Minilex - Lakipuhelin

Yhdistyksen päätöksen moittiminen - KKO:2013:81

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Yhdistys
    Yhdistyksen päätöksen moittiminen

Ratkaisu KKO:2013:81 koski yhdistyksen päätöksen moittimista. Korkeimmassa oikeudessa asiaa käsiteltäessä kysymys oli siitä, voitiinko Kennelliiton hallituksen 10.6.2010 tekemää päätöstä siitä, että A:n kurinpitoasiaa ei oteta uudelleen käsiteltäväksi, pitää pätemättömänä.

Tapauksessa Kennelliitto oli saattanut liiton kurinpitolautakunnan käsiteltäväksi A:n kasvattajasitoumuksen rikkomusta koskevan asian. Kurinpitolautakunta oli katsonut päätöksessään, että A oli menetellyt koiraa myytäessä kasvattajasitoumuksen vastaisesti ja tästä johtuen hänen toimintansa oli ollut Kennelliiton sääntöjen vastaista. Kurinpitolautakunta rajoitti edellä mainituista syistä johtuen A:n jäsenoikeuksia siten, että se jatkoi Kennelliiton hallituksen A:lle väliaikaisesti antamia kieltoja A:n kasvattamien pentujen rekisteröintiin sekä näyttelyihin ja kokeisiin osallistumiseen liittyen. Tapauksessa A ei ollut nostanut kurinpitolautakunnan päätöksestä moitekannetta, mutta hän oli pyytänyt Kennelliiton hallitusta käsittelemään asian uudelleen tai palauttamaan asian kurinpitolautakunnan uudelleen käsiteltäväksi. Hallitus ei kuitenkaan voinut ottaa asiaa sääntöjensä mukaisesti käsiteltäväksi ja se totesikin 10.6.2010 antamassaan päätöksessä, että se on jo käsittelyt ja tehnyt päätöksen asiasta 27.8.2009 ja kurinpitolautakunta on antanut asiasta lopullisen päätöksen 9.3.2010.

Yhdistyslain 32 §:n 1 momentin mukaan yhdistyksen jäsen, hallitus ja hallituksen jäsen saavat moittia yhdistyksen päätöstä yhdistystä vastaan ajettavalla kanteella, jos päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä ja virhe on voinut vaikuttaa päätöksen sisältöön tai muuten yhdistyksen jäsenen oikeuteen taikka päätös on muuten tämän lain tai yhdistyksen sääntöjen vastainen. Kennelliiton sääntöjen 32 §:n 1 kappaleen mukaan kurinpitolautakunta käsittelee kurinpitoasiat, jotka hallitus on ilmoittanut sille. Kennelliiton sääntöjen 33 §:n mukaan kurinpitoasian vireille tuleminen kurinpitolautakunnassa tapahtuu hallituksen ilmoituksesta. Hallituksella on oikeus olla viemättä asiaa kurinpitolautakunnalle sen katsoessa, että varsinaiselle kurinpidolliselle menettelylle ei ole aihetta. Ilmoittaessaan asiasta kurinpitolautakunnalle, hallitus voi määrätä jäsenelle tai Kennelliittoon kuulumattomalle henkilölle väliaikaisesti sääntöjen 34 §:n 3 kappaleen mukaisen lisäseuraamuksen. Määräys on voimassa asian Kurinpitolautakunnassa tapahtuvaan lopulliseen ratkaisemiseen saakka.

Korkein oikeus totesi, että yhdistyslaissa ei ole säännöksiä asian uudelleen käsittelemiseen liittyen. Korkein oikeus totesi myös, että mikäli yhdistyksen toimielimen päätökseen tyytymättömällä olisi mahdollisuus vaatia asian uudelleen käsittelemistä rajoituksetta, päätökset eivät välttämättä tulisi milloinkaan lopullisiksi ja niitä voitaisiin saattaa aina uudelleen moitekanteella tuomioistuimen tutkittavaksi. Korkeimman oikeuden mukaan tällainen menettely olisi vastoin yhdistyslain 32 §:n moitekannetta ja sääntelyä, joka koskee moitekanteen nostamisen määräaikaa. Korkein oikeus totesi toisaalta, että Kennelliiton säännöt eivät olisi estäneet tapauksessa asian uudelleen käsittelyä. Kennelliiton säännöt eivät kuitenkaan asettaneet Kennelliitolle velvollisuutta ottaa asiaa uudelleen käsiteltäväksi, eikä myöskään yhdistyksen jäsenellä ollut sääntöjen mukaan oikeutta saattaa kurinpitoasiaa uudestaan käsiteltäväksi. Korkeimman oikeuden mukaan yhdistyksen tulee jäsenten yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi noudattaa kurinpitoasioissa selviä ja vakiintuneita käytäntöjä yleisesti kaikkien kohdalla.

Korkein oikeus katsoi, että Kennelliton hallitus ei ollut menettelyt yhdistyksen sääntöjen vastaisesti, kun se oli päättänyt, että A:n kurinpitoasiaa ei oteta uudelleen käsiteltäväksi. Korkein oikeus katsoi myös, että hallituksen päätöstä ei voitu pitää lainvastaisena. Näin ollen korkein oikeus päätti, että asiassa ei ollut yhdistyslain 32 §:n 1 momentin mukaista perustetta päätöksen pätemättömäksi julistamiseen.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa