Minilex - Lakipuhelin

Virkamiehen kielitaitovaatimuksista

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

​​Suomen kielen ja ruotsin kielen taidot

Laissa on kerrottu, minkälaista kielitaitoa valtion virkamiehiltä vaaditaan. Virkamiehille on asetettu suomen ja ruotsin kielen osalta tiettyjä kelpoisuusvaatimuksia. Kielitaitovaatimukset ovat erilaiset riippuen siitä, onko virkamies yksikielisen vai kaksikielisen viranomaisen palveluksessa. Viranomaisen on muun muassa rekrytoinnilla ja koulutuksella huolehdittava siitä, että sen henkilöstöllä on riittävä kielitaito huolehtia lain asettamista velvoitteista. Hakuilmoituksessa on oltava maininta esimerkiksi kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista.

Jos virkamies on kaksikielisen viranomaisen palveluksessa, pitää hänellä olla virka-alueensa väestön enemmistön kielen erinomainen niin suullinen kuin kirjallinenkin taito. Tällöin virkamiehellä pitää olla toisesta kielestä vähintäänkin suullisen ja kirjallisen osalta tyydyttävät taidot. Enemmistön kieli virka-alueella on siis joko suomi taikka ruotsi. Kaksikielisen viranomaisen tulee siis palvella yleisöä suomeksi ja ruotsiksi. Viranomaisen tulee sekä palvelussaan että muussa toiminnassaan osoittaa yleisölle käyttävänsä molempia kieliä. Kaksikielisen viranomaisen tulee yhteydenotoissaan yksityishenkilöihin ja oikeushenkilöihin käyttää näiden kieltä, suomea tai ruotsia, jos se on tiedossa tai kohtuudella selvitettävissä, taikka molempia.

Yksikielisessä viranomaisessa kielitaitovaatimukset eivät ole niin vaativat kuin kaksikielisessä viranomaisessa. Virkamiehellä pitää olla viranomaisessa käytetyn kielen osalta erinomaiset suulliset ja kirjalliset taidot. Toisen kielen osalta riittää, että virkamiehellä on tyydyttävä ymmärtämisen taito.

Saamen kielitaito

Tietyissä viranomaisissa, kuten Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kunnissa, kuntayhtymien toimielimissä ja tuomioistuimissa joiden piiriin nämä kunnat kuuluvat on saamelaisilla oikeus käyttää saamenkieltä asioidessaan viranomaisessa. Viranomainen ei saa rajoittaa tätä oikeutta sen perusteella että henkilö osaisi myös suomea tai ruotsia.

Näiden viranomaisen on siis huolehdittava siitä että viraston tai toimipaikan henkilöstö pystyy palvelemaan asiakkaita saameksi. Saamen kielitaito voidaan siis asettaa kelpoisuusvaatimukseksi asetettaessa virkaa hakuun tai se voidaan katsoa erityiseksi ansioksi täytettäessä virkaa. Saamen kielen taito voidaan osoittaa kielitutkinnolla tai opintojen yhteydessä suoritetulla kielikokeella tai korkeakouluopinnoilla. 

Miksi kielitaitovaatimuksia tarvitaan?

Virkamiehiltä vaadittavista kielitaitovaatimuksista on säädetty varsin tarkasti koska Suomi on kaksikielinen valtio. Lain mukaan jokaisella on oikeus käyttää suomen tai ruotsia asioidessaan viranomaisessa, ja saamelaisella oikeus käyttää saamen kieltä asioidessaan tietyissä viranomaisissa. Kielitaitovaatimuksien tarkoituksena on turvata kieliryhmien kielellisten oikeuksien toteutumien viranomaisessa.

Vinkit

  • Virkaa hakiessa on hyvä tuoda ilmi kielitaitonsa viranhoidon kannalta tarpeellisissa kielissä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa