Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja virkarikos

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Valtion ja kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virkamiehiä koskee erityinen virkavastuu. Virkamiehillä on erityinen mahdollisuus käyttää julkista valtaa kansalaisia ja muita yhteisöjä kohtaan. Viranomaiset voivat määrätä taloudellisia velvoitteita tai antaa taloudellisia etuja tai rajoittaa liikkumisvapautta. Myös henkilökohtaiseen vapauteen voidaan puuttua laissa säädetyin edellytyksin. Suuri valta edellyttää vastapainokseen järjestelmää, joka turvaa vallankäytön lainmukaisuuden. Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin, ja ainoastaan viranomaisille voidaan antaa merkittävää julkista valtaa sisältäviä tehtäviä. Rikoslaissa on säädetty rangaistavaksi erilaisia virkarikoksia.

Virkasuhde ja virkavastuu

Virkamiesten erityinen vastuuasema perustuu heidän palvelussuhteeseensa eli virkasuhteeseen. Merkittävää julkista valtaa voidaan antaa vain viranomaisille. Esimerkkinä voidaan mainita tuomiovalta, jota käyttää Suomessa tuomioistuinlaitos.

Virkavastuu on laajempi vastuu kuin työntekijän työsuhteeseen perustuva vastuu. Kaiken julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Viranomaisilla on erityinen perusteluvelvollisuus tekemistään päätöksistä. Virkavastuu voidaan toteuttaa eri tavoin, kuten rikosoikeudellisin seuraamuksin, vahingonkorvausvastuun kautta sekä kurinpidollisin seuraamuksin. Rikoslaissa on lisäksi säädetty virkamiehiä koskevia erityisiä rangaistusseuraamuksia.

Virkamiehellä tarkoitetaan lain mukaan henkilöä, joka on virka- tai siihen rinnastettavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan taikka kuntayhtymään tai muuhun kuntien julkisoikeudelliseen yhteistoimintaelimeen, eduskuntaan, valtion liikelaitokseen taikka evankelisluterilaiseen kirkkoon tai ortodoksiseen kirkkokuntaan tai sen seurakuntaan tai seurakuntien yhteistoimintaelimeen, Ahvenanmaan maakuntaan, Suomen Pankkiin, Kansaneläkelaitokseen, Työterveyslaitokseen, kunnalliseen eläkelaitokseen, Kuntien takauskeskukseen tai kunnalliseen työmarkkinalaitokseen.

Mitä ovat virkarikokset?

Virkarikokset määritellään rikoslaissa. Virkarikoksia ovat erilaiset virkatehtävään liittyvät lahjusrikokset, kansanedustajan tehtävää koskevat lahjusrikokset, virkasalaisuuden rikkominen, virka-aseman väärinkäyttäminen sekä virkavelvollisuuden rikkominen.

Virka-aseman väärinkäyttämiseen syyllistyy esimerkiksi virkamies, joka käyttää väärin asemaansa käskyvallassaan tai välittömässä valvonnassaan olevaan henkilöön nähden. Virka-aseman väärinkäyttämiseen syyllistyy esimerkiksi vankeinhoitoviranomainen, joka käskee vangin tekemään lakiin tai vankilan järjestyssääntöön perustumattomia työtehtäviä.

Virkarikosten seuraamukset

Virkarikoksista voi seurata sakko- ja vankeusrangaistusten lisäksi erityisseuraamuksia. Näitä ovat varoitus ja viraltapano.

Varoitus voidaan tuomita vain tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Viraltapanoa voidaan pitää huomattavana lisäseuraamuksena, sillä virkamies menettää ansiotyönsä. Vakavimpien virkarikosten kohdalla viraltapano on pakollinen seuraamus. Käytännössä jos virkamies tuomitaan rikoksen johdosta yli kahden vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen, tuomittu virkamies on tuomittava pantavaksi viralta, jollei tuomioistuin poikkeuksellisesti katso, ettei rikos osoita tuomittua sopimattomaksi olemaan virkamiehenä. Lyhyempien vankeusrangaistusten kohdalla tuomioistuimella on laajempi harkintavalta katsoa, osoittaako rikos virkamiehen ilmeisen sopimattomaksi olemaan virkamiehenä.

Virkamies voi lisäksi olla vahingonkorvausvelvollinen, jos hän on rikoksella aiheuttanut vahinkoa.

Vinkit

  • Virkamiesten erityinen virkavastuu perustuu heidän oikeuteensa julkisen vallan käyttöön
  • Viranomaistoiminnan valvonnasta huolehtivat poliisi ja valtioneuvoston oikeuskansleri sekä eduskunnan oikeusasiamies

Varoitukset

  • Virkamiehillä on ankarampi vastuu toimistaan kuin työntekijöillä
  • Virkamiehen on tunnettava toimintaansa koskeva lainsäädäntö. Tietämättömyys ei vapauta vastuusta

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa