Minilex - Lakipuhelin

Sairausajan palkka on työntekijän oikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työntekijä, joka sairautensa tai tapaturman vuoksi joutuu olemaan töistä poissa, on oikeutettu saamaan sairausajaltaan palkkaa. Tämä tarkoittaa käytännössä sellaista sairautta tai vammaa, joka aiheuttaa työntekijän työkyvyn alentumisen niin, että hänelle muodostuu este työntekovelvoitteensa täyttämiseen. Työkyvyttömyyttä arvioidaan työntekijän työsopimuksen mukaisten työtehtävien mukaan. Työntekijä on oikeutettu saamaan täyttä palkkaa sairastumispäivää seuranneen yhdeksännen arkipäivän loppuun asti tai kunnes työntekijä alkaa saada sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa. Mikäli kuitenkin käy niin, että työntekijä sairastuu työsopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, mutta ennen itse työn aloittamista, hänellä ei tällöin ole oikeutta sairausajan palkkaan.

Työntekijä voi saada täyttä palkkaa enintään siihen saakka, kunnes hänellä alkaa oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan. Täyteen sairausajan palkkaan ovat oikeutettuja ainoastaan ne työntekijät, joiden työsuhde on jatkunut vähintään kuukauden verran. Ne työntekijät, joiden työsuhde on kestänyt ainoastaan alle kuukauden, ovat vastaavasti oikeutettuja saamaan puolet normaalista palkastaan. Työehtosopimuksissa on yleensä määritelty, miten täysi palkka erilaisissa työnteon keskeytystilanteissa lasketaan.

Työehtosopimuksissa on mahdollista sopia siitäkin, että työnantaja maksaa sairausajan palkkaa useammalta kuin yhdeksältä päivältä. Työntekijä on siis lähtökohtaisesti aina sairausajallaan oikeutettu saamaan joko sairausajan palkkaa tai sairauspäivärahaa. Työnantaja puolestaan on oikeutettu saamaan sairausvakuutuslain tai tapaturmavakuutuslain mukaan kuuluvaa päivärahaa ajalta, jona hän on maksanut työntekijälle sairausajan palkkaa ikään kuin korvauksena tästä maksetusta palkasta. Päivärahaa työnantaja voi saada kuitenkin enintään yhtä paljon, kuin mitä hän on maksanut palkkaa kyseiseltä ajalta. Mikäli työntekijä työskentelee useamman kuin yhden työnantajan palveluksessa, hänellä voi olla oikeus sairausajan palkkaan jokaiselta työnantajaltaan.

Työntekijä ei kuitenkaan ole oikeutettu saamaan sairausajan palkkaa, mikäli työntekijä itse on aiheuttanut työkyvyttömyytensä tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella. Työntekijän on pyydettäessä esitettävä työnantajalle luotettava selvitys työkyvyttömyydestään ja työnantajalla on oikeus arvioida tällaisen selvityksen luotettavuus.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa