Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön johtoa koskeva salassapitovelvollisuus

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiön hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle, hallintoneuvoston jäsenelle sekä tilintarkastajalle on säädetty rikosoikeudellinen salassapitovelvollisuus. Salassapitovelvollisuus koskee yhtiön toimitusjohtajaa sekä hallituksen jäseniä myös heidän toimikautensa päättymisen jälkeen. Siltä osin kuin hallituksen varajäsen on toiminut varsinaisen jäsenen sijaisena, salassapitovelvollisuus koskee myös häntä.

Yrityssalaisuus tarkoittaa liike- tai ammattisalaisuutta tai muuta vastaavaa elinkeinotoimintaa koskevaa, salassa pidettävää tietoa. Rikosoikeudellisen vastuun edellytyksenä on, että tiedon ilmaiseminen olisi omiaan aiheuttamaan taloudellista vahinkoa joko elinkeinonharjoittajalle tai toiselle elinkeinoharjoittajalle, joka on uskonut kyseisen tiedon hänelle. Säädetystä vaitiolovelvollisuudesta poiketen hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja ovat yleensä velvollisia antamaan erinäisiä tietoja yhtiöstä tiedon saantiin oikeutetuille tahoille. Näitä ovat esimerkiksi tilintarkastajat, erilaiset viranomaiset ja konkurssipesän pesänhoitaja.

Osakeyhtiöoikeudellinen vahingonkorvausvastuu hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan salassapitovelvollisuuden rikkomisesta perustuu yleisen huolellisuusvelvollisuuden rikkomiseen. Vastuu syntyy tällöin vain suhteessa yhtiöön, ja sen edellytyksenä on asianosaisen vähintään lievä tuottamus. Sen sijaan pelkkä vahingon aiheuttamisen vaara ei ole riittävää osakeyhtiöoikeudellisen vahingonkorvausvastuun syntymiseksi.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »