Minilex - Lakipuhelin

Toimitusjohtajan tehtävät

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Toimitusjohtaja on osakeyhtiön johdossa usein tärkeimmäksi mielletty yksittäinen henkilö, johon yhtiön katsotaan henkilöityvän. Toimitusjohtaja on luonteeltaan hallitukselle alisteinen luottamustoimen hoitaja, joka ei ole varsinaisessa työsuhteessa yhtiöön - toimitusjohtaja voidaan siis erottaa tai hän voi erota milloin tahansa. Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtajan tehtävänä on yhtiön juoksevan hallinnon hoitaminen hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti, minkä lisäksi hänen on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi. Hän vastaa myös siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Seuraavaksi syvennymme tarkemmin siihen, mitä nämä toimitusjohtajan tehtävät tarkoittavat.

Toimitusjohtajalle kuuluu yleistoimivalta yhtiön juoksevan hallinnon hoitamisessa periaatteessa samalla tavalla kuin hallitukselle. Erona on se, että hallitus on osakeyhtiössä pakollinen toimielin - toisin kuin toimitusjohtaja - joten viimekätinen vastuu toimitusjohtajan toiminnan valvonnasta on hallituksella.  Toimitusjohtaja vastaa myös osaltaan yhtiön kirjanpidosta ja varainhoidosta. Varsinkin suuremmissa yhtiöissä tämä ei yleensä tarkoita sitä, että toimitusjohtaja itse tekisi kirjanpidon, vaan ennemminkin sitä, että toimitusjohtaja on hankkinut asiantuntevan kirjanpitäjän tai kirjanpitoyhteisön huolehtimaan kirjanpidon asianmukaisuudesta.

Varainhoidolla puolestaan tarkoitetaan kaikenlaista yhtiön varallisuuteen liittyvää seurantaa ja tarvittavien toimenpiteiden suorittamista. Esimerkiksi laskutuksen ja perinnän tehokas ja nopea järjestäminen, yhtiön sijoituksista ja niiden tuotoista huolehtiminen sekä sopimusliikenteestä ja sidosryhmien toimivuudesta huolehtiminen putoaa samaan yleistoimivallan ja varainhoidon piiriin. Myöskään varainhoitoa ei ole tarpeen hoitaa itse, vaan toimitusjohtajan tulee huolehtia vain siitä, että se on järjestetty luotettavalla tavalla.

Toimitusjohtajan tulee antaa yhtiön hallitukselle ja sen jäsenelle tiedoksi asiat, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi. Toimitusjohtaja ei siis saa toimia yksin jättäen hallituksen täyteen pimentoon toiminnastaan, vaan elinten välillä on oltava molemminpuolista yhteistyötä. Luonnollisesti se on ennen kaikkea myös toimitusjohtajan etu, sillä hänen pysyvyytensä toimessaan riippuu käytännössä hallituksen luottamuksesta. Toimitusjohtajalla on oikeus osallistua yhtiön hallituksen kokouksiin ja käyttää kokouksissa puhevaltaa, vaikka hän ei olisikaan hallituksen jäsen. Äänivaltaa toimitusjohtajalla ei kuitenkaan ole, ellei hän satu olemaan samaan aikaan hallituksen jäsen. Hallitus voi kuitenkin päättää toisin toimitusjohtajan oikeudesta olla läsnä ja käyttää puhevaltaa hallituksen kokouksissa.

Osakeyhtiön toimitusjohtajalla on laajat valtuudet edustaa yhtiötä ja hoitaa yhtiön asioita toimivaltaansa kuuluvissa tehtävissä. Käytännössä toimitusjohtaja katsotaan useimmissa tilanteissa kelpoiseksi esimerkiksi allekirjoittamaan sopimus yhtiön puolesta ja tekemään siten yhtiön kannalta merkittäviä ja pitkävaikutteisia päätöksiä. Toimitusjohtaja ei kuitenkaan saa ilman yhtiön hallituksen erillistä valtuutusta ryhtyä sellaiseen toimeen, joka yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen on epätavallinen taikka laajakantoinen. Rajaviiva niiden päätösten välillä, joita toimitusjohtaja on oikeutettu ja ei ole oikeutettu tekemään on toki häilyvä. Ainakin voitaneen katsoa, että päätökset, jotka eivät ole yhtiön normaalia liiketoimintaa tai ovat seurauksiltaan tavallista epävarmempia, edellyttäisivät hallituksen valtuutusta. Mikäli hallituksen päätöstä ei ole tällaisessa tilanteessa mahdollista odottaa ilman, että tästä aiheutuisi yhtiön toiminnalle olennaista haittaa, on hallitukselle annettava tieto toimista mahdollisimman pian.

Lisätietoja toimitusjohtajan tehtävistä ja valtuuksista saat soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa