Minilex - Lakipuhelin

Tilinpäätöksen laatiminen ja osakeyhtiön tilinpäätöstä koskevat säännökset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tilinpäätös on tietyllä tavalla tilikauden kestäneen kirjanpidon huipentuma. Siihen kootaan ikään kuin yhteenveto siitä, mikä on tilikauden kestäneen taloudellisen toiminnan lopputulos - voitto vai tappio. Toisaalta tilinpäätös kertoo myös taseen kautta yhtiön varallisuustilanteen, eli sen minkä verran yhtiöllä on varallisuutta, jonka odotetaan tuottavan sille voittoa tulevaisuudessa ja minkä verran toisaalta yhtiöllä on omaa ja vierasta pääomaa. Tämän lisäksi tilinpäätökseen joutuvat suurimmat yhtiöt sisällyttämään eräitä muitakin dokumentteja. Tällaisia dokumentteja ovat muun muassa toimintakertomus ja rahoituslaskelma. Niiden tehtävä on entisestään monipuolistaa yhtiön taloudellista asemaa ja toiminnan tuloksellisuutta kuvaavia muita informaatiolähteitä. Seuraavaksi lisää tilinpäätöksen laatimisesta.

'Osakeyhtiön tilinpäätöksestä säädetään osakeyhtiölaissa ja kirjanpitolaissa ja näistä molempia lakeja on noudatettava. Tilanteessa, jossa esimerkiksi osakeyhtiölaki vaatii yhtiön raportoinnilta jotain, mikä ei kirjanpitolain mukaan ole välttämätöntä, on osakeyhtiölakia kuitenkin noudatettava. Lain mukaan osakeyhtiön on siis vuosittain laadittava tilinpäätös ja toimintakertomus. Yleensä kyseiset dokumentit laaditaan vuodenvaihteen jälkeen, sillä useimmat yhtiöt päättävät tilikautensa 31.12. Mikäli yhtiön tilikausi kuitenkin poikkeuksellisesti ajoittuu toiseen ajankohtaan, tulee luonnollisesti myös tilinpäätös tämän ajankohdan jälkeen laadittavaksi.

Tilinpäätös ja toimintakertomus tulee ilmoittaa rekisteröitäviksi kahden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta. Vahvistamisella tarkoitetaan sitä, että osakeyhtiön yhtiökokous hyväksyy tilinpäätöksen, jonka laatijana siis toimii lähtökohtaisesti hallitus. Ilmoitukseen tilinpäätöksen rekisteröimisestä tulee liitää jäljennös tilintarkastuskertomuksesta ja konsernitilintarkastuskertomuksesta sekä hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kirjallinen ilmoitus tilinpäätöksen vahvistamisen päivämäärästä sekä yhtiön voittoa koskevasta yhtiökokouksen päätöksestä. Luonnollisestikaan kaikista pienimpien osakeyhtiöiden, joilla ei ole velvollisuutta valita tilintarkastajaa ei tarvitse huolehtia tilinpäätöksen tarkastamisesta. Tilintarkastusvelvollisuus on katsottu liian kalliiksi ja kuormittavaksi aivan pienimmille yhtiöille.

Mikäli velvollisuus laatia tilinpäätös ja toimintakertomus laiminlyödään, voi rekisteriviranomainen velvoittaa toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen sakon uhalla täyttämään velvollisuuden määräämässään ajassa. Päätökseen, jolla rekisteriviranomainen on asettanut uhkasakon, ei saa hakea muutosta valittamalla. Laiminlyönnin vuoksi on yhtiö mahdollista asettaa selvitystilaan tai poistaa kaupparekisteristä. Tämä johtuu siitä, että tilinpäätös on dokumenttikokoelma, josta viranomaiset saavat yhdenmukaisimmat ja reaaliaikaisimmat tiedot yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Tuloksen suuruus on tärkeä luonnollisesti verotuksellisista syistä. Muutoin on olennaista tietää esimerkiksi, että velkojia ei ole loukattu esimerkiksi osingonjakopäätöksillä ja, että omaa pääomaa on olemassa laissa säädetty määrä.

Tilinpäätökseen kuuluvat asiakirjat tuottavat tärkeää informaatiota paitsi yhtiön ulkopuolisille tahoille, kuten viranomaisille ja velkojille, niin myös itse yhtiölle ja sen omistajille. Tilinpäätöksen laadintaan liittyvät säännöt ovat melko yksityiskohtaisia ja osittain jopa joustamattomia, mikä takaa mahdollisimman yhdenmukaisella tavalla arvioitavissa olevan dokumentiston. Niiden ansiosta myös henkilö, joka ei tunne juuri kyseistä yhtiötä ja sen ominaispiirteitä, pystyy saamaan melko realistisen yleiskuvan yhtiön toiminnan kannattavuudesta ja yhtiön vakavaraisuudesta. Luonnollisesti johto tarvitsee toiminnan kehittämiseen myös muunlaista informaatiota yhtiön kirjanpidosta kuin vain standardimuotoiset tilinpäätösasiakirjat.

Kokonaisuutena tilinpäätöksen laatiminen siis vaatii huomattavaa perehtymistä kirjanpitoon ja laskentatoimeen. Tästä syystä maallikot sitä harvoin itse laativatkaan. Toisaalta taas, jos itse kirjanpito ja laskentatoimi luonnistuvat ei tilinpäätöksen laadinnassa ole juuri muuta muistettavaa kuin oikea-aikaisuus ja tilinpäätöksen asianmukainen rekisteröinti. Lisätietoja aiheesta saat soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa