Minilex - Lakipuhelin

Ylimääräinen muutoksenhaku ja tuomion purkaminen riita-asiassa - KKO:2012:93

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Ylimääräinen muutoksenhaku
    tuomion purkaminen riita-asiassa
    Prekluusio

Asiassa KKO:2012:93 oli kyse korkeimman oikeuden päätöksen purkamisesta.  Asiassa korkein oikeus oli ulosottovelallisen valituksen perusteella kumonnut ulosmittauksen katsottuaan, että perintätoimintaa harjoittaneen ulosottovelkojan saatava päävelallista vastaan oli vanhentunut ja siten myös takaajana ollut ulosottovelallinen oli vapautunut takausvastuustaan.  Ratkaisu oli perustunut siihen, että päävelkaa koskeva asia oli ollut vireille ulosotossa vanhentumislain tullessa voimaan.  Ulosottovelkoja vaati korkeimman oikeuden päätöksen purkamista.  Perusteena oli se, että myöhemmin oli käynyt ilmi, että ulosottoviranomaiselta saatu tieto päävelkaa koskevan asian vireilletulon ajankohdasta ulosotossa oli ollut virheellinen.  Ratkaisussa oli kysymys siitä, oliko ulosottovelkoja saattanut todennäköiseksi, ettei se ollut aikaisemmin voinut vedota oikeaan ulosottoasian vireilletulon ajankohtaan.

Oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 7 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan lainvoiman saanut tuomio riita-asiassa voidaan purkaa, jos vedotaan seikkaan tai todisteeseen, jota ei aikaisemmin ole esitetty, ja sen esittäminen todennäköisesti olisi johtanut toiseen lopputulokseen.  Ulosottovelkoja vetosi siihen, että päävelallista koskeva ulosottoasia ei ollut ollut vireillä vanhentumislain voimaan tullessa, toisin kuin korkeimman oikeuden ratkaisussa oli katsottu.  Vanhentumiskysymykseen oli siis sovellettu väärää lainkohtaa ja ratkaisu oli muodostunut virheelliseksi.  Korkein oikeus toteaa, että ulosottovelkojan asiana on ollut huolehtia sekä saamisensa vanhentumisen keskeyttämisestä että tarvittaessa sen ajankohdan selvittämisestä ja osoittamisesta.  Ulosottovelkojasta on voitu edellyttää perintäalan ammattilaisena korostetun huolellista menettelyä vanhentumiskysymystä koskeneiden olennaisten seikkojen selvittelyssä.  Tapauksessa on ollut kyse ulosottovelkojan omien toimien ajankohdan selvittämisestä.  Korkein oikeus katsoi, ettei ulosottovelkoja ole saattanut todennäköiseksi, ettei se ole voinut vedota hakemuksensa perusteena olevaan seikkaan korkeimman oikeuden tuomioon johtaneessa oikeudenkäynnissä.  Korkein oikeus hylkää hakemuksen.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa