Minilex - Lakipuhelin

Yksityistielain 38 b § - KKO:2008:39

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Yksityistie

Kiinteistön omistaja oli tilaa rasittavasta tieoikeudesta tietoisena kunnostanut tilalla olevan vanhan rakennuksen asuinkäyttöön ja siten pyrkinyt tehostamaan omistamansa kiinteistön käyttöä. KKO:ssa oli kysymys siitä, oliko tie olosuhteiden siten muututtua siirrettävissä toiseen paikkaan tiestä kiinteistön omistajalle aiheutuvan haitan poistamiseksi. 

Yksityistielain 38 b §:n mukaan tiestä tai sen käyttämisestä taikka saman lain 13 §:ssä mainituista oikeuksista tai niiden käyttämisestä kiinteistön omistajalle johtuvan haitan poistamiseksi tai vähentämiseksi voidaan tie tai oikeus siirtää toiseen paikkaan hänen omistamillaan alueilla taikka erityisistä syistä muuallekin, jos se voi tapahtua aiheuttamatta kenellekään huomattavaa haittaa. Sama koskee tien siirtämistä, milloin se on välttämätön liikenneturvallisuutta koskevan haitan poistamiseksi. Siirtämisen kustannuksiin tieosakkaat voidaan velvoittaa osallistumaan tieyksikköjensä mukaisessa suhteessa ottaen huomioon edellä mainitun kiinteistön omistajalle tien tai oikeuden siirrosta aiheutuva erityinen hyöty.

Tien tai oikeuden siirtämisestä päätetään kiinteistön omistajan taikka jos kyseessä on tien siirtäminen liikenneturvallisuuden vuoksi, myös tiekunnan tai, jos tiekuntaa ei ole perustettu, tieosakkaan hakemassa tietoimituksessa.

Valituksen mukaan nykyinen rasitetie kulki aivan Salmenrinne II tilalla sijaitsevan rakennuksen vierestä. Kun aiemmin purettavaksi kaavailtu talo oli nyt korjattu ja taloon oli muuttanut kaksi perhettä, läpikulkuliikenteestä aiheutuu asukkaille sietämätöntä haittaa. Kysymys oli myös liikenneturvallisuudesta.

Hakemus oli hylätty sekä toimituksessa että maaoikeudessa. Maaoikeuden mukaan tieoikeuden siirtäminen ei ollut mahdollista hakijoiden omalla alueella eikä siirtoon muualle katsottu olevan yksityistielain 38 b §:ssä tarkoitettuja edellytyksiä. Esteenä maaoikeus piti sitä, että olosuhteiden muutos ja rasituksen lisääntyminen olivat aiheutuneet tieoikeuden siirtoa hakeneiden henkilöiden oman ja selvästi tietoisen toiminnan seurauksena. Tällä maaoikeus viittasi purettavaksi kaavaillun rakennuksen korjaamiseen ja ottamiseen asuinkäyttöön.

KKO totesi, että tiet ja tieoikeudet on tarkoitettu palvelemaan kiinteistöjen tarpeita, jotka voivat eri syistä muuttua. Se seikka, että olosuhteet tilalla Salmenrinne II olivat muuttuneet, ei ollut oikeudellisesti merkityksellinen este tieoikeuden siirtämiselle, kun ei oltu edes väitetty, että kysymyksessä olisi keinotekoinen järjestely, johon oli ryhdytty pelkästään uusien kulkuyhteyksien saamiseksi.

Yksityistielain 38 b §:ssä säädetyt tieoikeuden siirron edellytykset eivät olleet tulleet asianmukaisesti selvitetyiksi. Erityisten syiden olemassaolon ohella oli tarvetta selvittää, aiheutuisiko valituksessa esitetystä tieoikeuden muutoksesta laissa tarkoitettua huomattavaa haittaa jollekin muulle taholle. Oikeudenkäyntiaineiston puutteellisuuden vuoksi asia oli tarkoituksenmukaista palauttaa yksityistietoimitukseen uudelleen käsiteltäväksi.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa