Minilex - Lakipuhelin

Tuomion oikaiseminen ja täydentäminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuomioistuin voi tietyissä tapauksissa oikaista tai täydentää jo antamaansa tuomiota. Oikaiseminen voi tulla kyseeseen kirjoitus-, lasku- tai muun vastaavan virheen kohdalla. Täydentäminen puolestaan on mahdollista silloin, kun tuomioistuin ei ole ratkaissut kaikkia asianosaisten esittämiä vaatimuksia.

Kun tuomioistuin huomaa, että tuomioon on tullut kirjoitus-, lasku- tai vastaava selvä virhe, sen tulee oikaista tällainen virhe viran puolesta. Korjattavan virheen tulee olla niin selvä, että se on ulkopuolisenkin havaittavissa, ja virheen tulee lisäksi ilmetä tuomiosta itsestään tai siihen liittyvistä asiakirjoista. Jos virhe sen sijaan on tapahtunut tuomioistuimen harkinnassa, kuten korvauksen tai rangaistuksen määrässä, virhettä ei ole lupa korjata kyseisen säännöksen nojalla. Esimerkkinä laskuvirheestä voisi olla vaikka sakkorangaistuksen kertolaskuvirhe.

Jos taas tuomioistuin on jättänyt lausumatta joistain asianosaisten vaatimuksista, se voi tältä osin täydentää siviiliasiassa annettua tuomiota. Riita-asiassa, jossa sovinto on sallittu, täydentäminen on mahdollista vain asianosaisen pyynnöstä, kun taas sellaisten vaatimusten osalta, joissa sovinto ei ole sallittu, tuomiota voidaan täydentää myös viran puolesta. Asianosaisen tulee tehdä kirjallinen täydennyspyyntö viimeistään 14 päivän kuluessa tuomion antamisesta tai julistamisesta. Viran puolesta tuomio voidaan täydentää, jos asianosainen on 14 päivän kuluessa tuomion julistamisesta tai antamisesta kutsuttu tuomion täydentämistä koskevaan käsittelyyn tai häneltä on pyydetty kirjallinen lausuma täydentämisestä. Täydentämismenettelyssä asianosaisilta voidaan pyytää kirjalliset lausumat, ja tarpeen vaatiessa tuomioistuin voi järjestää suullisen käsittelyn. Tuomion täydentää tuomioistuin siinä kokoonpanossa, joka on antanut täydennettävän tuomion. Jos jollekin tuomioistuimen jäsenelle on tullut este, tuomion täydentää tuomioistuin sellaisessa kokoonpanossa, joka olisi ollut toimivaltainen käsittelemään asian.

Jos alkuperäiseen tuomioon on haettu muutosta, tuomion myöhemmästä oikaisemisesta tai täydentämisestä on ilmoitettava asiaa käsittelevälle muutoksenhakutuomioistuimelle. Tuomion täydentämistä koskevaan ratkaisuun saa hakea muutosta valittamalla. Virheen korjaamisesta saa puolestaan kannella 30 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut korjaamisesta tiedon.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa