Minilex - Lakipuhelin

Markkinaoikeuden toimivalta ja sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa - KKO:2004:4

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • tuomioistuimen toimivalta
    Yleinen tuomioistuin vai markkinaoikeus
    Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa

Ratkaisussa KKO 2004:4 oli käsiteltävänä kaksi pääkysymystä. Ensimmäinen kysymys koski tuotepakkauksen jäljittelyä, sen käytön mahdollista hyvän liiketavan vastaisuutta ja sitä, onko se sopimatonta menettelyä toisen elinkeinon harjoittajan kannalta. Toinen pääkysymys oli se, onko markkinaoikeudella toimivaltaa sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:ssä tarkoitettua kieltoa koskevassa asiassa.  Asiaa käsiteltiin markkinaoikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa.

Osakeyhtiö A ja kommandiittiyhtiö B olivat tehneet sopimuksen ulkokäymälän lämpöistuimen myynnistä ja tuotekehittelystä. Sopimus purkautui, kun osakeyhtiö A sai tietää että kommandiittiyhtiö B valmistelee myyntiin vastaavaa tuotetta. Sopimuksen purkauduttua osakeyhtiö A kielsi kommandiittiyhtiötä käyttämästä Alle kuuluvan kaltaista harhaanjohtavaa myyntipakkausta (sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n nojalla). Kommandiittiyhtiö B puolestaan vaati A:ta saman lain 1 ja 2 §:n nojalla lopettamaan sakon uhalla menettelyn, jossa A käyttää luvatta B:n tuotepakkauksen kanssa samanlaista tuotepakkausta ja tuotepakkauksessa erottamiskykyisellä tavalla ilmaistua vakiintunutta tavaramerkkiä.

Markkinaoikeus totesi, että riita koski pitkälti tavaramerkkilain soveltamista, jossa markkinaoikeudella ei ollut omasta mielestään toimivaltaa antaa ratkaisua. Markkinaoikeus ei myöskään halunnut ottaa kantaa osapuolten välisiä sopimuksia koskeviin erimielisyyksiin. Markkinaoikeus otti kuitenkin kantaa osapuolten esittämiin väitteisiin.

Markkinaoikeus käsitteli ratkaisuissaan sitä, kehen tuotteen pakkaus oli markkinoilla identifioitunut. Markkinaoikeus nosti arvioinnissaan esiin tuotteen ja pakkauksen kehityshistorian ja sekä todellisen että sopimukseen perustuvan tehtävänjaon A:n ja B:n välillä. A oli kantanut sopimuksen aikana päävastuun markkinoinnista ja sen kustannuksista.

Koska A:n valmistaman tuotteen pakkaus oli identifioitunut markkinoilla nimenomaan A:han, sen käyttäminen A:n markkinoinnissa ei ollut aiheuttanut epätietoisuutta siitä, kenen tuotteesta oli kysymys. A:n pakkaus ei ollut antanut virheellistä kuvaa tuotteen kaupallisesta alkuperästä. A ei siten ollut menetellyt elinkeinotoiminnassaan hyvän liiketavan vastaisesti eikä muutoinkaan B:n kannalta sopimattomasti. Markkinaoikeus kielsi tuomiossaan B:tä käyttämästä tuotteensa markkinoinnissa edellä kuvattua tuotepakkausta, joka oli ulkoasultaan lähes samanlainen kuin A:n tuotteen pakkaus. Markkinaoikeus jätti hakemukset tutkimatta siltä osin kuin ne perustuivat tavaramerkki- ja tekijänoikeuslainsäädäntöön. B:lle myönnettiin valituslupa korkeimpaan oikeuteen.

Korkein oikeus totesi, että markkinaoikeus olisi ollut toimivaltainen käsittelemään myös tavaramerkki- ja tekijänoikeuslainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä, ja olisi voinut ratkaista tapauksen kokonaisuudessaan.

Korkein oikeus totesi, että tuotepakkaukset ovat olleet valmistajan nimeä lukuun ottamatta lähes identtiset. Kumpikin yhtiö oli katsonut, että vastapuolen menettely sen käyttäessä jäljittelevää pakkausta on hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen yhtiön kannalta sopimatonta. Samoin kuin markkinaoikeus, korkein oikeus kiinnitti tuomiossaan huomiota tapahtumahistoriaan. Korkein oikeus totesi, että A on käyttänyt kiistan alaista pakkausta kauan ennen sopimusta B:n kanssa, ja että pakkaus on muodostunut A:lle tunnusomaiseksi.

Osapuolilla oli eriävä näkemys siitä, siirtyikö oikeus tuotepakkaukseen B:lle A:n ja B:n sopimuksessa. Korkein oikeus päätyi katsomaan, että oikeus tuotepakkaukseen ei ollut siirtynyt sopimuksessa B:lle perusteilla Korkein oikeus päätyi myös katsomaan että B:n menettely sen käyttäessä sekaantumisvaaran aiheuttavaa tuotepakkausta on sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla hyvän liiketavan vastaista ja siten kiellettyä.

Korkein päätyi kumoamaan markkinaoikeuden tuomion siltä osin kuin siinä jätettiin käsittelemättä B:n hakemus. Muuten tuomiota ei muutettu.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]