Minilex - Lakipuhelin

Muutoksenhaku ja valituslupa velkajärjestelyasiassa - KKO:1999:106

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Muutoksenhaku
    Yksityishenkilön velkajärjestely

A:n velkajärjestelyhakemus oli hylätty Pieksämäen käräjäoikeudessa. A valitti asiasta hovioikeuteen ja pyysi samalla omaisuuden ulosottomenettelyn väliaikaista keskeyttämistä. Itä-Suomen hovioikeus oli hylännyt keskeyttämispyynnön ennen pääasian ratkaisemista antamallaan välipäätöksellä. Hovioikeus oli lisäksi ilmoittanut, että muutosta kyseessä olevaan ratkaisuun saatiin hakea Korkeimmalta oikeudelta (KKO) valittamalla. A valitti asiasta KKO:een ja vaati, että hovioikeuden päätös kumotaan ja hänen omaisuutensa ulosmittauksen täytäntöönpano keskeytetään. Asiassa tuli ratkaistavaksi kysymys siitä, saatiinko kyseiseen hovioikeuden välipäätöksen hakea KKO:lta muutosta ilman valituslupaa.

Sovellettavana säännöksenä asiassa oli oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 2 §. Kyseisen säännöksen 1 momentin mukaan sen, joka tahtoo hakea muutosta hovioikeuden tuomioon tai päätökseen sinne valittamalla tai kanteluteitse saatetussa asiassa, on pyydettävä siihen lupa Korkeimmalta oikeudelta. Saman pykälän 2 momentin mukaan hovioikeuden ensimmäisenä oikeusasteena ratkaisemassa asiassa muutosta haetaan valituslupaa pyytämättä.

KKO viittasi ratkaisussaan oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 2 §:ää koskevaan hallituksen esitykseen, jossa on lausuttu, että kyseistä säännöstä on tulkittava siten, että valituslupa on tarpeen silloinkin, kun valituksen kohteena oleva ratkaisu tosin koskee vasta hovioikeudessa tehtyä vaatimusta, mutta sanottu vaatimus liittyy pääasiaan, joka on valittamalla tai kanteluteitse saatettu hovioikeuden ratkaistavaksi. 

Muutoksenhaun kohteena ollut hovioikeuden ratkaisu koski A:n valitusajan päättymisen jälkeen erikseen esittämää väliaikaista täytäntöönpanokieltovaatimusta, jollaista A ei ollut esittänyt käräjäoikeudessa. Mainituista seikoista huolimatta kysymys ei ollut hovioikeuden ensimmäisenä oikeusasteena ratkaisemasta asiasta, koska A:n velkajärjestelyasia, johon ratkaisun kohteena ollut vaatimus liittyi, oli saatettu hovioikeuteen valittamalla. Näin ollen KKO katsoi, että hovioikeuden ratkaisuun oli haettava muutosta KKO:lta valituslupaa pyytämällä ja hovioikeuden antamaa valitusosoitusta oli täten oikaistava.

Ratkaisunaan KKO poisti hovioikeuden antaman valitusosoituksen ja palautti asian hovioikeuteen laillisen valitusosoituksen antamista varten.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa