Minilex - Lakipuhelin

Menettely todistajaa kuultaessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Todistajaksi nimetylle henkilölle annetaan tiedoksi kutsu saapua määrättynä päivänä ja määrättyyn aikaan todistamaan oikeudenkäynnissä. Todistaja kutsutaan paikalle todistamaan sakon uhalla. Henkilö, joka on nimetty todistajaksi tai asiantuntijaksi, ei saa olla läsnä asian käsittelyssä enempää kuin hänen kuulustelemisensa vaatii. Todistajaa voidaan poikkeuksellisissa tilanteissa kuulla etäkuulemisena teknisin tiedonvälitystavoin siten, että istuntoon osallistuvilla on keskenään näkö- ja puheyhteys.

Ennen todistajan kuulemista tuomioistuimen puheenjohtajan on kysyttävä kuultavalta hänen nimeään ja tarvittaessa varmistauduttava hänen henkilöllisyydestään. Tarvittaessa puheenjohtajan on tiedusteltava, onko todistajalla estettä antaa totuusvakuutusta ja onko kuultavalla velvollisuus tai oikeus kieltäytyä todistamasta. Jos todistajalla on oikeus kieltäytyä todistamasta, puheenjohtajan on ilmoittava se kuultavalle ja kerrottava, että jollei hän tahdo käyttää hyväkseen tätä etua, hänellä on sama totuusvelvollisuus kuin muillakin todistajilla. Puheenjohtajan on lisäksi tarvittaessa muutoinkin selostettava kuultavaa koskevan vaitiolovelvollisuuden tai vaitiolo-oikeuden sisältö.

Todistajan on ennen kuulustelua annettava vakuutus. Riita-asiassa vakuutusta ei kuitenkaan tarvitse antaa todistajan, joka ei ole täyttänyt 15 vuotta tai jonka henkinen toiminta on häiriintynyt niin, ettei hän ymmärrä vakuutuksen merkitystä.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Todistajan varsinainen kuuleminen aloitetaan todistajan nimenneen asianosaisen toimesta, jolloin todistajan tulee esittää kertomuksensa oma-aloitteisesti ja vastaamalla hänelle tarvittaessa esitettyihin kysymyksiin. Pääkuulustelussa ei saa esittää kysymyksiä, jotka sisältönsä, muotonsa tai esittämistapansa puolesta johtavat määrätynlaiseen vastaukseen. Todistaja esittää kertomuksensa suullisesti. Ennen kuin todistaja esittää kertomuksensa, tuomioistuimen puheenjohtajan on muistutettava häntä totuusvelvollisuudesta ja, jos vakuutus on annettu, sen tärkeydestä.

Todistajan nimenneen asianosaisen pääkuulustelun jälkeen vastapuoli kuulustelee todistajaa. Tätä kutsutaan vastakuulusteluksi. Vastakuulustelussa ja täydentäviä kysymyksiä esitettäessä puolestaan kysymykset, jotka johtavat määrätynlaiseen vastaukseen, ovat sallittuja, kun pyritään selvittämään sitä, missä määrin todistajan kertomus vastaa todellista tapahtumien kulkua. Tuomioistuimen tulee kuitenkin evätä asiaan kuulumattomat taikka eksyttävät tai muuten sopimattomat kysymykset. Vastakuulustelun jälkeen todistajan tulee vielä vastata tuomioistuimen ja asianosaisten esittämiin kysymyksiin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa