Minilex - Lakipuhelin

KKO:2011:42

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa
    Vertaileva mainonta
    Totuudenvastainen ja harhaanjohtava ilmaisu

TeliaSonera Finland Oyj (jäljempänä TeliaSonera) vaati Elisa Oyj:n (jäljempänä Elisa) kieltämistä sakon uhalla käyttämästä ilmaisua ”Suomen kattavin 3G-verkko” ja Saunalahti Group Oyj:n (jäljempänä Saunalahti) kieltämistä sakon uhalla käyttämästä ilmaisua ”Suomen laajin 3G-verkko” tai niihin rinnastettavia ilmaisuja. TeliaSoneran mukaan Elisan ja Saunalahden käyttämät ilmaisut olivat totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia. Vertailevassa mainonnassa tuotteiden ominaisuuksia ei ollut verrattu puolueettomasti ja vertailun tulokset olivat totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia. Teleoperaattorit olivat käyttäneet palveluja mainostaessaan ilmaisuja "Suomen kattavin 3G-verkko" ja "Suomen laajin 3G-verkko". Kysymys ilmaisujen totuudenvastaisuudesta ja harhaanjohtavuudesta.

Markkinaoikeus katsoi, että Elisa oli mainonnassaan käyttänyt ilmaisua ”Suomen kattavin 3G-verkko” ja Saunalahti ilmaisua ”Suomen laajin 3G-verkko” ilman, että mainoksissa olisi tarkemmin määritelty, mitä kattavuudella tai laajuudella oli tarkoitettu. Asiayhteydestä oli kuitenkin pääteltävissä, että mainitut ilmaisut viittasivat Elisan 3G-verkon kattamaan maantieteelliseen alueeseen eli verkon peittoalueeseen. Kuuluvuusselvityksissä oli nimenomaan tutkittu Suomessa käytettävissä olevien 3G-verkkojen alueellista kattavuutta, ja niiden johtopäätös oli tältä osin ollut, että Elisalla oli todettu olleen kattavuudeltaan laajin kuuluvuusalue. Tutkimuksissa oli käytetty mittausmenetelmää, joka oli perustunut niin sanotun pilot-signaalin voimakkuuden mittaamiseen. Mittaamalla pilot-signaalia voitiin määritellä se maantieteellinen alue, jonka tukiaseman signaali saavutti eli toisin sanoen 3G-verkon peittoalue. Käytetty tutkimustapa oli ollut perusteltu, ja mittaukset olivat kohdistuneet siihen alueeseen, jossa 3G-peittoa ylipäätään oli Suomessa ollut. Mittaukset eivät olleet antaneet yksityiskohtaista tai täsmällistä kuvaa kuuluvuusalueen pinta-alasta. Asiassa ei ollut kuitenkaan osoitettu virheelliseksi tutkimuksen johtopäätöstä siitä, että mittaukset olivat antaneet luotettavan kokonaiskuvan 3G-verkkojen peittoalueesta eli kattavuudesta yleisesti.

Näin ollen markkinaoikeus katsoi Elisan ja Saunalahden näyttäneen, että Elisan 3G-verkon peittoalue oli kattavin ja laajin verrattaessa sitä kilpailijoiden verkkoihin. Elisan ja Saunalahden markkinointi oli siten sanotulta osin täyttänyt vertailevalle mainonnalle sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain ja kuluttajansuojalain säädetyt vaatimukset. Markkinaoikeus hylkäsi TeliaSoneran hakemuksen.

Sallitun vertailevan mainonnan edellytykset on säännelty yksityiskohtaisesti laissa. Kuluttajansuojalain mukaan vertailu ei saa olla totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa. Kyseisen lain mukaan edellytetään, että mainonnassa verrataan puolueettomasti hyödykkeiden yhtä tai useampaa olennaista, merkityksellistä, toteen näytettävissä olevaa ja edustavaa ominaisuutta tai hyödykkeiden hintoja. Virheellinen vertailu johtaa kuluttajia harhaan ja vahingoittaa alan elinkeinotoimintaa. Kuten Korkein oikeus jo ratkaisussaan 2008:96 on todennut, tästä syystä vertailulle on perusteltua asettaa ankara oikeellisuusvaatimus. Vakiintuneesti on katsottu, että vertailevaa mainontaa käyttävän elinkeinonharjoittajan on kyettävä perustelemaan ja näyttämään toteen vertailun oikeellisuus. Tässä tapauksessa tulevat arvioitaviksi sekä markkinoinnissa käytettyjen ilmaisujen mahdollinen totuudenvastaisuus että mainonnan mahdollinen harhaanjohtavuus.

Korkein oikeus totesi, että kun yritys markkinoi tuotettaan tai palveluaan sellaisessa markkinatilanteessa, jossa olosuhteet muuttuvat nopeasti, yrityksen tulee kiinnittää huomiota myös siihen, että sen markkinointi on muuttuneissakin olosuhteissa totuudenmukaista. Elisan ja Saunalahden markkinoinnissa käytetyt ilmaisut ovat edellä esitetyin tavoin olleet paikkansa pitäviä silloin, kun ilmaisuja on käytetty. Elisa ja Saunalahti ovat siten täyttäneet tältä osin lain asettamat vaatimukset vertailevalle mainonnalle. Vertaileva mainonta voi olla totuudenmukaista ja silti harhaanjohtavaa, jos esimerkiksi totuudellisen väittämän yhteydessä jätetään ilmaisematta jokin asian selvittämisen kannalta tärkeä seikka, mistä johtuen vastaanottajalle voi syntyä väärä käsitys mainostettavan hyödykkeen laadusta tai muista ominaisuuksista. Vertailun tulee koskea olennaisia ominaisuuksia, ja sen tulee antaa oikeudenmukainen kokonaiskuva vertailukohteista.

Korkein oikeus totesi Elisan ja Saunalahden täyttäneen kuluttajansuojalain 2 luvun 4 a §:n 2 momentissa määritellyt edellytykset vertailevan mainonnan käyttämiselle. Vertailu on perustunut puolueettomasti suoritettuun tutkimukseen, jossa on verrattu yhtä 3G-verkkojen olennaista, merkityksellistä, toteen näytettävissä olevaa ja edustavaa ominaisuutta. Ilmaisujen ”kattavin” ja ”laajin” käyttäminen ei ole ollut totuudenvastaista eikä harhaanjohtavaa. Näin ollen ei ole perusteita hyväksyä TeliaSoneran valitusta.

Korkein oikeus ei muuttanut markkinaoikeuden päätöstä.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa