Minilex - Lakipuhelin

Järjestyksenvalvojan oikeudet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vuonna 2003 voimaan tulleen järjestyslain tarkoituksena on järjestyksen ja yleisen turvallisuuden edistäminen yleisillä paikoilla. Järjestyslaissa säädetään tietyistä järjestyksenvalvojien oikeuksista, mutta järjestyksenvalvojatoimintaa koskeva sääntely on pääasiallisesti koottu vuonna 2017 voimaan tulleeseen lakiin yksityisistä turvallisuuspalveluista. Näin ollen myös järjestyksenvalvojien oikeuksista säädetään kyseisessä laissa.

Laissa yksityisistä turvallisuuspalveluista määritellään järjestyksenvalvojan käsite. Järjestyksenvalvojalla tarkoitetaan henkilöä, jonka tehtävänä on turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa tai muutoin suorittaa järjestyksenvalvojatehtäviä. Laissa säädetään myös järjestyksenvalvojan oikeuksista.

Lain mukaisella järjestyksenvalvojalla on ensinnäkin oikeus estää pääsy toimialueelleen sellaiselta henkilöltä, jonka päihtymyksen, käyttäytymisen, aiemman käyttäytymisen tai varustautumisen perusteella on syytä epäillä vaarantavan järjestystä tai turvallisuutta järjestyksenvalvojan toimialueella. Järjestyksenvalvoja voi estää myös sellaisen henkilön pääsyn toimialueelleen, joka ei täytä asetettua ikärajavaatimusta, tai muuta ehtoa, joka on laissa tai lain nojalla annetuissa määräyksissä asetettu toimialueelle pääsemiseksi, tai jotka tilaisuuden järjestäjä tai alueen haltija on asettanut sinne pääsemiselle. Järjestyksenvalvojalla on lain mukaan oikeus myös estää pääsy toimialueelleen sellaiselta henkilöltä, jonka on syytä epäillä pitävän hallussaan aineita tai esineitä, joiden hallussapito on toimialueella kielletty joko tilaisuuden järjestäjän tai poliisin ehtojen mukaisesti.

Toimialueelleen pääsyn estämisen lisäksi järjestyksenvalvojan oikeuksiin kuuluu mahdollisuus toimialueellaan olevan henkilön poistamiseen ja kiinniottamiseen, mikäli siihen on laissa säädetty peruste. Järjestyksenvalvoja voi poistaa toimialueeltaan henkilön, joka päihtyneenä häiritsee järjestystä tai muita henkilöitä tai vaarantaa turvallisuutta. Myös silloin, jos henkilö häiritsee järjestystä muutoin esimerkiksi uhkaavasti esiintyen, meluamalla tai väkivaltaisuudella, tai oleskelee ilmeisen oikeudettomasti alueen yleisöltä suljetussa osassa, on järjestyksenvalvojalla mahdollisuus poistaa henkilö toimialueeltaan. Mikäli henkilön paikalta poistaminen on ilmeisesti riittämätön toimenpide, eikä häiriötä voida muuten poistaa, voi järjestyksenvalvoja lain mukaan ottaa henkilön kiinni. Kiinniottamisen on kuitenkin oltava välttämätöntä vakavan vaaran torjumiseksi, joka uhkaa muita henkilöitä tai omaisuutta. Mikäli henkilö otetaan kiinni, on järjestyksenvalvojan viipymättä luovutettava hänet poliisin haltuun. Jos kiinniotto tapahtuu aluksella eikä kiinniotettua henkilöä näin ollen voida luovuttaa viipymättä poliisille, on järjestyksenvalvojalla oikeus ottaa hänet säilöön aluksen päällikön suostumuksella. Yleisötilaisuudessa kiinniotetun henkilön säilössä pitoon tarvitaan poliisin suostumus. Kiinniotettua saadaan pitää säilössä enintään neljä tuntia, ja yleisötilaisuudessa enintään siihen asti, kun tilaisuus on päättynyt, yleisö poistunut tai kun kiinniottamisen peruste on muutoin lakannut.

Järjestyksenvalvojalla on tietyissä tilanteissa oikeus tehtäväänsä suorittaessaan ottaa kiinni rikoksesta epäilty henkilö. Tällöinkin kiinniotettu on viipymättä luovutettava poliisille. 

Edellä kuvattujen tilanteiden lisäksi järjestyksenvalvojan oikeuksiin kuuluu mahdollisuus turvallisuustarkastuksen tekemiseen. Järjestyksenvalvoja voi metallinilmaisinta tai muuta teknistä laitetta käyttäen tarkastaa toimialueellaan olevan tai sinne pyrkivän henkilön varmistaakseen, ettei tällä ole mukanaan kiellettyjä esineitä tai aineita, joilla voitaisiin aiheuttaa vaaraa järjestykselle tai turvallisuudelle. Tarkastus voidaan tehdä myös kiinnioton yhteydessä. Jos järjestyksenvalvoja turvallisuustarkastuksen yhteydessä löytää henkilöltä kiellettyjä esineitä tai aineita, on tällä oikeus ottaa ne pois henkilöltä. Pois otetut esineet ja aineet on luovutettava poliisille viipymättä.

Lain mukaan järjestyksenvalvoja on tietyissä tilanteissa oikeutettu voimakeinojen käyttöön, mikäli toimet ovat tarpeellisia ja niitä voidaan pitää puolustettavina olosuhteisiin nähden. Järjestyksenvalvoja on oikeutettu voimakeinojen käyttämiseen esimerkiksi tilanteessa, jossa henkilö vastarintaa tekemällä koettaa välttää pääsyn estämisen, paikalta poistamisen, kiinnioton tai turvallisuustarkastuksen. Voimakeinojen on oltava välttämättömiä sekä oikeasuhtaisia tilanteeseen nähden. Laissa säädetään järjestyksenvalvojalle sallituista voimankäyttövälineistä, ja siitä, että voimankäyttövälineitä saa kantaa ainoastaan sellainen järjestyksenvalvoja, joka on saanut voimankäyttövälineiden käyttäjäkoulutuksen.

Järjestyksenvalvoja on oikeutettu poliisilaitoksen luvalla pitämään koiraa mukana järjestyksenvalvontatehtävissä, mikäli koira on suorittanut tottelevaisuustarkastuksen. Lisäksi edellytetään muun muassa sitä, että koira on sopiva järjestyksenvalvojatehtävissä mukana pidettäväksi, ja että koira on järjestyksenvalvojan hallittavissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa