Minilex - Lakipuhelin

Tuomio ja muut päätökset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäynti loppuu tavallisesti jutussa pääasiaa koskevan ratkaisun antamiseen eli tuomioon. Tuomioistuin tekee oikeudenkäynnissä prosessin etenemistä koskevia päätöksiä, joilla ei ole suoraa vaikutusta jutun aineellisoikeudellisiin kysymyksiin. Lopullista asiaratkaisua kaikissa oikeusasteissa kutsutaan siis tuomioksi erotuksena muista tuomioistuimen ratkaisuista, jotka ovat päätöksiä. Päätöstä, jolla tuomioistuin jättää kanteen tutkimatta, sanotaan lopulliseksi päätökseksi. Muutoksenhakutuomioistuinten palautusratkaisut ja ylimääräistä muutoksenhakua koskevat ratkaisut ovat myös päätöksiä. Samoin korkeimman oikeuden ratkaisu, jolla valituslupa hylätään, on päätös, koska se ei sisällä varsinaista pääasian ratkaisua. Tuomiolla tuomioistuin joko hyväksyy tai hylkää kanteen joko kokonaan tai osittain.

Tuomiossa tulee ottaa kantaa kaikkiin asianosaisten jutussa esittämiin vaatimuksiin ja niiden perusteisiin. Riita-asiassa tuomioistuin ei voi tuomita muuta tai enempää, kuin mitä asianosaiset ovat vaatineet. Kanteen hyväksyvät riitatuomiot ovat jaettavissa suoritus-, vahvistamis- ja muotoamistuomioihin. Suoritus- eli velvoittamistuomio asettaa vastaajalle suoritusvelvollisuuden, vahvistustuomio taas vahvistaa tietyn kantajan ja vastaajan välisen riidanalaisen oikeussuhteen olemassaolon tai ei-olemassaolon. Muotoamistuomio itsessään perustaa, muuttaa tai lakkauttaa oikeussuhteen tai oikeustilan vaaditulla tavalla. Rikostuomiot ovat jaettavissa langettaviin ja vapauttaviin tuomioihin. Tuomiossa kerrotaan asiaan vaikuttaneet tosiseikat, siis mitä on tapahtunut ja siitä seuraava oikeudellinen seuraus. Tuomion perusteluista tulee ilmetä asiaan vaikuttaneet seikat, oikeudellinen päättely ja se, millä perusteella jokin seikka on oikeudenkäynnin kuluessa näytetty toteen tai jäänyt toteen näyttämättä. Perusteluista tulee siis mahdollisimman kattavasti selvitä, miksi tuomioistuin on päätynyt jutussa siihen lopputulokseen kuin on. Johtopäätösosassa eli tuomiolauselmassa tulee riittävän selvästi ilmaista, mihin asianosaiset on tuomiolla velvoitettu. Tuomion tulee olla sisällöltään kaikilta osin johdonmukainen ja helposti luettavissa. Jutun vireilläolo lakkaa vasta, kun tuomio on annettu, ja kun siihen ei ole määräajassa haettu muutosta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa