Minilex - Lakipuhelin

Mikä on laaja haastehakemus?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asia tulee vireille kirjallisen haastehakemuksen toimittamisella tuomioistuimeen. Haastehakemuksen tekee kantaja eli se henkilö, joka haluaa laittaa asian vireille ja joka esittää vaatimuksia vastapuolena olevaa toista henkilöä, eli vastaajaa, kohtaan. Jos kantaja olettaa asian olevan riitainen, tulee hänen laatia haastehakemus laajana. Haastehakemus voidaan toimittaa tuomioistuimeen henkilökohtaisesti, postitse ja sähköisesti taikka asiamiehen toimesta tai lähetin välityksellä. 

Kantajan on haastehakemuksessaan ilmoitettava yksilöity vaatimuksensa sekä seikat, johon vaatimus perustuu. Vaatimus on esitettävä siten, että siitä selviää, mihin lopputulokseen tuomioistuimen on jutussa kantajan mielestä päädyttävä ja millä oikeudellisilla perusteilla tähän lopputulokseen tullaan. Oikeudellisesti merkittävät faktat eli oikeustosiseikat tulee ilmoittaa siten, että tuomioistuimen jäsenet saavat selkeän kuvan tapahtumainkulusta sekä oikeudellisesti merkittävien faktojen olemassaolosta. Kantajan on myös ilmoitettava mahdollisimman tarkasti, mitä todisteita, esimerkiksi asiakirjoja tai henkilötodisteita, hän tulee vaatimustensa tueksi esittämään ja mitä näillä todisteilla pyritään näyttämään toteen. Haastehakemukseen on lisäksi liitettävä se sopimus, sitoumus tai muu kirjallinen todiste, johon kantaja vetoaa. Edelleen kantajan on sitä halutessaan tehtävä haastehakemuksessa vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta sekä selvitettävä, mihin tuomioistuimen toimivalta perustuu, jollei se muutoin käy ilmi haastehakemuksesta tai sen liitteistä.

Haastehakemuksessa on ilmoitettava tuomioistuimen nimi, asianosaisten nimet ja kotipaikat sekä heidän laillisen edustajansa tai asiamiehensä yhteystiedot sekä se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon asiaa koskevat kutsut, kehotukset ja ilmoitukset voidaan lähettää. Asianosaisten sekä todistajan tai muun kuultavan puhelinnumero ja muut yhteystiedot on myös soveltuvalla tavalla ilmoitettava käräjäoikeudelle. Jos kantaja ei tiedä vastaajan yhteystietoja, hänen on ilmoitettava, mitä hän on tehnyt niiden selvittämiseksi. Jos jokin tieto myöhemmin muuttuu, kantajan tulee viipymättä ilmoittaa siitä käräjäoikeudelle. Haastehakemus on asianosaisen tai, jollei hän itse ole sitä laatinut, sen laatijan allekirjoitettava. Laatijan on samalla ilmoitettava ammattinsa ja asuinpaikkansa.

Laaja haastehakemus on siis tehtävä silloin, kun asian tiedetään tai oletetaan olevan riitainen. Riidaton asia voidaan sen sijaan saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi suppealla haastehakemuksella.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa