Minilex - Lakipuhelin

Hakemus edunvalvojan vapauttamiseksi - KKO:2005:46

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeudenkäyntimenettely
    Seulontamenettely
    Holhoustoimi
    Edunvalvojan vapauttaminen

Tapauksessa käräjäoikeus oli jättänyt tutkimatta A:n hakemuksen hänelle määrätyn edunvalvojan vapauttamisesta, koska A ei ollut esittänyt vaatimukselle yksilöityjä perusteita. Asia eteni korkeimpaan oikeuteen siltä osin, olisiko A:lle tullut ennen käsittelyn jatkamista määrätä oikeudenkäyntiavustaja tai edunvalvoja. Lisäksi kysymys oli siitä, oliko valitus voitu hovioikeudessa seuloa.

Tapauksessa A:lle oli määrätty hänen toimintakelpoisuuttaan rajoittamatta edunvalvoja. Edunvalvojan tehtävänä oli huolehtia A:n taloudellisista asioista sekä tarpeellisen hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen järjestämisestä. A oli vaatinut käräjäoikeudelle tekemässään hakemuksessa edunvalvojan vapauttamista. Käräjäoikeus oli kuullut hakemuksen johdosta maistraattia ja edunvalvojaa sekä näiden lausumien johdosta A:ta. Käräjäoikeus katsoi, että A:n hakemus ei ollut asian tutkimisen edellyttämällä tavalla yksilöity, koska hän ei ollut esittänyt vaatimukselleen yksilöityjä perusteluja. Tämän vuoksi käräjäoikeus jätti hakemuksen tutkimatta.

A haki muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun hovioikeudelta, jossa hän toisti hakemuksensa. Hovioikeus lausui, että valituksen ja käräjäoikeuden päätöksen perusteella oli selvää, että oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 2 §:ssä säädetyt edellytykset olla jatkamatta valituksen käsittelyä olivat täyttyneet. Näin ollen hovioikeus ei tutkinut valitusta enemmälti ja jätti käräjäoikeuden ratkaisun pysyväksi.

A valitti hovioikeuden ratkaisusta korkeimpaan oikeuteen. Valituksessaan A vetosi siihen, että hän ei ollut saanut päätöstä edunvalvonnan purkamiseksi.

Korkein oikeus katsoo, että A:n hakemuksesta, maistraatin lausumaan liitetystä lääkärintodistuksesta ja A:n lausumasta ilmenee, että A ei ole sairautensa vuoksi kyennyt käräjäoikeudessa itse hoitamaan asiaansa eikä siten myöskään yksilöimään vaatimuksensa perusteluja.

Korkein oikeus toteaa oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 4 a §:n 1 momentin mukaan, että jos asianosainen on sairauden vuoksi kykenemätön valvomaan etuaan oikeudenkäynnissä, asiaa käsittelevä tuomioistuin voi viran puolesta määrätä hänelle edunvalvojan oikeudenkäyntiä varten. Lisäksi holhoustoimilain 82 §:n mukaan tuomioistuin voi edunvalvojan vapauttamista koskevassa asiassa määrätä omasta aloitteestaan oikeudenkäyntiä varten edunvalvojan tai oikeudenkäyntiavustajan sille, jonka edunvalvontaa hakemus koskee, jos se on tämän oikeusturvan kannalta tarpeellista. Tämän vuoksi korkein oikeus katsoo, että hovioikeus ei olisi saanut seuloa A:n valitusta.

Näin ollen korkein oikeus ottaa asian välittömästi käsiteltäväkseen ja katsoo, ettei käräjäoikeus olisi saanut jättää A:n hakemusta tutkimatta, vaan sen olisi tullut ennen käsittelyn jatkamista määrätä A:lle tätä asiaa varten holhoustoimilain 82 §:ssä tarkoitettu oikeudenkäyntiavustaja tai edunvalvoja. Hovioikeuden ja käräjäoikeuden päätökset kumotaan ja asia palautetaan käräjäoikeuteen.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa