Minilex - Lakipuhelin

Liikenteen turvallisuusvirasto ja ilma-alus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Liikenteen turvallisuusviraston ilmailuun liittyvät tehtävät

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) vastaa merkittävästä määrästä ilmailuun liittyviä tehtäviä, joita säännellään yksityiskohtaisesti ilmailulaissa. Haasteita ilmailuun liittyvän laajan toimialan hahmottamiseen tuovat Liikenteen turvallisuusviraston kansainvälinen yhteistyö ja sen mukanaan tuomat velvollisuudet kansalliselle sääntelylle. Liikenteen turvallisuusviraston tehtäviin ilmailun alalla on kuitenkin katsottu kuuluvan ainakin seuraavaksi esiteltävät toimialueet.

Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa ensiksikin tiettyjen rekistereiden, kuten ilma-alusrekisterin ja lupakirjarekisterin, pitämisestä. Molempia rekistereitä pidetään niin lentoturvallisuuden valvomiseksi kuin Suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseksi. Ilma-alusrekisterin tarkoituksena on lisäksi ilma-alusten yksilöiminen ja ilma-aluskiinnitystehtävien hoitaminen ja lupakirjarekisterin tarkoituksena puolestaan esimerkiksi lupakirjojen hallinnoiminen ja siviili-ilmailun turvaaminen. Molempien rekistereiden pitäminen on mahdollista automaattisen tiedonkäsittelyn keinoin. Ilma-aluksen rekisteröimisestä ilma-alusrekisteriin ja ilma-alusrekisteriin merkittävistä tiedoista on kerrottu tarkemmin artikkeleissa ”Ilma-aluksen rekisteröinti ilma-alusrekisteriin” ja ”Ilma-alusrekisteriin merkitään tiedot ilma-aluksista”.

Toisena Liikenteen turvallisuusviraston tehtävänä voidaan mainita ilmailukoulutukseen liittyvät tehtävät, kuten koulutukseen oikeuttavien lupien myöntäminen eri ammattiryhmille. Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy lisäksi kouluttajat, jotka saavat antaa ilmailun turvaamiseen liittyvää koulutusta. Liikenteen turvallisuusviraston tehtävänä on myös valvoa huoltohenkilöstön koulutusorganisaatioiden toimintaa. Koulutuksen suhteen on tarkoituksena taata, että tietyt vähimmäisvaatimukset täyttyvät ja koulutus suoritetaan sekä turvallisesti että tarkoituksenmukaisesti.

Millaisia lupien myöntämiseen liittyviä tehtäviä Liikenteen turvallisuusvirastolla voi olla?

Kolmantena tehtäväalueena voidaan mainita erilaisten, ilmailuun liittyvien, lupakirjojen ja kelpoisuustodistusten myöntäminen. Lupakirjojen myöntämisen tarkoituksena on yleisesti ottaen katsottu olevan pyrkimys varmistaa, että luvansaaja kykenee toimimaan tehtävissään turvallisesti niin tiedolliset, taidolliset kuin tietyt lääketieteelliset vaatimukset täyttäen. Lupalajeja, joihin sisältyviä lupia Liikenteen turvallisuusvirasto voi myöntää, on useita ja laissa on määritelty tarkemmin niitä lupia, jotka vaativat luvansaajalta erityisten ikään, terveyteen, tietoihin, taitoihin, koulutukseen ja kokemukseen liittyvien edellytysten täyttymistä. Tällaisia ovat, useista laissa määritellyistä lupalajeista joitakin mainiten, esimerkiksi lentäjän lupakirja kelpuutuksineen, huoltohenkilöstön lupakirja, lennonvarmistushenkilöstön lupakirja kelpuutuksineen, ilmailulääkärin hyväksyntätodistus ja kauko-ohjaajan lupakirja kelpuutuksineen. Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voi Liikenteen turvallisuusviraston lisäksi myöntää ilmailulääkäri tai ilmailulääketieteen keskus. Matkustamomiehistölle voi kelpoisuustodistuksen ja merkinantajan hyväksynnän myöntää joko Liikenteen turvallisuusvirasto tai sellainen organisaatio, jonka Liikenteen turvallisuusvirasto on nimenomaisesti hyväksynyt tehtävään. Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa tarkempia määräyksiä liittyen lupien hakemiseen, voimassaoloon ja lupien saamisen kelpoisuusvaatimuksiin.

Liikenteen turvallisuusviraston tehtävänä on myöntää lupia myös koskien lentoasemia, joiden osalta hyväksyminen on oltava, ja lentopaikkoja. Koskien lentoa mahdollisesti häiritseviä tietynlaisia, lain määritelmän mukaisia, rakennelmia tai muita laitteita, voi Liikenteen turvallisuusviraston tehtäväksi tulla myös lentoesteluvan myöntämisen edellytysten arviointi ja luvan myöntäminen. Viraston tehtävänä on myös lentokelpoisuustodistusten ja lentokelpoisuuden tarkastustodistusten myöntäminen. Lentokelpoisuudesta on kerrottu tarkemmin artikkelissa ”Milloin ilma-alus on lentokelpoinen?”. Liikenteen turvallisuusvirastolla on mahdollisuus antaa tarvittaessa yksityiskohtaisia määräyksiä liittyen lentoturvallisuuden edellyttämiin teknisiin lentokelpoisuusmääräyksiin ja lentotoiminnallisiin määräyksiin, jotta ilma-alusten tai niiden laitteiden ja osien käytössä ilmenneet turvallisuusongelmat saataisiin korjattua.

Liikenteen turvallisuusviraston tehtävänä on myöntää useita erilaisia ilmailuun liittyviä lupia. Tiedonpaljous voi paikoin aiheuttaa hankalia tulkintatilanteita ja oikeudellisia ongelmia, joiden yhteydessä voi olla hyödyllistä keskustella lakimiehen kanssa.

Kansainvälinen yhteistyö

Neljäntenä Liikenteen turvallisuusviraston tehtäväalueena voidaan mainita kansainväliseen yhteistyöhön osallistuminen niin säädösten valmistelussa kuin muilla ilmailuun liittyvillä toimialueilla. Liikenteen turvallisuusviraston yhteistyötahoina voidaan mainita ainakin kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (ICAO) ja Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA). Merkittävänä kansainvälisenä tehtävänä voidaan lennonvarmistusalan suhteen mainita Liikenteen turvallisuusviraston osallistuminen ”Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila”-hankkeen valmisteluun ja toteuttamiseen. Säädösten valmisteluun liittyy Liikenteen turvallisuusviraston osalta sekä kansallinen että eurooppalainen, kansainvälisestä yhteistyöstä johtuva, ulottuvuus.

Kansainvälisestä yhteistyöstä johtuvista velvoitteista ja yhtenäistymiskehityksestä huolimatta Liikenteen turvallisuusviraston viidentenä tehtävänä voidaankin edelleen mainita lakia täydentävien määräysten antaminen ilmailuun liittyvissä kysymyksissä.

Valvontatehtävät

Kuudentena ja viimeisenä Liikenteen turvallisuusviraston tehtäväalueena mainitaan tässä yhteydessä ilmailuun ja ilmailun eri toimijoihin kohdistuvat valvontatehtävät. Tarkoituksena on valvonnan kautta katsottu olevan varmistaa, että ilmailussa huomioidaan niin ilmastonmuutoksen vaikutukset, matkustajien oikeuksien toteutuminen kuin lentoturvallisuus. Liikenteen turvallisuusvirasto on nimenomaisesti maininnut joitakin valvonnan kohdealueita. Näistä voidaan esittää esimerkkeinä lentopaikkojen, lentotoiminnan ja lentotyön harjoittajien, siviili-ilmailun turvaamispalveluja tarjoavien organisaatioiden, ilmailun koulutusorganisaatioiden ja henkilölupien, -pätevyyksien ja – hyväksyntöjen valvonta.

Liikenteen turvallisuusviraston ilmailuun liittyvien tehtävien osalta on olennaista huomioida viraston tiivis yhteistyö muiden alan toimijoiden, kuten liikenne- ja viestintäministeriön, lentoasemien pitäjän, lentoyhtiöiden ja kuluttaja-asiamiehen kanssa. Liikenteen turvallisuusvirastolla on katsottu olevan mahdollisuus tehtäviään hoitaessaan lisäksi turvautua poliisin, rajavartiolaitoksen, Tullin ja puolustusvoimien virka-apuun. Liikenneturvallisuusviraston sille määrättyjen tehtävien hoitamisen suhteen voidaan huomioida myös mahdollisuus joidenkin hallintotehtävien siirtämisestä koti- tai ulkomaiselle asiantuntijalle, mikäli siirron vastaanottavalla taholla on tehtävän hoitamiseen tarvittava koulutus, tiedot ja taidot.

Mitä ilma-aluksella tarkoitetaan?

Ilma-aluksella on yleisesti tarkoitettu sellaista laitetta, jota ilman reaktiot kannattelevat ilmakehässä. Tällaisina reaktioina ei ole voitu pitää ilman reaktioita maata tai veden pintaa vastaan. Ilma-aluksina pidetään yleisesti ottaen ainakin erilaisia lentokoneita, helikoptereita ja kuumailmapalloja. Ilma-alusten jaottelussa ja sääntelyssä on lisäksi ollut tapana eritellä omiksi erityislajeikseen sotilasilma-alukset ja valtion ilma-alukset. Sotilasilma-alukset tulee merkitä sotilasilma-alusrekisteriin ja valtion ilma-aluksiin liittyy puolestaan erityisiä käyttötarkoituksia, kuten aluksen käyttäminen Tullin, poliisin, rajavartiolaitoksen, pelastustoimen tai muun valtion tehtävän tarkoituksessa. Ilma-alusten jaottelussa voidaan huomioida omana ryhmänään myös miehittämättömät ilma-alukset, joiden tarkoituksena on lentää ilman ohjaajaa. Myös tällaiset ilma-alukset on usein varustettu suorittamaan nimenomaisesti jotain tiettyä tehtävää.

Vinkit

- Liikenteen turvallisuusvirastolla on laajalti ilmailuun liittyviä tehtäviä, jotka sisältävät niin rekistereiden pitoa, määräysten antamista, lentoturvallisuuden ylläpitoa ja kehittämistä kuin ympäristöhaittojen vähentämiseen pyrkimistä.

- Kansainvälisellä ja valtion sisäisellä, alan toimijoiden kesken tapahtuvalla, yhteistyöllä on olennainen merkitys Liikenteen turvallisuusviraston toiminnan kannalta.

Varoitukset

- Liikenteen turvallisuusviraston tehtävien hahmottaminen saattaa olla haastavaa erityisesti kansainvälisten liityntöjen vuoksi, minkä takia lakimiehen oikeudelliseen osaamiseen turvautuminen voi olla hyödyllistä.

 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa