Minilex - Lakipuhelin

KKO:2016:58 - Osakeyhtiön hallituksen jäsenen vastuu ympäristön turmelemista koskevassa asiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Ympäristörikos
    Ympäristön turmeleminen
    Osakeyhtiö
    Hallituksen jäsen

X Oy:n (jäljempänä yhtiö) on valmistanut tuotantolaitoksessaan pääasiassa perunahiutaleita. Koska niiden tuotannosta aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa, tuotanto on edellyttänyt ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa. Yhtiölle oli myönnetty ympäristölupa, jossa on annettu yksityiskohtaisia määräyksiä muun muassa yhtiöltä edellytetyistä toimenpiteistä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailusta. Yhtiön jätehuoltoa ei kuitenkaan oltu järjestetty asianmukaisesti ja ympäristölle vaarallista multalietettä oli päässyt maaperään. Syyttäjä vaati hallituksen jäsenille A:lle ja B:lle rangaistusta ympäristön turmelemisesta, koska  he olivat yhtiön hallituksen jäseninä yhdessä yhtiön toimitusjohtajan Y:n sekä erään kolmannen hallituksen jäsenen kanssa tahallaan tai törkeästä tuottamuksesta lain ja ympäristöluvan määräysten vastaisesti laiminlyöneet järjestää yhtiön jätehuollon. Lisäksi kyseiset  henkilöt olivat syytteen mukaan tienneet, että lietettä on päässyt ojiin yhtiön tuotantolaitosten välittömässä läheisyydessä ja he ovat hyväksyneet tämän menettelyn.

Käräjäoikeus hylkäsi  syytteen A:ta ja B:tä vastaan, koska he eivät olleet menetelleet tahallisesti tai törkeän huolimattomasti, ja tuominnut Y:n syytteen mukaisesti rangaistukseen ympäristön turmelemisesta. Käräjäoikeus oli katsonut olevan selvää, ettei määräävässä asemassa yhtiössä ollut Y ollut kertonut hallitukselle yhtiön päivittäisestä operatiivisesta toiminnasta eikä ympäristöpäästöistä. Hallituksella oli ollut vain vähäiset tai olemattomat mahdollisuudet käytännössä valvoa tuotantolaitoksen toimintoja ja vaikuttaa niihin. Hallituksen jäsenillä ei ollut edes ollut velvollisuutta valvoa yhtiön päivittäistä operatiivista toimintaa.

Syyttäjä valitti käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen. Hovioikeus arvioi etenkin sitä, että hallituksen jäsenet eivät olleet tutustuneet ympäristöluvan ehtoihin. Sen mukaan yhtiön hallituksen jäsenet eivät voi vapautua rikosoikeudellisesta vastuustaan sillä, etteivät he tuntenne ympäristöluvan ehtoja tai tienneet sitä, miten niitä käytännössä seurattiin. Myös hallituksen jäsenet olivat velvollisia huolehtimaan siitä, että yhtiö hoiti ympäristökysymyksiä asianmukaisesti varsinkin, kun ympäristöluvalla oli ratkaiseva merkitys yhtiön toiminnalle. Hovioikeus tuomitsi A:n ja B:n sakkoihin ympäristön turmelemisesta.

Asiassa jatkettiin edelleen Korkeimpaan oikeuteen. Korkein oikeus kiinnitti ensinnäkin huomiota osakeyhtiön hallituksen tehtäviin ja vastuisiin. Osakeyhtiölain mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Jos yhtiöllä on toimitusjohtaja, tulee hänen hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Sen sijaan laissa ei ole säännöksiä tehtävien jakamisesta hallituksen jäsenten kesken. Tämä on kuitenkin käytännössä mahdollista ja tehtävien jakaminen voi vaikuttaa myös hallitusten jäsenten korvausvastuun jakautumiseen. Tapauksessa yhtiön ympäristöasioiden hoito oli jätetty yhtiön toimitusjohtajan tehtäväksi. Ympäristö- ja ympäristölupa-asiat olivat yhtiön toimialan kannalta  kuitenkin keskeinen ja toiminnan laatuun sekä laajuuteen nähden merkittävä ja laajakantoinen asia, jonka hoitaminen on edellyttänyt myös riittäviä taloudellisia resursseja. Tästä syystä yhtiön hallituksen olisi huolehtia muun muassa siitä, että yhtiön tuotannossa ympäristöasioiden hoitaminen ja niiden valvonta on järjestetty asiantuntevasti ja asianmukaisesti. Koska asiaa ei hallituksessa kuitenkaan oltu käsitelty, Korkein oikeus katsoi hallituksen laiminlyöneen velvollisuutensa ja sitä kautta myös A:n ja B:n olevan vastuussa ympäristöluvan vastaisista päätöksistä ja toimista. Toiseksi arvioitavana oli, onko menettely ollut tahallista tai törkeän huolimatonta, mikä on edellytys ympäristön turmelemisen syyksilukemiselle. Korkeimman oikeuden mukaan A ja B olivat tietoisesti laiminlyöneet yhtiön ympäristöasioiden järjestämisen esilletuomisen hallituksessa, vaikka yhtiöllä oli ollut jo aiempia ympäristöngelmia. Heidän tietoinen riskinottonsa puolsi törkeää huolimattomuutta. Niinpä Korkein oikeus ei muuttanut hovioikeuden lopputulosta eli A ja B tuomittiin ympäristön turmelemisesta.

Ratkaisussa käsitellään erityisesti osakeyhtiön hallitusten jäsenten vastuuta. Hallituksen jäsenet vastaavat lähtökohtaisesti kaikesta yhtiön toiminnasta. Vastuuta voidaan kuitenkin rajata, jos erikseen sovitaan esimerkiksi tietyistä vastuualueista. Muutoin omaan tietämättömyyteen tai asioiden tosiasialliseen järjestymiseen on hankala vedota, etenkin jos on kyse yhtiön kannata merkittävistä asioista. Ratkaisu siis korostaa hallitusten jäsenten velvollisuutta tietää yhtiön keskeisistä toiminnoista ja velvollisuutta huolehtia niiden järjestämisestä.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa