Minilex - Lakipuhelin

Ilma-aluksen rekisteröinti ilma-alusrekisteriin

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ilma-aluksen rekisteröinti ilma-alusrekisteriin voidaan tehdä Liikenteen turvallisuusvirastolle (Trafi) osoitetun hakemuksen perusteella. Ilma-alusrekisteriä pidetään niin lentoturvallisuuden valvomiseksi, ilma-alusten yksilöimiseksi kuin Suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseksi ja ilma-aluskiinnitystehtävien hoitamiseksi. Liikenteen turvallisuusviraston palveluksessa olevilla henkilöillä on oikeus rekisterissä olevien tietojen käsittelyyn tarpeen mukaan tehtäviään suorittaessaan. Ilma-aluksen rekisteröiminen voidaan tehdä, mikäli alus täyttää tietyt vaatimukset. Rekisteröinti on tehtävä, jotta ilma-alusta voidaan käyttää ilmailuun.

Sotilasilma-alus rekisteröidään poikkeuksellisesti sotilasilma-alusrekisteriin, jota pitää sotilasilmailuviranomainen. Valtion asevoimien omistukseen kuuluva sotilasilma-alus tulee lisäksi merkitä sekä kansallisuustunnuksella että erityistunnuksella.

Ilma-aluksen rekisteröintiä koskevat edellytykset

Jotta ilma-alus voidaan merkitä Suomessa ylläpidettävään ilma-alusrekisteriin, on ensiksikin ilma-aluksen omistajan, haltijan tai käyttäjän asuinpaikan oltava Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Asuinpaikalla on tarkoitettu sitä paikkaa, jossa henkilön voidaan tosiasiallisesti katsoa asuvan. Mikäli kyseessä on oikeushenkilö, kuten esimerkiksi osakeyhtiö, säätiö tai osuuskunta, on puolestaan henkilön kotipaikan oltava Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Jos asuinpaikka tai kotipaikka on jokin muu Euroopan talousalueen valtio kuin Suomi, on rekisteröimisen edellytyksenä myös se, että ilma-aluksen pääasiallinen lähtöpaikka sijaitsee Suomessa. Näitä sääntöjä noudatetaan, jollei Suomea sitovasta kansainvälisestä velvoitteesta johdu muuta. Ilma-aluksen omistajalla, haltijalla tai käyttäjällä on lisäksi oltava Suomessa toimivaltainen edustaja. Rekisteröinti voidaan joissain tilanteissa tehdä Suomessa erityisestä syystä, vaikka asuin- tai kotipaikkaedellytys ei täyttyisi. Kyseisenlaisena tilanteena on pidetty ainakin sitä, että ilma-aluksella on riittävä toiminnallinen yhteys Suomeen ja aluksen omistajalla, haltijalla tai käyttäjällä on Suomessa toimivaltainen edustaja. Mikäli vaatimukset sekä toiminnallisesta yhteydestä että toimivaltaisesta edustajasta eivät täyty, ei rekisteröintiä voida tehdä. Erityistä syytä ilmentävänä ja rekisteröinnin mahdollistavana tilanteena voitaisiin pitää esimerkiksi tilannetta, jossa Suomeen ilma-aluksensa jo rekisteröineen, Suomen kansalaisen, asuin- tai kotipaikka muuttuu tilapäisesti Euroopan talousalueen ulkopuolelle, eikä rekisteröinti pakottavista syistä ole mahdollista kyseisessä valtiossa. Toisessa valtiossa jo rekisteröityä ilma-alusta ei voida rekisteröidä samanaikaisesti myös Suomeen.

Toisena edellytyksenä ilma-aluksen rekisteröinnille on pidetty sitä, että ilma-alus on joko aiemmin poistettu Suomen ilma-alusrekisteristä tai se ei ole vielä ollut siinä. Jotta ilma-alusta voitaisiin käyttää ilmailuun, on vaatimuksena pidetty myös sitä, että alus täyttää vaatimukset lentokelpoisuudesta ja, että sille on myönnetty joko lentokelpoisuustodistus tai lupa ilmailuun. Lentokelpoisuudesta kerrotaan tarkemmin artikkelissa ”Milloin ilma-alus on lentokelpoinen?”.

Ilma-aluksen rekisteröintiä koskevien edellytysten täyttymistä arvioitaessa voi olla suositeltavaa keskustella aiheeseen huolellisesti perehtyneen lakimiehen kanssa.  

Miten ilma-aluksen rekisteröinti ilma-alusrekisteriin tapahtuu?

Ilma-aluksen ilma-alusrekisteriin tehtävää rekisteröintiä tulee hakea Liikenteen turvallisuusvirastolta. Ilma-aluksen omistajan on toimitettava asiasta kirjallinen hakemus siihen tarkoitetulla lomakkeella. Hakemuksen ja tarvittavat liitteet voi lähettää Liikenteen turvallisuusvirastolle niin postitse kuin sähköpostin välityksellä ja yksityishenkilöiden osalta rekisteröintiä on mahdollista hakea vaihtoehtoisesti myös sähköisen palvelun kautta. Hakemukseen tulee merkitä hakijalta vaadittavat henkilötiedot ja tietyt ilma-alusta koskevat tiedot, minkä lisäksi hakemukseen tulee liittää niin selvitys saannosta tai perusteesta ilma-aluksen hallinnalle tai käyttöoikeudelle kuin selvitys siitä, että oikeus Suomen ilma-alusrekisteriin merkitsemiselle on olemassa. Hakemuksen tulee olla ilma-aluksen omistajan tai, jos omistajia on useampia, kaikkien omistajien allekirjoittama ja hakemuksesta tulee myös löytyä kaikkien omistajien tarpeelliset tiedot. Ei ole siis riittävää, että pelkästään yksi omistajista allekirjoittaa hakemuksen, mutta valtakirjojen käyttäminen on kuitenkin mahdollista.

Tarpeen vaatiessa ilma-alus voidaan rekisteröidä ilma-alusrekisteriin myös väliaikaisesti, mikäli asiasta tehdään hakemus ja siihen on olemassa erityinen syy. Väliaikainen rekisteröinti voi olla mahdollista esimerkiksi miehistön koulutusta varten tai, jos kyseessä on jo tunnistettava, mutta yhä rakenteilla oleva ilma-alus. Ilma-aluksen rekisteröinnistä ilma-alusrekisteriin peritään maksu.

Liikenteen turvallisuusvirasto toimittaa rekisteröinnin hakijalle rekisteröimistodistuksen tai väliaikaisen rekisteröimistodistuksen ja ilma-alus saa rekisteröinnin myötä lisäksi tarpeellisen rekisteritunnuksen.

Muutokset rekisteröintitiedoissa ja tietojen säilyttäminen

Ilma-aluksen omistaja on velvollinen ilmoittamaan Liikenteen turvallisuusvirastolle, mikäli tietyt rekisteriin merkityt tiedot muuttuvat. Lisäksi omistajan tulee liittää muutosta koskevaan ilmoitukseen riittävä selvitys, jonka avulla muuttuneet tiedot voidaan todentaa ja yksilöidä. Velvollisuus muuttuneiden tietojen ilmoittamisesta koskee esimerkiksi henkilötietoja ja ilma-alusta koskevia merkittäviä tietoja. Ilma-alusrekisteriin tehtyjen merkintöjen kannalta olennaisena tietona voidaan pitää myös henkilön asuin- tai kotipaikkaa, minkä vuoksi myös näihin liittyvistä muutoksista tulee tehdä ilmoitus. Jollei ilmoitusta näitä seikkoja koskien tehdä Liikenteen turvallisuusvirastolle 14 päivän kuluessa, voidaan ilma-aluksen käyttäminen kieltää. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös tilannetta, jossa ilma-alus luovutetaan pidemmäksi kuin 30 päivän ajaksi toiselle henkilölle. Niin ilma-aluksen omistaja, haltija kuin käyttäjä voi ilmoittaa rekisteriin merkittäväksi myös muutoksen ilma-aluksen omistus-, hallinta- tai käyttöoikeuksissa ja ajankohtaiset kyseisiä asioita koskevat tiedot.

Sekä ilma-alusrekisteriin merkityt että sieltä jo poistetut tiedot säilytetään pysyvästi. Ilma-aluksia koskevat tekniset historiatiedot ovat näin saatavilla silloinkin, kun ilma-alus on poistettu rekisteristä. Ilma-aluksia koskevien tietojen jäljittämismahdollisuus voi olla hyödyllinen esimerkiksi onnettomuuksien tai vaaratilanteiden tutkinnan yhteydessä.

Vinkit

- Ilma-aluksen rekisteröintiä tulee hakea kirjallisesti Liikenteen turvallisuusvirastolta.

- Rekisteröinnin myöntämiselle on asetettu edellytykset, joista voidaan tietyissä tilanteissa poiketa.

Varoitukset

- Ilma-aluksen omistajan tulee huolehtia siitä, että ilma-alusrekisteriin merkityt tiedot ovat ajan tasalla.

 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa