Minilex - Lakipuhelin

Pätemättömyyden korjaantuminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pätemättömyyden rasittama oikeustoimi voi tiettyjen pätemättömyysperusteiden käsillä olosta huolimatta korjaantua, jos pätemättömyys ei ole lopullista. Tämä voi tapahtua joko osapuolen aktiivisin toimin tai passiivisuuden perusteella.

Oikeustoimikelpoisuuden puuttumisen aiheuttaman pätemättömyyden korjaantuminen

Lähtökohtaisesti oikeustoimikelvottoman tekemä oikeustoimi on pätemätön. Esimerkiksi vajaavaltaisen tekemä oikeustoimi, jonka tekemiseen hänellä ei ole ollut kelpoisuutta eikä edunvalvojansa suostumusta, ei ole pätevä. Tällainen pätemättömyys voi kuitenkin myöhemmin korjaantua, jos vajaavaltaisen edunvalvoja tai myöhemmin täysivaltaiseksi tullut vajaavaltainen hyväksyy oikeustoimen.

Muiden pätemättömyysperusteiden aiheuttaman pätemättömyyden korjaantuminen

Laissa on säädetty monia eri väärinkäytöksiin perustuvia pätemättömyysperusteita. Näitä ovat esimerkiksi oikeustoimen tekemiseen pakottaminen, oikeustoimen saaminen aikaan petollisella viettelyllä, oikeustoimi on tehty kunnianvastaisella ja arvottomalla menettelyllä ja kiskonta. Tällaiset pätemättömyysperusteet voivat korjaantua jälkikäteen, mikäli niiden johdosta pätemättömyyteen vetoamiseen oikeutettu osapuoli hyväksyy oikeustoimen niistä huolimatta. Tämä voi tapahtua nimenomaisella hyväksynnällä tai sitten osapuolen toiminnan, kuten oman suoritusvelvollisuutensa täyttämisen, perusteella. Tässä kuitenkin edellytetään, että suoritusvelvollisuuttaan täyttäessään osapuoli on tietoinen pätemättömyysperusteen käsillä olosta.

Vastaavasti tilanteissa, joissa oikeustoimi on pätemätön, koska sitä tehdessä on tapahtunut niin sanottu ilmaisuerehdys eli oikeustoimi on saanut eri sisällyksen, kuin on tarkoitettu ja toinen osapuoli on ollut tästä tietoinen tai hänen olisi tästä pitänyt tietää, voi oikeustoimea rasittava pätemättömyys korjaantua, jos erheen tehnyt hyväksyy oikeustoimen erheestään huolimatta. Sama pätee myös tilanteissa, joissa oikeustoimen tekemisen edellytykset ovat virheelliset, eli tietyt oletetut seikat, joiden on oikeustoimea tehdessä oletettu tapahtuvan, eivät olekaan tapahtuneet.

Pätemättömyyden korjaantuminen on myös mahdollista tilanteissa, joissa oikeustoimen osapuolen puolesta tehneellä edustajalla ei ole ollut kelpoisuutta tehdä kyseessä olevaa oikeustoimea. Osapuoli, jonka puolesta oikeustoimi on tehty, voi nimittäin myöhemmin hyväksyä tehdyn oikeustoimen ja siten saattaa pätemättömyyden rasittaman oikeustoimen voimaan.

Pätemättömyyden korjaantuminen passiivisuuden perusteella

Oikeustoimea rasittava pätemättömyys voi korjaantua myös ilman osapuolen nimenomaista hyväksyntää tai aktiivisia toimia. Tässä edellytetään kohtuullisen ajan kulumista siitä, kun pätemättömyysperusteen käsillä olo on tullut osapuolen tietoon. Se, mikä katsotaan kohtuulliseksi ajaksi, on arvioitava tapauskohtaisesti, sillä ajasta, jona pätemättömyyteen on vedottava, ei ole lainsäädännössämme erityisen tarkkoja säännöksiä. Jos osapuoli ei kohtuullisessä ajassa vetoa pätemättömyysperusteeseen, voi oikeustoimea rasittava pätemättömyys korjaantua passiivisuuden perusteella. On kuitenkin hyvä huomata, että tämä kohtuullinen aika, eli aika jolloin osapuoli voi vedota pätemättömyyteen, ei ala kulua kun pätemättömyysperuste on vielä vaikutuksellinen. Pätemättömyysperuste vaikuttaa esimerkiksi vajaavaltaisen tekemien oikeustoimien kohdalla sekä kiskonnan alaisuuteen kuuluvissa riippuvaisuussuhteissa toiseen henkilöön, niin kauan kuin pätemättömyys korjaantuu.

Pätemättömyys voi olla korjaantumatonta

Pätemättömyys voi olla myös lopullista, jolloin mikään toimi tai tapahtuma ei kykene poistamaan oikeustoimessa olevaa virhettä ja virheen aiheuttamaa pätemättömyyttä. Näissä tapauksissa oikeustoimi on tehtävä uudelleen, jos halutut oikeusvaikutukset aiotaan saattaa voimaan. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa