Minilex - Lakipuhelin

Asianosaisen kuuleminen edunvalvontaa koskevassa asiassa - KKO:2012:109

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeudenkäyntimenettely
    Asianosaisen kuuleminen
    Holhoustoimi
    Edunvalvojan määrääminen

Asiassa KKO:2012:109 käsiteltiin edunvalvojan määräämistä kehitysvammaisella 21-vuotiaalle A:lle.  Turun seudun maistraatti pyysi Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, että A:lle määrättäisiin edunvalvoja.  Määräystä pyydettiin toistaiseksi voimassa olevaksi ja se koskisi A:n omaisuuden hoitamista sekä edustamista tämän henkilöä, omaisuutta ja taloudellisia asioita koskevissa oikeustoimissa.  Maistraatin edustaja oli kuullut A:ta henkilökohtaisesti, jolloin A oli ilmoittanut suostumuksestaan edunvalvojan määräämiseen. 

Käräjäoikeus määräsi yleisen edunvalvojan A:n edunvalvojaksi maistraatin hakemuksen mukaisesti.  Käräjäoikeus ei varannut A:lle tilaisuutta tulla kuulluksi vaan teki päätöksen lääkärintodistuksen perusteella.  A valitti hovioikeuteen ja vaati maistraatin hakemuksen hylkäämistä.  Hän myös vaati, että edunvalvojaksi määrätään hänen äitinsä tai isänsä.  Hovioikeus katsoi, että yleinen edunvalvoja olisi tehtävään parempi ja pysytti käräjäoikeuden päätöksen.  A:lle myönnettiin valituslupa korkeimpaan oikeuteen.

Korkeimmassa oikeudessa oli kysymys siitä, onko käräjäoikeudessa noudatettu menettely ollut asianmukaista, kun otetaan huomioon yleiset menettelysäännökset ja –periaatteet sekä holhoustoimilaissa annetut menettelysäännökset.  Onko asia voitu ratkaista varaamatta A:lle itselleen mahdollisuutta tulla kuulluksi sekä pelkkien asiakirjojen perusteella. 

Holhoustoimilain mukaan toimintakelpoisuuden rajoittamista koskevassa asiassa tuomioistuimen on yleensä aina kuultava edunvalvontaan esitettyä henkilökohtaisesti.  Lain mukaan on vain kaksi poikkeusta kuulemistilaisuuden varaamisesta.  Tilaisuutta tulla kuulluksi ei tarvitse varata, jos sitä koskeva tiedoksianto olisi toimitettava oikeudenkäymiskaaren mukaan tarkoitetulla tuomioistuimen kuulutuksella.  Kyse olisi tapauksesta, jossa edunvalvojamääräystä haetaan henkilölle kenen olinpaikasta ei ole tietoa.  Kuulemistilaisuudesta voidaan luopua myös, jos tiedoksiantoa ei ole saatu toimitettua edunvalvontaan esitetylle hänen tilansa vuoksi ja jos myöskään hänen oikeusturvansa kannalta ei ole tarpeen määrätä edunvalvontaan esitetylle prosessiedunvalvojaa, jolle tiedoksianto voitaisiin toimittaa. Tässä asiassa ei ole kyse kummastakaan näistä tilanteista.

Korkein oikeus katsoo, että asian käsittelyssä käräjäoikeudessa on loukattu sekä A:n oikeutta tulla kuulluksi että käräjäoikeuden velvollisuutta omasta aloitteestaan selvittää asiaa tarpeellisessa määrin.  Hovioikeuden ja käräjäoikeuden päätökset kumotaan ja asia palautetaan käräjäoikeuteen.  Käräjäoikeuden tulee ottaa asia uudelleen käsiteltäväkseen ja menetellä laillisesti, palautuksen syy huomioon ottaen.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa