Minilex - Lakipuhelin

Jälkivalvonta velkojan mahdollisuutena

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jälkivalvonta antaa velkojalle mahdollisuuden valvoa saatavansa, jos tämä on laiminlyönyt konkurssisaatavansa valvonnan eikä saatavaansa ei oteta viran puolesta huomioon. Velkojalla on oikeus vielä valvontapäivän jälkeenkin valvoa saatavansa tai esittää lisävaatimus.

Edellytyksenä velkojan jälkivalvonnalle on, että hän suorittaa ylimääräisen maksun konkurssipesälle. Tätä maksua kutsutaan jälkivalvontamaksuksi. Perusteluna tälle maksulle on jälkivalvonnan aiheuttama pesänselvitysen vaikeutuminen ja konkurssin kustannusten lisäänteminen.

Tietyissä erityistapauksissa jälkivalvontamaksua ei peritä lainkaan. Näin menetellään ensinnäkin, jollei velkojalle ole ilmoitettu valvonnasta tai saatavan valvomatta jättämiselle on ollut laillinen este. Maksua ei myöskään peritä, mikäli velkoja on yksityishenkilö ja maksun periminen olisi hänen olosuhteensa huomioon ottaen kohtuutonta.

Jos velkojalle on takaisinsaannin perusteella syntynyt tarve valvoa saatavansa taikka jos saatava ei muun syyn vuoksi ollut ja sen ei pitänytkään olla velkojan tiedossa ennen pesänhoitajan määräämää valvontapäivää, pesänhoitajan on varattava velkojalle kohtuullinen aika valvoa saatava. Jälkivalvonnasta ei tällöin saa periä maksua. Pesänhoitaja voi vapauttaa velkojan jälkivalvontavelvollisuudesta, jos valvonnan toimittamiseen ei ole tarvetta.

Konkurssisaatavan jälkivalvontaa ei voida ottaa huomioon enää jakoluettelon vahvistamisen jälkeen. Saatavan lisääminen jo vahvistettuun jakoluetteloon on kuitenkin mahdollista tietyin konkurssilaissa säädetyin edellytyksin.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa