Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäyntikirjelmä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäyntikirjelmä on tuomioistuimelle jätettävä kirjallinen asiakirja. Oikeudenkäyntikirjelmiä ovat esimerkiksi haastehakemus, vastaus, tuomioistuimen pyytämä kirjallinen lausuma, muu asiakirja, jonka asianosainen tai joku muu haluaa esittää sekä asiakirja, jonka asianosainen toimittaa tuomioistuimelle tiedoksiantoa varten. Myös syyttäjän valmistelema syyte on oikeudenkäyntikirjelmä.

Jos kirjelmä tai muu asiakirja on annettava tiedoksi jollekin, asianosaisen on liitettävä asiakirjaan tiedoksiantoa varten tarpeelliset jäljennökset. Mikäli asianosainen ei toimita tuomioistuimelle kyseisiä jäljennöksiä, tuomioistuin huolehtii asiakirjan jäljentämisestä asianomaisen kustannuksella.

Oikeudenkäymiskaaressa on asetettu vaatimuksia oikeudenkäyntikirjelmän sisällölle. Mikäli kirjelmä on haastehakemus, siinä on ilmoitettava esimerkiksi 1) kantajan yksilöity vaatimus; 2) seikat, joihin vaatimus perustuu; 3) mahdollisuuksien mukaan ne todisteet, jotka kantaja aikoo kanteensa tueksi esittää, sekä mitä hän kullakin todisteella aikoo näyttää toteen; 4) oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus, jos kantaja pitää sitä aiheellisena; sekä 5) millä perusteella tuomioistuin on toimivaltainen, jos toimivalta ei muutoin ilmene haastehakemuksesta tai siihen liitetyistä asiakirjoista.

Kanteeseen vastattaessa osapuolta pyydetään muun muassa 1) ilmoittamaan, myöntääkö hän kanteen vai vastustaako hän sitä; 2) vastustaessaan kannetta esittämään sellaiset perusteet vastustamiselle, joilla on merkitystä asian ratkaisemisen kannalta; 3) ilmoittamaan mahdollisuuksien mukaan ne todisteet, jotka hän aikoo vastauksensa tueksi esittää, ja mitä hän kullakin todisteella aikoo näyttää toteen; 4) esittämään vaatimuksensa oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta, jos hän pitää sitä aiheellisena; 5) liittämään vastaukseen asiakirja, johon kanteen vastustaminen perustuu, alkuperäisenä tai jäljennöksenä ja ne kirjalliset todisteet, joihin vastauksessa vedotaan; sekä 6) tekemään väitteensä siitä, ettei tuomioistuin voi ottaa asiaa tutkittavaksi. Käräjäoikeus voi lisäksi kehottaa vastaajaa lausumaan vastauksessaan jostakin erityisestä kysymyksestä.

Istunnossa asianosainen ei saa lukea eikä antaa tuomioistuimelle oikeudenkäyntikirjelmää tai muuta kirjallista lausumaa. Asianosainen saa kuitenkin suullisessa esityksessään tarkoituksenmukaisella tavalla hyödyntää kirjallisessa valmistelussa esitettyä oikeudenkäyntiaineistoa ja käyttää kirjallista muistiinpanoa muistinsa tueksi. Oikeudenkäyntikirjelmän sisältövaatimukset ovat tarkat, joten suositeltavissa on konsultoida asiantuntijaa kirjelmän laatimisessa. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa