Minilex - Lakipuhelin

Henkilövahinko: Ansionmenetyksen korvaaminen

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Mikäli vahingon kärsijä joutuu henkilövahingon perusteella tilapäisesti tai pysyvästi pois työstä, hänelle aiheutuu ansionmenetystä. Toisin sanoen hän ei pääse ansaitsemaan elantoaan hänelle aiheutuneen henkilövahingon vuoksi. Määrättäessä korvausta ansionmenetyksestä huomioon otettavia seikkoja ovat vahingon kärsijän työkyky, koulutus, ikä, aikaisempi toiminta, asumisolosuhteet, mahdollisuus uudelleen kouluttautumiseen ja muut näihin verrattavissa olevat seikat.

Korvaus ansionmenetyksestä lasketaan ottamalla lähtökohdaksi se ansiotulo, jonka vahingon kärsijä olisi ilman vahinkotapahtumaa ansainnut. Tästä vähennetään se ansiotulo, jonka vahingon kärsijä on ansainnut vahinkotapahtumasta huolimatta tai jonka hän olisi voinut ansaita, taikka jonka hänen arvioidaan vastaisuudessa ansaitsevan.

Henkilövahingon perusteella suoritettava korvaus vastaisuudessa aiheutuvasta ansionmenetyksestä maksetaan lähtökohtaisesti toistuvina suorituksina. Korvaus on kuitenkin mahdollista suorittaa myös kokonaan tai osittain kertasuorituksena. Tämä on mahdollista, mikäli se katsotaan korvausvelvollisen varallisuusolot huomioon ottaen tarpeelliseksi tai jos se arvioidaan korvauksen määrä huomioon ottaen tarkoituksenmukaiseksi.

Korvausta ansionmenetyksestä voidaan maksaa myös eräille muille henkilöille kuin vahingon välittömästi kärsineelle. Jos henkilövahingon kärsineelle erityisen läheinen henkilö, kuten tämän vanhempi, lapsi, aviopuoliso tai muu on hoitanut vahingon kärsinyttä jääden pois töistä, hänellä on erityisestä syystä oikeus saada korvausta tästä hoidon vuoksi aiheutuneesta ansionmenetyksestä. Korvausta maksetaan vain siihen asti, kunnes henkilövahingon kärsineen terveydentila on vakiintunut.

Edellä mainituilla erityisen läheisillä henkilöillä on oikeus saada korvausta ansionmenetyksestä myös siinä tapauksessa, että vahingon kärsijä on menehtynyt tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutetussa vahinkotapahtumassa. Ansionmenetystä saattaa tällöin aiheutua esimerkiksi siitä, että läheiset jäävät pois töistä surrakseen menehtynyttä ja järjestääkseen hänen hautajaisiaan.

 


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »