Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön hallituksen vastuu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hallitus on osakeyhtiön toimielin, joka osakeyhtiölain mukaan huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja jolla on vastuu toiminnastaan ja tekemistään päätöksistä. Hallitus tai sen jäsen ei saa noudattaa sellaista yhtiökokouksen, hallintoneuvoston tai hallituksen tekemää päätöstä, joka on osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vastainen.

Lähtökohtana on, että hallituksen jäsen joutuu korvaamaan vahingon, jonka hän toiminnallaan aiheuttaa osakeyhtiölle. Esimerkiksi kirjanpitolaissa asetettujen velvollisuuksien rikkominen voi aiheuttaa hallituksen jäsenen vastuun. Hallituksella ei ole vastuuta päätöksistä, jotka yhtiökokous on tehnyt, mutta se voi kuitenkin joutua vastuuseen yhtiökokouksen päätöksestä siltä osin, kun se on pannut yhtiökokouksen päätöksiä täytäntöön.

Hallituksen jäsenen on korvattava yhtiölle tehtävässään aiheuttamansa vahinko, jos vahinko on aiheutettu tahallaan tai huolimattomasti huolellisuusvelvoitteen, osakeyhtiölain muun säännöksen tai yhtiöjärjestyksen määräyksen vastaisesti. Vaikka jokin tietty toimi osoittautuisikin myöhemmin yhtiön kannalta epäedulliseksi, ei hallituksen jäsen automaattisesti joudu vastuuseen, kunhan hän vain on toiminut huolellisesti ja arvioinut toimen yhtiön edun mukaiseksi. Hallituksen jäsen on vastuussa myös osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle. Vahinko on korvattava, jos se on aiheutettu rikkomalla tahallisesti tai huolimattomasti osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestyksen määräystä.

Normaalisti vahinkoa kärsineen tahon on osoitettava, että vahingonaiheuttaja on toiminut huolimattomasti. Tämä todistustaakka on kuitenkin käännetty tietyissä tilanteissa, eli vahingonaiheuttajan pitää itse todistaa, että hän on toiminut huolellisesti. Todistustaakka on käännetty, jos vahinko on aiheutettu rikkomalla yhtiöjärjestystä, jos vahinko on aiheutettu yhtiön lähipiiriin kuuluvan eduksi tehdyllä toimella tai jos osakeyhtiölakia on rikottu muulla tavoin kuin pelkästään rikkomalla sen 1 luvussa säädettyjä periaatteita.

Muuhun kuin rangaistavaan tekoon perustuva kanne on nostettava hallituksen jäsentä vastaan viiden vuoden kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jona kanteen perusteena oleva päätös tehtiin tai kanteen perusteena olevaan toimenpiteeseen ryhdyttiin. Hallituksen jäsen voi siis joutua vastuuseen toiminnastaan vielä viiden vuoden kuluttua. Yhtiöjärjestyksessä voidaan rajoittaa hallituksen ja toimitusjohtajan korvausvastuuta yhtiötä kohtaan rekisteröimällä vastuunrajoitus kaupparekisteriin. Rajoitus edellyttää kaikkien osakkeenomistajien suostumusta. Se ei kuitenkaan päde tilanteessa, jossa on rikottu pakottavia lain säännöksiä tai jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeästä tuottamuksesta. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa