Minilex - Lakipuhelin

Tuomion purkaminen todistajan perättömän lausuman perusteella - KKO:1997:193

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Tuomion purkaminen
    Perätön lausuma

Tapauksessa oli kyse tilanteesta, jossa X Oy oli irtisanonut A:n palveluksestaan vedoten tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin. Käräjäoikeus oli kuitenkin päätynyt ratkaisemaan asian todistajien B ja C antamien lausuntojen tukemana siten, ettei irtisanomiseen ollut löytynyt sanottuja tuotannollisia ja taloudellisia syitä, vaan irtisanominen oli todellisuudessa perustunut A:n luottamusmiesten valitsemiseksi tekemään toimintaan. Näin ollen käräjäoikeus päätyi tuomitsemaan X Oy:n korvausvelvollisuuteen A:ta kohtaan työsuhteen lainvastaisen päättämisen perusteella. Hovioikeus oli pysyttänyt käräjäoikeuden tuomion voimassa.

X Oy kuitenkin haki tämän tuomion purkamista korkeimmalle oikeudelle toimittamassaan hakemuksessa perusteenaan se, että todistaja C oli tuomittu hovioikeuden asiassa antaman tuomion jälkeen käräjäoikeudessa rangaistukseen valalla vahvistetun perättömän lausuman antamisesta. Tämä lausuma oli annettu nimenomaan X Oy:n ja A:n välisessä riita-asian käsittelyssä käräjäoikeudessa. Tapauksessa tuli näin ollen juridiselta kantilta katsottuna arvioitavaksi, tuliko käräjäoikeuden tuomio purkaa tällä perusteella.

Oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 7 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan lainvoimainen tuomio voidaan purkaa, jos todistaja on tahallaan antanut perättömän lausuman, jonka voidaan olettaa vaikuttaneen lopputulokseen. 

Korkeimman oikeuden asian osalta tekemän arvion mukaan todistajien B ja C antamilla lausumilla oli ollut luonnollisesti vaikutusta käräjäoikeuden ratkaisun lopputulokseen. Edelleen korkeimman oikeuden mukaan ei ollut kuitenkaan mahdollista tehdä varmaa arviota siitä, mikä tapauksen lopputulokseksi olisi tullut ilman C:n antamaa lausumaa. Tästä huolimatta korkein oikeus katsoi, että kyseinen lausuma oli kohdistunut ratkaisun kannalta olennaiseen seikkaan kyseessä olleessa riita-asiassa.

Näin ollen korkein oikeus katsoi tarpeelliseksi, että näyttöä arvioitaisiin käräjäoikeudessa uudelleen ja hyväksyi X Oy:n hakemuksen hovioikeuden tuomion purkamisesta. Tuomio purettiin siis siltä osin kuin X Oy oli velvoitettu suorittamaan A:lle korvausta työsuhteen lainvastaisesta päättämisestä. Korkein oikeus määräsi, että käräjäoikeuden tuli ottaa asia uudelleen käsiteltäväkseen sen jälkeen, kun X Oy olisi tietyn määräajan sisällä ilmoittanut asian käräjäoikeuden käsiteltäväksi.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa