Minilex - Lakipuhelin

Milloin voi tehdä hallintokantelun?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Voit tehdä hallintokantelun, jos epäilet viranomaisen toimineen lainvastaisesti virkatoimessaan. Hallintokantelu on vapaamuotoinen, ja sen voi tehdä kuka tahansa kahden vuoden kuluessa lainvastaisen toimen tapahtumisesta. Hallintokantelu toimitetaan joko siihen viranomaiseen, joka asian on ratkaissut tai ylimmille laillisuusvalvojille. Se on yksityisten käytössä oleva oikeussuojakeino, mutta sillä ei voi hakea muutosta tehtyyn päätökseen.

 

Mikä on hallintokantelu?

Hallintokantelu on ilmoitus epäilystä, joka koskee viranomaisen virheellistä menettelyä tai laiminlyöntiä. Se on siis ilmoitus lainvastaisesta menettelystä tai velvollisuuden laiminlyönnistä hallintotoiminnassa. Kantelun kohteena voi olla melkeinpä mikä tahansa hallinnollinen epäkohta, joten sen käyttöala on erittäin laaja. Hallintokantelun voi tehdä käytännössä kuka tahansa, mutta valtakirjan käyttö toisen puolesta tehtävässä hallintokantelussa on suositeltavaa. Hallintokantelu on osa hallinnon yleistä laillisuusvalvontaa, ja tärkeä yksityisten käytettävissä oleva oikeusturvakeino. 

Kantelun seurauksena viranomainen voi antaa hallinnollista ohjausta sille, jonka toimintaa tehty kantelu koskee. Hallintokantelu ei ole muutoksenhakukeino eikä hallintokantelun lopputulokseen voi hakea muutosta valittamalla.

Kantelua ei tutkita, jos se koskee yli kahta vuotta vanhempaa asiaa, ellei siihen ole erityistä syytä. Hallintokantelun tekeminen sekä tutkittavaksi jättäminen on maksutonta, mutta esimerkiksi kopiointimaksuja voidaan periä päätöksistä sekä asiakirjoista.

Kantelu tehdään toimintaa valvovalle viranomaiselle. Näitä valvontaviranomaisia ovat esimerkiksi aluehallintovirastot, ylimmät laillisuusvalvojat eli eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri, Valvira ja Kela. Se, mikä viranomainen on toimivaltainen kussakin asiassa, on määritelty lainsäädännössä. Hallintokantelun kohteena voi olla mikä tahansa viranomainen tai kuka tahansa viranomaisen palveluksessa oleva tai tämän toiminta. Hallintokantelun voi tehdä riippumatta siitä, onko hallinnossa asioinnin lopputuloksena ollut hallintopäätös vai tosiasiallinen toiminta. Kantelun aiheena voi olla esimerkiksi virkatehtävien huono hoitaminen. Myös välillisen julkishallinnon toimista voidaan kannella, koska se on käytännössä ulkoistettua hallintotoimintaa.

 

Mille viranomaiselle osoitan kanteluni?

Kantelu voidaan tehdä virheellisesti toimineelle viranomaiselle, virheellisesti toiminutta viranomaista valvovalle viranomaiselle tai ylimmälle laillisuusvalvojalle. Esimerkiksi epäillessäsi Hätäkeskuslaitoksen virkamiehen toimineen lainvastaisesti, voit tehdä kantelun joko suoraan Hätäkeskuslaitokselle, sisäasianministeriön puolustusosastolle (Hätäkeskuslaitosta valvova viranomainen) tai suoraan ylimmälle laillisuusvalvojalle eduskunnan oikeusasiamiehelle tai valtioneuvoston oikeuskanslerille.

Aluehallintovirasto vastaa useiden eri toimialojen kanteluista. Aluehallintovirastoon voi kannella seuraavissa asioista:

 1. Sosiaalihuolto,
 2. Terveydenhuolto,
 3. Varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, toisen asteen koulutus, taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö,
 4. Kunnan ympäristöterveydenhuolto, joita ovat elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka- ja eläinsuojeluasiat,
 5. Yksityiset ja julkiset eläinlääkäripalvelut,
 6. Kuntien muu toiminta, jota ei ole lainsäädännössä rajattu pois aluehallintoviraston toimivallasta,
 7. Pelastuslaitoksen toiminta ja
 8. Poronhoidon hallinnolliset asiat

Koska aluehallintovirasto on näiden viranomaisten toimintaa valvova viranomainen, kannattaa asiassa ensisijaisesti lähestyä sitä viranomaista, jonka toimintaa kantelu koskee. Terveydenhuollon, sosiaalihuollon sekä varhaiskasvatuksen asioissa oikeussuojakeinona on myös muistutuksen tekeminen suoraan kyseessä olevaan toimintayksikköön. 

Talous- ja velkaneuvonnan kantelut tehdään suoraan ylimmille laillisuusvalvojille.

Kansaneläkelaitoksen virkamiehen toimintaa lainvastaiseksi epäilevä voi tehdä kantelun suoraan Kelalle. Myös poliisin toiminta voidaan saattaa arvioitavaksi hallintokantelun avulla. Se voidaan tehdä joko ylemmälle poliisiviranomaiselle taikka ylimmälle laillisuusvalvojalle.

 

Hallintokantelun tekemisen muistilista

 • Kantelu voidaan tehdä kantelun kohteena olevan viranomaisen esimiehelle (virastoon, jonka toimintaa lainvastaisen toiminnan epäily koskee), kantelun kohteena olevan viranomaisen toimintaa valvovalle hallintoviranomaiselle (usein ministeriö) tai ylimmille laillisuusvalvojille (oikeusasiamies tai oikeuskanleri).
 • Hallintokantelu tehdään lähtökohtaisesti kirjallisesti, mutta kanteluviranomaisen suostumuksella se voidaan panna vireille myös suullisesti.
 • Kantelussa on esitettävä perusteet sille, miksi kantelija pitää viranomaisen toimintaa virheellisenä tai lainvastaisena. 
 • Kantelussa on täsmennettävä virheellisen toiminnan ajankohta. 
 • Hallintokantelu on tehtävä kahden vuoden kuluessa epäillyn lainvastaisen toiminnan tapahtumisesta.

Hallintokantelun muotovaatimukset ovat joustavat, mutta sisältävät silti nämä tietyt, edellä luetellut peruslähtökohdat. Pääsäännön mukaan hallintokantelu tehdään kirjallisesti, suullinen kantelu on mahdollista ainoastaan kanteluviranomaisen suostumuksella. Kantelussa on kerrottava, millä perusteella kantelija pitää kantelun kohteena olevaa menettelyä tai velvollisuuden laiminlyöntiä virheellisenä tai lainvastaisena. Tämä voi tarkoittaa vaikkapa selvitystä siitä, millä tavoin viranomainen on kohdellut sinua epäasianmukaisesti. Lisäksi kantelijan on esitettävä selvitys siitä, milloin tämä menettely tai laiminlyönti on tapahtunut ja tehtävä kantelu kahden vuoden kuluessa tästä tapahtuneesta.

 

 

Hallintokantelun käsittely

Hallintokantelun käsittelyn sääntely on joustavaa, koska kantelut ovat hyvinkin paljon toisistaan eroavia: jotkut ovat ilmoituksia pienehköistä epäkohdista, toiset taas ilmiantoja vakavasta lainvastaisesta menettelystä. Hallintokanteluun ei myöskään anneta sellaista hallintopäätöstä, joka vaikuttaisi yksilön oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Tällainen annetaan esimerkiksi valitukseen. Kanteluviranomaisen on noudatettava hyvän hallinnon perusteita, jotka sisältävät esimerkiksi tasapuolisen kohtelun, toimien oikeasuhtaisuuden sekä laillisuuden vaatimukset. Lisäksi viranomaisella on lakisääteinen velvollisuus antaa neuvontaa sekä palvella hallinnossa asioivaa viranomaisen toimivallan rajoissa. Kanteluviranomaisen toimivaltaan kuuluu siis lähinnä arvioida asian lainmukaisuutta sekä sitä, laiminlöikö viranomainen joitain edellä mainittuja velvollisuuksiaan. Lisäksi arvioitavaksi voivat tulla perus- ja ihmisoikeuksien noudattaminen.

Kanteluun annetaan ratkaisu kirjallisesti, ja ratkaisu on perusteltava. Se tulee antaa tiedoksi sekä päätöksen kohteelle että sille, joka on asiasta kannellut. Kantelu on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä. Viranomaista, jota kantelu koskee, on yleensä myös kuultava. Joskus kanteluviranomainen voi ratkaista asian myös niin, ettei kantelu anna aihetta toimenpiteisiin.

Viranomaisen, joka tutkii hallintokantelua, tehtävänä on selvittää, toimiko kantelun kohteena oleva viranomainen kantelussa esitetyllä tavalla sekä ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin asian ratkaisemiseksi. Kanteluviranomaisen on hankittava tarpeellinen selvitys asiasta, esimerkiksi juuri kuulemalla viranomaista, jota kantelu koskee. Tarvittaessa myös kantelijalta voidaan pyytää lisätietoja asiasta. Yleensä seurauksena on hallinnollisen ohjauksen anto kantelun kohteelle, joka käytännössä tarkoittaa hyvän hallinnon vaatimusten kertaamista tai lainmukaisten toimintamallien läpikäyntiä. Tarpeen vaatiessa kanteluviranomainen voi myös moittia viranomaisen toimintaa, ja toiminnan ollessa erityisen vakavaa, voidaan asiasta tehdä rikosilmoitus tai vahingonkorvausvaatimus. Myös virkamiesoikeudelliset seuraamukset, kuten varoitus ja irtisanominen ovat vakavissa rikkomuksissa tulleet kyseeseen.

 

Yhteenveto

 • Hallintokantelu tehdään, kun epäillään viranomaisen virheellistä menettelyä tai laiminlyöntiä. Hallintokantelu on ilmoitus lainvastaisesta menettelystä tai velvollisuuden laiminlyönnistä hallintotoiminnassa.
 • Kantelun kohteena voi olla mikä tahansa viranomainen, ja aiheena esimerkiksi virkatehtävien huono hoitaminen.
 • Hallintokantelun voi tehdä kuka tahansa, ja se on osa hallinnan yleistä laillisuusvalvontaa.
 • Kun kantelu on tehty, viranomainen voi antaa hallinnollista ohjausta hälle, ketä toimintaa tehty kantelu koskee. Hallintokantelulla ei haeta muutosta, eikä kantelun lopputuloksesta voi valittaa.
 • Yli 2 vuotta vanhempaa asiaa ei tutkita ilman erityistä syytä. 
 • Kantelu tehdään toimintaa valvovalle viranomaiselle, kuten aluehallintovirastot tai ylimmät laillisuusvalvojat, tai Valvira ja Kela. Lainsäädäntöön on merkitty, mikä viranomainen on toimivaltainen kussakin asiassa.
 • Kantelun voi tehdä suoraan virheellisesti toimineelle viranomaiselle, tai viranomaista valvovalle viranomaiselle.
 • Aluehallintovirasto on vastuussa monen julkisen elimen toiminnasta, kuten sosiaalihuollon, terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen ja pelastuslaitoksen.
 • Hallintokantelu on sisällöltään joustava, mutta sen tulisi sisältää mm. artikkelissa listatut peruslähtökohdat. Kantelu tulee tehdä kirjallisesti, suulliseen kanteluun tarvitsee kanteluviranomaiselta erikseen suostumuksen. Kantelu on tärkeä perustella.
 • Hallintokantelun päätökset ovat tapauskohtaisia. Lähtökohta kuitenkin on, että hallintopäätöstä, joka vaikuttaisi yksilön oikeuksiin tai velvollisuuksiin, ei voida antaa.
 • Kanteluviranomaisten tulee kohdella kaikkia tasapuolisesti kantelun käsittelyn aikana. Viranomaisten tulee neuvoa ja palvella hallinnossa asioivia viranomaisen toimivallan rajoissa.
 • Ratkaisu kanteluun tulee kirjallisesti perustelujen kanssa henkilölle, joka on esittänyt kantelun. Kantelu tulee käsitellä ilman aiheetonta viivytystä.

 

Summary in English

 • An administrative complaint is filed when there is a suspected erroneous procedure or neglect by an authority. An administrative complaint is a notification of unlawful conduct or failure to fulfill duties in administrative activities.
 • The complaint can be directed at any authority and may concern issues such as poor performance of official duties. Anyone can file an administrative complaint, and it is part of the general legality control of administration.
 • Once a complaint is filed, the authority may provide administrative guidance to the party whose actions are the subject of the complaint. An administrative complaint does not seek a change, and the outcome of the complaint cannot be appealed.
 • Cases that are over 2 years old are not investigated without special reason. 
 • The complaint is made to the supervisory authority responsible for overseeing the activity, such as regional administrative agencies or the highest legality supervisors, or to Valvira and Kela. The legislation specifies which authority is competent in each matter.
 • The complaint can be made directly to the authority that has acted erroneously or to the supervisory authority overseeing that authority.
 • Regional administrative agencies are responsible for the operations of various public bodies, such as social services, healthcare, early childhood education, and fire departments.
 • The content of an administrative complaint is flexible, but it should include the basic principles listed in the article, among other things. The complaint must be made in writing, and obtaining the consent of the supervisory authority is required for an oral complaint. It is important to substantiate the complaint.
 • Decisions on administrative complaints are made on a case-by-case basis. However, as a principle, an administrative decision that would affect an individual's rights or obligations cannot be issued.
 • The supervisory authorities must treat everyone impartially during the processing of the complaint. Authorities must provide advice and assistance to individuals within the limits of their jurisdiction.
 • The decision on the complaint must be provided in writing with accompanying justifications to the person who submitted the complaint. The complaint should be processed without undue delay.

 

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Maksaako hallintokantelun tekeminen?

Itse hallintokantelun tekeminen on maksutonta, mutta esimerkiksi kopiomaksuja tai muita pieniä toimistomaksuja saatetaan periä asian käsittelystä.

2. Minulle ei myönnetty asumistukea, vaikka mielestäni kyllä sen tarvitsisin ja ansaitsisin. Kelan täti on varmasti toiminut lainvastaisesti, kun ei sitä minulle myöntänyt. Valitanko asiasta hallintokantelulla?

Valittaminen on tapa, jolla haet muutosta sinua koskevaan päätökseen. Tee asiasta siis valitus suoraan Kansaneläkelaitokselle. Voit lukea lisää valituksen tekemisestä täältä (linkki valitustekstiin). 

3. Voinko tehdä hallintokantelun tyttäreni puolesta?

Voit tehdä hallintokantelun myös toisen henkilön puolesta. Silloin hallintokanteluun on kuitenkin syytä liittää valtakirja, jolla asianosainen valtuuttaa sinut käsittelemään asiaa hänen puolestaan.

4. Kenen toiminnasta voin tehdä hallintokantelun?

Hallintokantelun voit tehdä kenen tahansa julkisen viranomaisen toiminnasta, myös välillisen julkishallinnon viranomaisen toiminnasta.

5. Voinko tehdä hallintokantelun suoraan minua epäasianmukaisesti kohdelleen viranomaisen ylemmälle taholle? En halua olla yhtään ylimääräistä tekemisissä minua epäasianmukaisesti kohdelleen viranomaisen kanssa.

Voit tehdä kantelun myös suoraan ylemmälle taholle, kuin asiaa alun perin käsitelleelle viranomaiselle. Suositeltavaa kuitenkin on aina yrittää ensin keskustella asiasta asiaa käsitelleen viranomaisen kanssa.

 

Aiheesta muualla

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]