Minilex - Lakipuhelin

Salakuljetus - KKO:2013:73

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Salakuljetus

Ratkaisu KKO:2013:73 koski salakuljetusta. Korkeimmassa oikeudessa kysymys oli siitä, voitiinko lasertähtäinten tuontia pitää rikoslain salakuljetusta koskevassa rangaistussäännöksessä tarkoitetulla tavalla kiellettynä tai olisiko niiden tuonti edellyttänyt viranomaisen lupaa tai tarkastusta.

Tapauksessa A oli maahantuonut postilähetyksen välityksellä Yhdysvalloista 23 kappaletta luokkiin 1 ja 3B kuuluvia laserosoittimia. Hän ei ollut esittänyt laserosoittimien maahantuonnin yhteydessä asiakirjoja laserosoittimien turvallisuusluokituksesta. Yhdysvalloista peräisin olevien laserosoittimien mukana ei ollut ollut myöskään tyyppitarkastustodistuksia. A oli tuomittu käräjä- ja hovioikeudessa rangaistukseen salakuljetuksesta.

Rikoslain 46 luvun 4 §:n mukaan salakuljetuksesta rangaistukseen tuomitaan se, joka ilman asianmukaista lupaa taikka muuten tuontia tai vientiä koskevien säännösten tai määräysten vastaisesti tuo tai yrittää tuoda maahan taikka vie tai yrittää viedä maasta tavaraa, jonka tuonti tai vienti on kielletty tai edellyttää viranomaisen lupaa tai tarkastusta. Eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain 7 §:n mukaan lain asettamat velvollisuudet kuuluvat laitteen valmistajalle sekä henkilölle, joka luovuttaa teknisen laitteen omissa nimissään ensimmäistä kertaa markkinoille tai käyttöön Euroopan talousalueella. Korkeimman oikeuden mukaan laki tai sen nojalla annetut säännökset eivät nimenomaisesti kiellä sellaisten laitteiden maahan tuomista, jotka eivät täytä tiettyjä vaatimuksia. Kiellettyä on sen sijaan tällaisten laitteiden markkinoille tai käyttöön luovuttaminen. Valtioneuvoston asetus laserlaitteista ja niiden tarkastuksesta 4 §:n 1 momentin mukaan velvollisuus tehdä turvallisuusluokkiin 2 - 4 kuuluville laserlaitteille tyyppitarkastus on edellytys laitteen myytäväksi asettamiselle, toiselle luovuttamiselle tai käyttöön ottamiselle. Asetuksen 6 §:n 1 momentin mukaan laserosoittimeksi on mahdollista hyväksyä momentissa mainittua poikkeusta lukuun ottamatta vain turvallisuusluokan 2 tai sitä alemman luokan laite.

Korkein oikeus totesi, että A:n Yhdysvalloista maahan tuomien 3B-luokkaan kuuluvien laserosoittimien käyttö saattaa vaarantaa terveyttä. Korkeimman oikeuden mukaan salakuljetus on rangaistavaa muun muassa terveyden suojelemiseen tähtäävän pyrkimyksen vuoksi. Korkeimman oikeuden mukaan 3B-turvallisuusluokkaan kuuluvien laserosoittimien maahan tuominen ei ollut kiellettyä syytteen tueksi esitettyjen asetuksen säännösten tai lainsäännösten, joiden nojalla asetus on annettu, perusteella. Korkein oikeus katsoi, että edellä mainituissa laeissa tai niiden nojalla annetussa asetuksessa ei ole kielletty 3B-turvallisuusluokkaan kuuluvien laserlaitteiden maahantuontia. Korkeimman oikeuden mukaan salakuljetusta koskevan rangaistussäännöksen soveltamisen edellytyksenä oli maahantuonnin tapahtuminen vastoin tuontia koskevaa kieltoa tai ilman tuonnin edellytykseksi asetettua lupaa tai tarkastusta. Korkein oikeus myös totesi, että syyttäjä ei ollut vedonnut seikkoihin, joiden nojalla teko olisi tullut arvioitavaksi jonkin muun kuin salakuljetusta koskevan rangaistussäännöksen perusteella. Korkein oikeus hylkäsi näin ollen syytteen katsoen, että A ei ollut syyllistynyt salakuljetukseen.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa