Minilex - Lakipuhelin

Kanneaika ja sen vanhentuminen - KKO:2016:19

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Työsopimus
    Kanneaika

Tapauksessa KKO:2016:19 A Oy oli nostanut kanteen entistä työntekijäänsä vastaan perustellen tätä siten, että työntekijä B oli harjoittanut työsuhteen aikana kilpailevaa toimintaa yhtiön C kanssa. Lisäksi A Oy vaati vahingonkorvausta C Oy:ltä, koska tämä oli ottanut B:n töihin tietäen, että B on estynyt.

Työsopimuslain 13 luvun 9§:n 3 momentissa säädetään, että palkkasaatava raukeaa kahdessa vuodessa työsuhteen päätyttyä. A Oy perusteli valitustaan kuitenkin niin, että kyseinen säädös ei koske työnantajan vahingonkorvausvaatimuksia, vaan ainoastaan palkkasaatavia. Näin ollen vanhentumisaika ei koskisi tätä tapausta. Käräjäoikeus ja hovioikeus kuitenkin hylkäsivät kanteen.

Tämä perustuu siihen, että kanneaikasäännöksen tulkinnassa on huomioitava alkuperäinen kanneaikasäännös ja lain esityöt. Hallituksen esityksessä (HE 157/2000 vp s. 128) kanneaika koski kaikkia työsopimuslaista ja työsopimuksista johtuvia riita-asioita. Myös työsopimuslain esitöissä sama näkökulma ilmenee. Näin ollen, vaikka työsopimuslaissa on mainittu esimerkkeinä vain palkkasaatavat, ei tästä voi tehdä sellaista päätelmää, että muita mahdollisia saatavia ei lasketa tämän säännöksen soveltamisalaan. Näin ollen korkein oikeus katsoi kanneajaksi tapauksessa olevan kaksi vuotta.

Kanneajan vanhentumisen seurauksen saatava raukeaa eli tällä on samat oikeusvaikutukset kuin velan vanhentumisella. Jotta kanne voidaan hyväksyä, ei kanneaika ole saanut mennä umpeen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, sitä, etteikö väitettä tulisi tutkia, sillä kyseessä ei ole oikeudenkäynnin edellytys. Kanneajan umpeutuminen ei siten ole peruste kanteen tutkimatta jättämiselle vaan sen hylkäämiselle.

A Oy on pannut asian vireille noin neljä ja puoli vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen, jolloin on riidatonta, että kanneaika on umpeutunut. A Oy vetosi siihen, ettei ole saanut B:n ja C Oy:n menettelyä tietoonsa kuin vasta vireillepanon aikoihin. Sovelletussa säännöksessä kuitenkin yksinomaan sidotaan kanneaika työsuhteen päättymisajankohtaan. Lainsäätäjä on valinnut ettei tiedonsaannilla ole merkitystä. Koska alemmat oikeusasteet ovat jättäneet kanteen tutkimatta oli hovioikeuden päätös kumottava. A Oy:n kanne tästä huolimatta hylättiin.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]