Minilex - Lakipuhelin

Immissiovahinkojen korvaaminen


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Rauhaisaan ihmiseloon kuuluu se, ettei kukaan omalla toiminnallaan saa aiheuttaa kohtuutonta rasitusta tai häiriötä naapureille ja muille tahoille. Kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten että naapurille, lähistöllä asuvalle henkilölle, taikka kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle taholle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista. Tällaisia haitallisia vaikutuksia kutsutaan immissiovahingoiksi, ja ne ovat luokiteltavissa positiivisiin ja negatiivisiin immissioihin.

Positiivinen immissio on kyseessä, kun häiriötekijä eli vaikkapa melu tai lika syntyy päästölähteessä ja siirtyy toisen haitaksi. Negatiivinen immissio ilmenee siten, että esimerkiksi veden tai valon pääsy toisen alueelle estyy tai näköala peittyy. Jotta kyseessä olisi immissio, tällaisesta tilanteenmuutoksesta tulee myös aiheutua kohtuutonta rasitusta muille kuin haitan aiheuttajataholle.

Immissiovahinkojen aiheuttajan on viipymättä poistettava häiriön lähde. Jos sitä ei pystytä poistamaan, vahingonaiheuttajan on kokonaan lopetettava häiriötä aiheuttava toiminta. Jos tämä toiminta on kuitenkin sellaista, jota koskee ympäristölain lupa-, ilmoitus- tai rekisteröintimenettely, sen lopettaminen ei välttämättä tule kysymykseen.

Aiheutuneet immissiovahingot on korvattava tuottamuksesta riippumatta. Tämä tarkoittaa, että vahingon aiheuttanut on korvausvelvollinen, vaikka hän ei olisi toiminut tahallisesti tai tuottamuksellisesti. Korvausvelvollisuus koskee myös esimerkiksi sellaisia immissiovahinkoja, jotka aiheutuvat samassa rakennuksessa asuville naapureille. Arvioitaessa rasituksen kohtuuttomuutta otetaan huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen alkamisajankohta sekä muut vastaavat seikat.

Mitä tahansa pikkuhaitta ei siis tule korvattavaksi, vaan jokaisella on velvollisuus sietää vähäisiä immissiohaittoja, joita väistämättä syntyy ihmisten asuessa lähellä toisiaan. Kohtuuttomia haittoja ei kenenkään tarvitse sietää ilman vahingonkorvausta.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa