Minilex - Lakipuhelin

Konkurssilaki ja julkisselvitys


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Konkurssilaissa on säännöksiä julkisselvityksestä. Lähtökohta on, että se tuomioistuin, joka on päättänyt konkurssiin asettamisesta tai jonne asia on siirretty, on toimivaltainen käsittelemään julkisselvitystä koskevat asiat. Kyseinen tuomioistuin voi lain mukaan konkurssiasiamiehen esityksestä päättää konkurssin jatkumisesta julkisselvityksenä. Tällainen päätös on mahdollinen, jos julkisselvitykseen siirtymistä voidaan pitää perusteltuna pesän varojen vähäisyyden tai velalliseen tai konkurssipesään kohdistuvien selvitystarpeiden tai muun erityisen syyn vuoksi.

Julkisselvitykseen siirryttäessä konkurssiasiamies voi päättää, että pesänhoitajalle kuuluva korvaus, joka otettaisiin pesän varoista, voidaan maksaa valtion varoista, mikäli se on tarkoituksenmukaista julkisselvityksen toteuttamiseksi.

Konkurssilain mukaan julkisselvitykseen siirryttäessä pesänhoitajan määräysvalta ja velkojien päätösvalta konkurssissa lakkaavat ja konkurssipesän hallinto siirtyy konkurssiasiamiehen määräämälle julkisselvittäjälle, jonka haltuun konkurssipesän omaisuus luovutetaan. Julkisselvittäjän on täytettävä pesänhoitajan kelpoisuusehdot. Konkurssiasiamiehellä on myös oikeus peruuttaa julkisselvittäjälle antamansa määräys, jos se on aiheellista.

Julkisselvityksessä siitä aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion varoista niiltä osin, kun pesän varat eivät riitä niihin. Jos julkisselvityksen aikana sen sijaan havaitaan, että pesässä on riittäväsi varoja konkurssimenettelyn kustannuksiin ja konkurssipesän hallinnon palauttamisen katsotaan olevan muuten perusteltua, tuomioistuin voi konkurssiasiamiehen tai pesän velkojien esityksestä määrätä konkurssipesälle pesänhoitajan ja palauttaa pesän velkojien hallintoon. Tällaiseen päätökseen, tai päätökseen jolla konkurssi määrätään jatkumaan julkisselvityksenä, ei voi hakea muutosta valittamalla.

Julkisselvityksessä julkisselvittäjän tulee laatia konkurssipesän lopputilitys, jonka konkurssiasiamies tarkastaa ja hyväksyy.

Lisätietoja konkurssilaista tai julkisselvityksestä voi kysyä esimerkiksi lakimieheltä.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa