menestyksekkäästi.

Taidolla tarkoitetaan lain esitöiden mukaan esimerkiksi koulutuksella hankittuja tietoja ja taitoja sekä esimerkiksi tutkinnoilla hankittua muuta tietoa virkaan kuuluvista asioista. Taidot voivat tarkoittaa myös aiemmassa virantoimituksessa ja työssä hankittuja tietoja ja taitoja.

Virkamieslain esitöiden mukaan kyvyllä tarkoitetaan esimerkiksi luontaista lahjakkuutta, työkykyä, järjestelykykyä, johtamiskykyä, aloitteellisuutta sekä muita viranhoitamisen kannalta tärkeitä ominaisuuksia. 

Koeteltu kansalaiskunto liittyy kansalaistoimintaan sekä nuhteettomaan käytökseen.  Jos viranhakijalla on esimerkiksi virankannalta olennaista kokemusta kansalaistoiminnasta tai yhteiskunnallisista asioista, voidaan tämä katsoa ansioksi viranhaussa. Koeteltu kansalaiskunto on varsin vanhakantainen nimittämisperuste ja sen merkityksestä ja sisällöstä on käyty keskustelua oikeustieteessä.

Virkaa täytettäessä joudutaan yleensä erikseen ratkaisemaan, mitä näillä yleisillä nimitysperusteilla juuri siinä tilanteessa tarkoitetaan. Pätevyyttä ja ansioita tarkentavia kriteerejä käytetään tällöin usein tulkinnan apuna. Näiden yleisten virkanimitysperusteiden lisäksi on joihinkin virkoihin olemassa tiettyjä erityisiä kelpoisuusehtoja. Laissa siis säädetään erikseen, jos virkaan on erityisiä kelpoisuusvaatimuksia koskien esimerkiksi tietynlaista koulutusta tai työkokemusta. Joihinkin virkoihin ja julkisiin tehtäviin on mahdollista valita vain Suomen kansalainen. Tällaisia virkoja ovat esimerkiksi tuomarin ja oikeuskanslerin virat. Tällaisista vaatimukset mainitaan erikseen laissa. Työsuojeluviranomaiset valvovat syrjintäkiellon toteutumista myös virkasuhteissa työskentelevien henkilöiden osalta, eli syrjinnästä virantäytössä voi valittaa työsuojeluviranomaisille.

Kielletyt nimitysperusteet

Yleiset nimitysperusteet ovat varsin väljiä ja mahdollistavat varsin laajan harkintavallan virkamiestä rekrytoivalle viranomaiselle. Jotta tätä harkintavaltaa ei käytettäisi väärin, sitoo yhdenvertaisuuslain yleinen syrjintäkielto myös viranomaisia. Syrjintäkiellon mukaan viranhakijoita ei saa asettaa eri asemaan iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän seikan perusteella.

Näistä kielloista on tiettyjä poikkeuksia virkamiehen nimittämisharkinnassa. Esimerkiksi virkamiehen terveydentilaan liittyvät seikat voivat tulla harkintaan virantäytössä jos nämä seikat ovat olennaisia virkatehtävien hoitamisen kannalta. Samoin joissain viroissa on Suomen kansalaisuus edellytyksenä virkaan nimittämiselle. Tällaisia virkoja ovat muun muassa tuomarin virat. Tällaiset poikkeukset ovat sallittuja jos ne perustuvat virkatehtävien laatua ja niiden suorittamista koskeviin todellisiin ja ratkaiseviin seikkoihin ja poikkeukset ovat oikeasuhtaisia oikeutettuun tavoitteeseen pääsemiseksi. Työsuojeluviranomaiset valvovat syrjintäkiellon toteutumista myös virkasuhteissa työskentelevien henkilöiden osalta, eli syrjinnästä virantäytössä voi valittaa työsuojeluviranomaisille.

Vinkit

  • Työsuojeluviranomaiset valvovat syrjintäkiellon toteutumista myös virkasuhteissa työskentelevien henkilöiden osalta, eli syrjinnästä virantäytössä voi valittaa työsuojeluviranomaisille.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa