Minilex - Lakipuhelin

Avotuli

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avotulta käsiteltäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Tulta on käsiteltävä huolellisesti ja riittävää varovaisuutta noudattaen. Avotulella tarkoitetaan nuotiota tai muuta tulen käyttöä. Avotulen teosta ja sen rajoitteista säädetään pelastuslaissa. Lisäksi pelastusviranomaisten ohjeissa ja kunnallisissa jätemääräyksissä on asetettu rajoituksia ja ohjeita avotulen tekemisessä.

Avotuleksi ei katsota maanpohjasta eristettyjä grillejä, tiilistä tai kiviaineksesta valmistettuja tulisijoja eikä vastaavia laitteita, joista tuli ei voi päästä leviämään maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi. Kertakäyttögrillin käyttäminen kuitenkin katsotaan avotulen teoksi.

Avotulen teossa huomioitavia asioita

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos tulipalon vaara on ilmeinen. Huomiota tulee kiinnittää olosuhteisiin. Esimerkiksi avotulen teko kuivissa tai tuulisissa olosuhteissa on kiellettyä, jos niiden vuoksi metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Olosuhteet tekevät tulen hallinnasta vaikeasti kontrolloitavaa. Pelastusviranomaiset tiedottavat alueista, joilla on mainittujen olosuhteiden vuoksi metsäpalovaara. Tällöin alueen pelastusviranomainen voi kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella määräajaksi. Pelastusviranomainen voi myös kieltää avotulen teon, jos tulipalon vaara on ilmeinen muusta syystä.

Avotulta ei saa myöskään tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa. Avotulen teko ei siten kuulu jokamiehen oikeuksiin. Kieltoa rikkova syyllistyy pelastusrikkomukseen.

Metsämaan kulotus on kuitenkin sallittua myös kuivana aikana. Tällöin tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Kulotus on kuitenkin aina suoritettava kulotuksen käytännön työhön perehtyneen metsäammattilaisen valvonnassa. Metsänomistaja ei voi omin päin ryhtyä kulotukseen, ellei hänellä ole siihen edellytettävää ammattitaitoa. Kulotuksesta tulee tehdä ilmoitus alueelliselle pelastuslaitokselle.

Jätteiden poltto

Kunnalliset jätehuoltomääräykset kieltävät jätteiden polttamisen. Jätteillä tarkoitetaan esimerkiksi käsiteltyä puutavaraa, vaneria, muovia ja autonrenkaita. Haja-asutusalueilla puutarhajätteen avopoltto on kuitenkin sallittua, jos siitä ei aiheudu haittaa naapureille. Haitan syntyminen on arvioitava tapauskohtaisesti. Puutarhajätteiksi luokitellaan esimerkiksi risut, oljet, hakkuujäte ja kasvinlehdet. Puhdasta ja käsittelemätöntä puujätettä saa myös polttaa asianmukaisessa tulisijassa.

Seuraamukset kielletyn avotulen teosta

Avotulen tekemistä koskevien kieltojen ja rajoitusten rikkoja syyllistyy pelastusrikkomukseen, josta voidaan määrätä rikesakko. Jos teolla on aiheutettu vahinkoa, voi tekijä joutua myös vahingonkorvausvelvolliseksi.

Vinkit

  • Avotulen teosta on saatavilla lisätietoa pelastusviranomaisten internetsivuilta
  • Myös kunnallisiin määräyksiin tulee perehtyä

Varoitukset

  • Vastuu avotulen teon luvallisuudesta on avotulen tekijällä
  • Avotulen tekijän tulee olla tietoinen mahdollisista metsäpalovaarailmoituksista

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa