Minilex - Lakipuhelin

Toimitusjohtajan tehtävät

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Toimitusjohtaja on osakeyhtiön johdossa usein se tärkeimmäksi mielletty yksittäinen henkilö, johon yhtiön katsotaan ikään kuin henkilöityvän. Toimitusjohtaja on luonteeltaan hallitukselle alisteinen luottamustoimen hoitaja, joka ei siis ole milloinkaan varsinaisessa työsuhteessa yhtiöön. Toimitusjohtaja voidaan siis erottaa tai hän voi erota toimestaan milloin tahansa. Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtajan tehtävänä on yhtiön juoksevan hallinnon hoitaminen hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Seuraavaksi syvennymme tarkemmin siihen, mitä tämä todellisuudessa oikein tarkoittaa.

Toimitusjohtajalle kuuluu yleistoimivalta yhtiön juoksevan hallinnon hoitamisessa, periaatteessa samoin kuin hallitukselle. Erona on se, että hallitus on osakeyhtiössä pakollinen toimielin, toisin kuin toimitusjohtaja, joten viimekätinen vastuu toimitusjohtajan toiminnan valvomisesta on hallituksella.  Toimitusjohtaja vastaa osaltaan siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja yhtiön varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Varsinkin suuremmissa yhtiöissä tämä ei toki yleensä tarkoita sitä, että toimitusjohtaja itse tekisi kirjanpidon, vaan ennemminkin sitä, että toimitusjohtaja on hankkinut asiantuntevan kirjanpitäjän tai kirjanpitoyhteisön huolehtimaan kirjanpidon asianmukaisuudesta.

Varainhoidolla taas tarkoitetaan kaikenlaista yhtiön varallisuuteen liittyvää seurantaa ja tarvittavien toimenpiteiden suorittamista. Esimerkiksi laskutuksen ja perinnän tehokas ja nopea järjestäminen, yhtiön sijoituksista ja niiden tuotoista huolehtiminen, sopimusliikenteestä ja sidosryhmien toimivuudesta huolehtiminen putoaa samaan yleistoimivallan ja varainhoidon piiriin. Toimitusjohtajan tulee antaa yhtiön hallitukselle ja sen jäsenelle tiedoksi asiat, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi. Toimitusjohtaja ei siis lainkaan mukaan saa toimia yksin jättäen hallituksen täyteen pimentoon toiminnastaan, vaan elinten välillä on oltava molemminpuolista yhteistyötä. Luonnollisesti se on ennen kaikkea myös toimitusjohtajan etu, sillä hänen pysyvyytensä toimessaan riippuu käytännössä hallituksen luottamuksesta.

Toimitusjohtajalla on oikeus osallistua yhtiön hallituksen kokouksiin ja käyttää kokouksissa puhevaltaa, vaikka hän ei olisikaan hallituksen jäsen. Äänivaltaa toimitusjohtajalla ei kuitenkaan ole, ellei hän satu olemaan samaan aikaan toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen. Hallitus voi kuitenkin päättää toisin toimitusjohtajan oikeudesta olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää puhevaltaa niissä. Osakeyhtiön toimitusjohtajalla on laajat valtuudet hoitaa yhtiön asioita. Käytännössä siis toimitusjohtaja katsotaan kelpoiseksi useimmissa tilanteissa esimerkiksi allekirjoittamaan sopimuksen yhtiön puolesta ja tekemään siten yhtiön kannalta merkittäviä ja pitkävaikutteisia päätöksiä.

Toimitusjohtaja ei kuitenkaan saa ilman yhtiön hallituksen erillistä valtuutusta ryhtyä sellaiseen toimeen, joka yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen on epätavallinen taikka laajakantoinen. Rajaviiva niiden päätösten välillä, joita toimitusjohtaja on oikeutettu ja ei ole oikeutettu tekemään on toki häilyvä. Ainakin voitaneen katsoa, että päätökset, jotka eivät ole yhtiön normaalia liiketoimintaa tai seurauksiltaan tavallista epävarmempia edellyttäisivät hallituksen valtuutusta. Mikäli tällaisen toimen ollessa kyseessä ei hallituksen päätöstä ole mahdollista odottaa ilman että tästä aiheutuisi yhtiön toiminnalle olennaista haittaa, on tässä tapauksessa hallitukselle annettava tieto toimista mahdollisimman pian. Lisätietoja toimitusjohtajan tehtävistä ja valtuuksista saat soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa