Minilex - Lakipuhelin

Avoin yhtiö ja päätöksenteko

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoin yhtiö koostuu yhtiömiehistä, joilla kaikilla on itsenäinen yhtiön edustamisoikeus ja oikeus ryhtyä hallintotoimiin ilman toisten yhtiömiesten myötävaikutusta eli suostumusta. Tämän vuoksi avoimessa yhtiössä ei tarvitse olla erityisiä toimielimiä, kuten hallitusta tai toimitusjohtajaa, joiden vastuulla päätöksenteko ja edustaminen olisivat. Avoimen yhtiön päätöksentekojärjestelmää voidaan siten pitää yksinkertaisena. Toisaalta kaikkien yhtiömiesten tulee luottaa toisiinsa, sillä heillä kaikilla on samanlainen itsenäinen oikeus ryhtyä hallintotoimiin. Yhtiömiehen tulee kuitenkin hoitaessaan yksin hallinnoimistoimia toimia yhtiön ja yhtiömiesten yhteisen edun mukaisesti. Tämä merkitsee esimerkiksi keskustelemista muiden yhtiömiesten kanssa ennen oman päätösvallan käyttämistä. Yhtiön asioiden hoitaminen ja hallinnoiminen tarkoittaa yhtiön harjoittaman elinkeinon edellyttämiä tosiasiallisia toimenpiteitä ja oikeustoimien tekemistä yhtiön puolesta.

Itsenäisistä hallinnoimisoikeuksista huolimatta avoimessa yhtiössä tehtävät olennaiset päätökset edellyttävät yhtiömiesten yksimielisyyttä. Näitä ovat esimerkiksi päätökset, jotka eivät liity yhtiön toimialaan tai yhtiön tarkoitukseen. Kuitenkin jos toimenpiteeseen yhtiösopimuksen mukaan vaaditaan useamman kuin yhden yhtiömiehen suostumus, mutta joku heistä ei sairauden tai poissaolon vuoksi voi antaa suostumustaan, yhtiömies saa suorittaa toimen, jos se on kiireellinen ja yhtiön oikeuden turvaamiseksi tai yhtiötä uhkaavan vahingon torjumiseksi välttämätön. Näiden kolmen edellytyksen tulee täyttyä samanaikaisesti.

Avoimia yhtiöitä koskeva sääntely on kuitenkin Suomessa pitkälti tahdonvaltaista, eli yhtiömiehet voivat keskenään sopia yhtiön päätöksentekojärjestelmästä toisin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yhtiömiehet sopivat keskenään, miten ja millaisella äänienemmistöllä päätöksiä voidaan tehdä. Yhtiömiehet voivat myös avoimen yhtiön perustamissopimuksessa sopia erilaisesta hallintomallista, kuten siitä, että yhtiöllä on hallitus, jolle kuuluu päätöksentekovalta, taikka toimitusjohtajasta, jolle kuuluu yhtiön juoksevan hallinnon hoitaminen. Mahdollista on myös sopimuksella poistaa edustusoikeus ja itsenäinen päätöksentekovalta tietyltä tai tietyiltä yhtiömiehiltä taikka että yhtiömiehet voivat käyttää edustus- ja päätösvaltaa vain yhdessä.

Yhtiömiesten itsenäistä edustamisoikeutta sekä hallinnoimisoikeutta rajoittaa muiden yhtiömiesten kielto-oikeus eli oikeus kieltää toista yhtiömiestä ryhtymästä yksittäiseen toimenpiteeseen. Niillä yhtiömiehillä ei ole kielto-oikeutta, joilta on yhtiösopimuksessa poistettu oikeus yhtiön edustamiseen. Vahingollisten toimien tekemisestä ilman muiden yhtiömiesten suostumusta taikka vastoin kieltoa saattaa aiheutua vahingonkorvausvastuu muita yhtiömiehiä kohtaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa