Minilex - Lakipuhelin

Toimintaperiaatteet avoimen yhtiön hallinnossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jokaisella avoimen yhtiön yhtiömiehellä on lähtökohtaisesti oikeus hoitaa yhtiön asioita ilman toisen yhtiömiehen myötävaikutusta. Yhtiömies voi siis hoitaa yhtiön asioita kysymättä toisen yhtiömiehen suostumusta toimilleen.

Yhteisen edun edistäminen

Avoimen yhtiön yhtiömiehen on yhtiön asioita hoitaessaan otettava huomioon yhteinen etu. Koska henkilöyhtiön tarkoitus on edistää yhtiömiestensä taloudellista etua, on kaikkien yhtiön nimissä tehtävien toimien oltava lähtökohdaltaan yhtiömiesten taloudellisen edun mukaisia. Toimeen, joka olisi yhtiön edun vastainen, ei voi ryhtyä. Mikäli on epäselvää, onko jokin tietty toimi yhteisen edun mukainen, tulee yhtiömiehen sopia toimeen ryhtymisestä muiden yhtiömiesten kanssa.

Yhtiön toimialan ja tarkoituksen vastaiset toimet

Yhtiömies saa ryhtyä ainoastaan sellaisiin toimiin, jotka ovat yhtiön toimialan ja tarkoituksen mukaisia. Yhtiön toimialan ulkopuolisia ovat kaikki sellaiset toimet, jotka eivät kuulu yhtiön toimialan puitteisiin. Toimiala selviää pääsääntöisesti kaupparekisteri-ilmoituksesta ja yhtiösopimuksesta. Mikäli yhtiön tosiasiallinen toimiala poikkeaa kaupparekisteriin merkitystä, katsotaan toimialan olevan sen, kumpaa voidaan aidosti pitää yhtiön tosiasiallisena toimialana. Yhtiön tarkoitus taas on taloudellisen voiton tuottaminen, ellei toisin ole määrätty. Yhtiön tarkoituksen ulkopuolisia toimia ovat tällöin sellaiset toimet, joilla ei ole taloudellista tarkoitusta. Esimerkki tästä voisi olla suuri lahjoitus hyväntekeväisyystoimintaan.

Jos yhtiössä halutaan suorittaa sen toimialasta tai tarkoituksesta poikkeavia toimia, muille yhtiömiehille tulee varata tilaisuus harkita, haluavatko nämä olla vastuussa halutuista toimista. Toisin sanoen toimille tarvitaan muiden yhtiömiesten suostumus.

Estynyt yhtiömies

Joihinkin toimenpiteisiin voidaan yhtiösopimuksen mukaan vaatia useamman kuin yhden yhtiömiehen suostumus. Jos tällaista suostumusta ole mahdollista saada koska joku yhtiömiehistä on sairauden tai poissaolon vuoksi estynyt tätä suostumusta antamasta, on muilla yhtiömiehillä oikeus suorittaa toimi. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että toimi on kiireellinen ja välttämätön, joko yhtiön oikeuden turvaamiseksi taikka yhtiötä uhkaavan vahingon torjumiseksi. Esimerkiksi pelkästään se, että toimi on yhtiön kannalta hyödyllinen, ei vielä oikeuta toimimaan ilman estyneen yhtiömiehen suostumusta. Jos sen sijaan hyödyllisyyden sijaan kyseessä olisi yhtiön toimintaan kohdistuva uhka, toimiminen ilman estyneen yhtiömiehen suostumusta on mahdollista. Toimen tulee kuitenkin rajoittua vain siihen, mikä on välttämätöntä uhkan torjumiseksi.

Kielto-oikeus

Yhtiömiesten oikeus itsenäiseen päätöksentekoon yhtiön asioista ei ole kuitenkaan täysin rajatonta. Yhtiömiehillä on pääsääntöisesti kielto-oikeus, jonka nojalla he voivat kieltää toisia yhtiömiehiä ryhtymästä tiettyyn yksittäiseen toimenpiteeseen. Kielto-oikeus kohdistuu nimenomaan yksittäiseen toimenpiteeseen, eikä yhtiömies voi asettaa yleistä, kaikkia toimia koskevaa kieltoa. Jos joku yhtiömiehistä kieltää tiettyyn toimenpiteeseen ryhtymisen, sitä ei saa suorittaa. Kielto-oikeuden vastaisesti toimineelle voi syntyä korvausvelvollisuus.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa