Minilex - Lakipuhelin

Konkurssipesän pesäluettelo


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Pesänhoitajan on laadittava velallisen varoista ja veloista pesäluettelo. Pesänhoitaja päättää itsenäisesti siitä, mitä varoja tai velkoja merkitään pesäluetteloon. Käytännössä myös kiistanalaiset varallisuuserät merkitään luetteloon ja veloista merkitään ne, joiden oikeudellinen peruste on syntynyt ennen konkurssiin asettamista. Velallisella on oikeus ja velvollisuus pesäluetteloa vahvistaessaan esittää siihen tarpeelliset täydennykset, oikaisut ja muut huomautukset. Pesäluettelolla on konkurssissa kaksi tehtävää; se muodostaa perustajan velkojien päätöksenteolle ja sen avulla konkretisoidaan velallisen ilmoitusvelvollisuus.

Pesäluettelon tavoitteena on antaa havainnollinen ja todenmukainen kuva velallisen taloudellisesta tilanteesta. Se, millä perusteella velallinen on asetettu konkurssiin, vaikuttaa pesäluettelon laatimiseen.

Konkurssilaissa on säännelty yksityiskohtaisesti pesäluettelon sisällöstä. Lain mukaan pesäluettelossa on eriteltävä velallisen omaisuus konkurssin alkaessa, arvio konkurssivarallisuuden rahaksimuuton tuloksesta sekä velallisen velat ja muut sitoumukset. Pesäluetteloa laadittaessa pääpaino on siis velallisen omaisuuden kartoittamisessa. Pesäluettelo koostuu näin omaisuusluettelosta ja velkojaluettelosta. Erikseen säädetään, että pesänhoitajan on tehtävä pesäluettelon liitteeksi tiivistelmä velallisen taloudellisesta tilanteesta, jos pesäluettelo on laaja tai on tiivistelmän tekeminen on muuten tarkoituksenmukaista.

Pesäluettelo on laadittava kahden kuukauden kuluessa konkurssin alkamisesta. Tuomioistuin voi kuitenkin omasta aloitteestaan tai pesänhoitajan pyynnöstä pidentää tätä määräaikaa, jos velallisen kirjanpito on merkittäviltä osiltaan puutteellinen tai virheellinen tai jos pesäluetteloa ei pesän laajuuden tai muun erityisen syyn takia saada valmiiksi määräajassa. Pesäluettelo tai sen tiivistelmä on toimitettava suurimmille velkojille ja pyynnöstä muillekin velkojille.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa